Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

 

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št.  33/0770/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10  - ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 - odl. US, 61/17

  

Podzakonski akti:

 

Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena

(Uradni list RS, št. 103/13)

 

Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij

(Uradni list RS, št. 110/08) 

 

Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja

(Uradni list RS, št. 93/08)

 

Pravilnik o prikazu stanja prostora
(Uradni list RS, št. 50/08)

 

Uredba o  prostorskem informacijskem sistemu
(Uradni list RS, št. 119/07)

 

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta ter o načinu priprave variantnih rešitev prostorskih ureditev, njihovega vrednotenja in primerjave

(Uradni list RS, št.  99/07)

 
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij

(Uradni list RS, št.  99/07)

 
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

(Uradni list RS, št.  99/07)

 
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta

(Uradni list RS, št.  99/07)

   

Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč

(Uradni list RS, št. 80/07)

 

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka

(Uradni list RS, št.  95/07)
 
Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme

(Uradni list RS, št.  95/07)

  

  

Tehnična pravila za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki

  - tehnična pravila (.pdf) 
  - vzorčni primer v digitalni obliki (jpegtiff, pdfmxd, pmf, xls)