Skoči na vsebino

KAKOVOST ZRAKA

Podzakonski akti razvrščeni po naslenjih področjih:

 

Ukrepi varstva okolja

 

Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor
(Uradni list RS, št. 82/18)

 

Odlok o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 67/18)

   

Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 24/05, 92/07, 10/14, 47/17 in 48/18)

 

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 77/17)

 

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja
(Uradni list RS, št. 73/17)

 

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 57/17)

 

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 57/17)

 

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 49/17)

 

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 49/17)

 

Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka

(Uradni list RS, št. 38/17)

 

Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu 
(Uradni list RS, št. 19/17)

  

Uredba o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih
(Uradni list RS, št. 24/14)

  

Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 74/11, 64/14, 36/18)

 

Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč
(Uradni list RS, št. 21/11)

 

Uredba o kakovosti zunanjega zraka - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18)

 

Uredba o prenehanju veljavnosti o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku
(Uradni list RS, št. 66/07)

  

Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku  

(Uradni list RS, št. 56/06)

 

 

Spremljanje stanja okolja

 

Pravilnik o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva
(Uradni list RS, št. 24/17)

  

Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 76/11, 56/14, 35/18)

 

Pravilnik o ocenjevanju kakovost zunanjega zraka - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 55/11, 6/15, 5/17)
 

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS št. 105/08