Skoči na vsebino

NOVA PROSTORSKA IN GRADBENA ZAKONODAJA

 

Besedilo zakonov s kazali, navzkrižnim sklicevanjem in zunanjimi povezavami na citirane predpise (besedila predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače):

Odgovori na pogosta vprašanja glede izvajanja zakonov (dokumenti na povezavah se bodo periodično nadomeščali oziroma dopolnjevali z novimi vprašanji in odgovori):

 

Skupne predstavitve zakonov z regijskih posvetov za občine in upravne enote ter izobraževanj za državne nosilce urejanja prostora in državen investitorje:

 

Evalvacija prostorske in gradbene zakonodaje: krajši pregleddaljši pregled

 

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

 
Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS št. 37/18) 

 

Tehnična smernica za graditev: TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov

 

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18)

 
Proces graditve - preglednica zahtev po GZ

 

Pojasnila in usmeritve Geodetske uprave RS glede določanja hišnih številk po Gradbenem zakonu

 

Izdajanje potrdil o NRP in lokacijskih informacij na območju DPA - pojasnilo za izvajanje ZUreP-2

 

Soglasje za spreminjanje meje parcele - Navodilo št. 1

 

Življenjski dogodki - Državni portal za okolje in prostor