Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STANOVANJSKI ZAKON

 

Stanovanjski zakon - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) 
Seznam vseh sprememb SZ-1 – povezava na Register predpisov Slovenije, obsega povezavo na vse spremembe, ki vplivajo na vsebino SZ-1
 
Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES)

(Uradni list RS, št. 18/04)

 

Obrazec vloge za izdajo odločbe o pripadajočih sredstvih v skladu s 173. členom Stanovanjskega zakona

 

 

Podzakonski akti:

 

Pravilnik o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta
(Uradni list RS, št. 54/12)

 

Pravilnik o upravljanju večstanovajnskih stavb - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13)

 

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14)

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/10 - ZUPJS) 

 

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

(Uradni list RS,  št. 138/06)

 

Pravilnik o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj

(Uradni list RS, št. 97/05)

 

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05)

 

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb

(Uradni list RS, št. 123/04)

 

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje

(Uradni list RS, št. 110/04)

 

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu

(Uradni list RS, št. 108/04)

  

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

(Uradni list RS, št. 20/04)

 

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14)

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/10 - ZUPJS)

  

Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot

(Uradni list RS, št. 63/06)

 

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 

(Uradni list RS, št. 1/2011)

 

Pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij

(Uradni list RS, št. 64/93) - velja do izdaje novega predpisa, kolikor ni v nasprotju s stanovanjskim zakonom