Skoči na vsebino

ODPADKI

Podzakonski akti, razvrščeni po naslednjih področjih:

 

Ukrepi varstva okolja

 

Uredba o odpadnih nagrobnih svečah
(Uradni list RS, št. 25/19)

 

Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2018 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme

(Uradni list RS, št. 71/18)

 

Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018

(Uradni list RS, št. 44/18,82/18)

 

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 33/17, 60/18)

 

 

Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2016 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme
(Uradni list RS, št. 3/17)

 

 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov
(Uradni list RS, št. 78/16)

 

Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov
(Uradni list RS, št. 58/16)

 

Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov
(Uradni list RS, št. 8/16)

 

Uredba o odpadkih - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 37/15, 69/15)

 

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 55/15, 47/16,72/18)

 

Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi
(Uradni list RS, št. 96/14)

 

Uredba o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida
(Uradni list RS, št. 64/14)

 

Uredba o odlagališčih odpadkov - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18)

  

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 99/13, 56/15 in 56/18),  Obrazložitev

 

Uredba o odpadnih oljih
(Uradni list RS, št. 24/12)

  

Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum
(Uradni list RS, št. 37/11)

 

Uredba o izrabljenih vozilih - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 32/11, 45/11, 26/12

   

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra
(Uradni list RS, št. 95/10)

 

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
(Uradni list RS, št. 39/10)

 

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št: 3/10, 64/12, 93/12, 103/15)

 

Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami
(Uradni list RS, št. 63/09)

 

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili
(Uradni list RS, št. 105/08)

 

Odlok o programu za izvedbo sanacije onesnaženja vodovarstvenega območja na območju gradbišča na Dravskem polju v Občini Kidričevo
(Uradni list RS, št. 91/08)

 

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah
(Uradni list RS, št. 89/08)

 

Uredba o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah
(Uradni list RS, št. 89/08)

 

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 78/08, 12/17)

 

Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi
(Uradni list RS, št. 70/08)

  

Uredba o sežiganju odpadkov - NEVELJAVEN PREDPIS, KI SE ŠE UPORABLJA

(Uradni list RS, št. 68/08, 41/09)

  

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov
(Uradni list RS, št. 62/08)

 

Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 62/08)

 

Uredba o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 43/08, 30/11)

  

Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
(Uradni list RS, št. 34/08)

 

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 34/08)

 

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov  - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 34/08, 61/11)

 

Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah
(Uradni list RS, št. 34/08)

 

Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 34/08, 9/09)

  

Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi 
(Uradni list RS, št. 119/06)

   

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 84/06106/06110/07, 67/11, 68/11, 18/14, 57/15, 103/15, 35/17,68/18)

 

Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest

(Uradni list RS, št. 60/06)

   

Uredba o izvajanju Urebe Evropskega parlamenta in Sveta ES o obstojnih organskih onesnaževalih

(Uradni list RS, št. 4/05)

 

  

 

Javne službe varstva okolja

 

Sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo
(Uradni list RS, št. 15/17)

 

Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije za obdobje 2017 do 2019
(Uradni list RS, št. 81/16)

  

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12)

 

Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture  javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 28/11

   

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 134/06, 1/10, 22/16)

  

Sklep o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil na območju koprskega tovornega pristanišča - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, 120/05, 17/06)

 

Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 109/0562/08, 6/16)

 

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja državne gospodarske javne službe zbiranja odadkov s plovil na obmučju koprskega tovornega pristanišča

(Uradni list RS, št. 59/05)

  

Uredba o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 123/04106/05, 6/16)

   

Cenik storitev javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki

(Uradni list RS, št. 102/00)

 

Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki

(Uradni list RS, št. 32/99)

 

Okoljske dajatve

 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
(Uradni list RS, št. 84/18)

 

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
(Uradni list RS, št. 32/18)

 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
(Uradni list RS, št. 14/14)

 

Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
(Uradni list RS, št. 110/10)

 

Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum
(Uradni list RS, št. 110/10)

  

Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
(Uradni list RS, št. 110/10)

  

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 32/06, 65/0678/0819/10, 68/17,82/18)

  

Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum

(Uradni list RS, št. 32/06)

 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 53/0519/10)