Skoči na vsebino

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV

 

Zakon o graditvi objektov - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije s povezavami na vse spremembe, ki vplivajo na vsebino ZGO-1

(Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13)

 

 
Podzakonski predpisi - splošno:

 

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13)

 

Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 33/03, 79/09 in 6/14)

 

Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena

(Uradni list RS, št. 109/11)

Pravilnik o projektni dokumentaciji

(Uradni list RS, št. 55/08)

 

Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta

(Uradni list RS, št. 55/08)

 

Pravilnik o gradbiščih - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09 - popr.)

 

Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt

(Uradni list RS, št. 38/08)

 
Podzakonski predpisi -gradbeni predpisi:

 

Zbirka tehničnih predpisov – iskalnik in spletna aplikacija za iskanje in vpogled v veljavne in starejše gradbene predpise

  • OBVESTILO! Povezava na stran ni možna zaradi varnostnih razlogov. Vpogled v posamezen gradbeno tehnični predpis vam bodo zagotovili v Sektorju za graditev in stanovanje tel. 01 478 7043.

Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov

(Uradni list RS, št. 54/03)

 

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

(Uradni list RS, št. 101/05)

Pravilnik o zaščiti stavb pred hrupom

(Uradni list RS, št. 10/12)

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

(Uradni list RS, št. 52/10)

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 41/09 in 2/12)

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strel - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 28/09 in 2/12)

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13)

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav

(Uradni list RS, št. 100/13)

Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago

(Uradni list RS, št. 29/04)

 

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 97/03 in 77/09 - odl. US)

 

Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij v okviru načrtovanja in gradnje objektov v javni rabi

 

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 42/02 in 105/02)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

(Uradni list RS, št. 1/11)

 

 
Podzakonski predpisi - področje delovanja pristojnih poklicih zbornic IZS in ZAPS (strokovni izpiti, vodenje imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, priznavanje poklicnih kvalifikacij, izvajanje javnih natečajev):

 

Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev

 

Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije

 

Pravilnik o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije

 

Pravilnik o pogojih, ki jih mora za izvajanje javnih pooblastil izpolnjevati poklicna zbornica

 

Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov