Skoči na vsebino

STANOVANJSKI ZAKON

 

Stanovanjski zakon - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) 
Seznam vseh sprememb SZ-1 – povezava na Register predpisov Slovenije, obsega povezavo na vse spremembe, ki vplivajo na vsebino SZ-1
 
Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES)

(Uradni list RS, št. 18/04)

 

Obrazec vloge za izdajo odločbe o pripadajočih sredstvih v skladu s 173. členom Stanovanjskega zakona

 

 

Podzakonski akti:

 

Pravilnik o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta
(Uradni list RS, št. 54/12)

 

Pravilnik o upravljanju večstanovajnskih stavb - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13)

 

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14)

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/10 - ZUPJS) 

 

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

(Uradni list RS,  št. 138/06)

 

Pravilnik o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj

(Uradni list RS, št. 97/05)

 

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05)

 

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb

(Uradni list RS, št. 123/04)

 

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje

(Uradni list RS, št. 110/04)

 

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu

(Uradni list RS, št. 108/04)

  

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

(Uradni list RS, št. 20/04)

 

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14)

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/10 - ZUPJS)

  

Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot

(Uradni list RS, št. 63/06)

 

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 

(Uradni list RS, št. 1/2011)

 

Pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij

(Uradni list RS, št. 64/93) - velja do izdaje novega predpisa, kolikor ni v nasprotju s stanovanjskim zakonom