Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODPADKI

Podzakonski akti, razvrščeni po naslednjih področjih:

 

Ukrepi varstva okolja

 

Uredba o odpadnih nagrobnih svečah
(Uradni list RS, št. 25/19)

 

Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2018 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme

(Uradni list RS, št. 71/18)

 

Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018

(Uradni list RS, št. 44/18,82/18)

 

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 33/17, 60/18)

 

 

Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2016 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme
(Uradni list RS, št. 3/17)

 

 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov
(Uradni list RS, št. 78/16)

 

Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov
(Uradni list RS, št. 58/16)

 

Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov
(Uradni list RS, št. 8/16)

 

Uredba o odpadkih - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 37/15, 69/15)

 

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 55/15, 47/16,72/18)

 

Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi
(Uradni list RS, št. 96/14)

 

Uredba o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida
(Uradni list RS, št. 64/14)

 

Uredba o odlagališčih odpadkov - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18)

  

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 99/13, 56/15 in 56/18),  Obrazložitev

 

Uredba o odpadnih oljih
(Uradni list RS, št. 24/12)

  

Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum
(Uradni list RS, št. 37/11)

 

Uredba o izrabljenih vozilih - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 32/11, 45/11, 26/12

   

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra
(Uradni list RS, št. 95/10)

 

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
(Uradni list RS, št. 39/10)

 

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št: 3/10, 64/12, 93/12, 103/15)

 

Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami
(Uradni list RS, št. 63/09)

 

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili
(Uradni list RS, št. 105/08)

 

Odlok o programu za izvedbo sanacije onesnaženja vodovarstvenega območja na območju gradbišča na Dravskem polju v Občini Kidričevo
(Uradni list RS, št. 91/08)

 

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah
(Uradni list RS, št. 89/08)

 

Uredba o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah
(Uradni list RS, št. 89/08)

 

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 78/08, 12/17)

 

Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi
(Uradni list RS, št. 70/08)

  

Uredba o sežiganju odpadkov - NEVELJAVEN PREDPIS, KI SE ŠE UPORABLJA

(Uradni list RS, št. 68/08, 41/09)

  

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov
(Uradni list RS, št. 62/08)

 

Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 62/08)

 

Uredba o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 43/08, 30/11)

  

Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
(Uradni list RS, št. 34/08)

 

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 34/08)

 

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov  - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 34/08, 61/11)

 

Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah
(Uradni list RS, št. 34/08)

 

Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 34/08, 9/09)

  

Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi 
(Uradni list RS, št. 119/06)

   

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 84/06106/06110/07, 67/11, 68/11, 18/14, 57/15, 103/15, 35/17,68/18)

 

Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest

(Uradni list RS, št. 60/06)

   

Uredba o izvajanju Urebe Evropskega parlamenta in Sveta ES o obstojnih organskih onesnaževalih

(Uradni list RS, št. 4/05)

 

  

 

Javne službe varstva okolja

 

Sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo
(Uradni list RS, št. 15/17)

 

Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije za obdobje 2017 do 2019
(Uradni list RS, št. 81/16)

  

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12)

 

Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture  javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 28/11

   

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 134/06, 1/10, 22/16)

  

Sklep o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil na območju koprskega tovornega pristanišča - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, 120/05, 17/06)

 

Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 109/0562/08, 6/16)

 

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja državne gospodarske javne službe zbiranja odadkov s plovil na obmučju koprskega tovornega pristanišča

(Uradni list RS, št. 59/05)

  

Uredba o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 123/04106/05, 6/16)

   

Cenik storitev javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki

(Uradni list RS, št. 102/00)

 

Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki

(Uradni list RS, št. 32/99)

 

Okoljske dajatve

 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
(Uradni list RS, št. 84/18)

 

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
(Uradni list RS, št. 32/18)

 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
(Uradni list RS, št. 14/14)

 

Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
(Uradni list RS, št. 110/10)

 

Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum
(Uradni list RS, št. 110/10)

  

Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
(Uradni list RS, št. 110/10)

  

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 32/06, 65/0678/0819/10, 68/17,82/18)

  

Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum

(Uradni list RS, št. 32/06)

 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 53/0519/10)