Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV ZAKLJUČENIH POSTOPKOV SODELOVANJA JAVNOSTI - OKOLJSKI PREDPISI

Ime predpisa in številka zadeve

Osnutek predpisa

Datum začetka in konca objave osntuka

Št. Uradnega lista RS

Stališče do pripomb in mnenj javnosti 

Uredba o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah
0071-158/2008
Osnutek Uredbe o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah

29.7.2008

29.8.2008

89/08 z dne 19. 9. 2008Stališče

Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač

0071-144/2008

Osnutek Uredbe o o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač

30.7.2008

1.9.2008

89/08 z dne 19. 9. 2008Stališče

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Lobnica

0071-144/2008

Osnutek Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Lobnica

6.8.2008

8.9.2008

89/08 z dne 19. 9. 2008Stališče

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah

0071-116/2008

Osnutek Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti in pri opravljanju z njima povezanih raziskavah

29.7.2008

29.8.2008

89/08 z dne 19. 9. 2008Stališče

Osnutek Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja

0071-210/2007

Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja

30.7.2008

1.9.2008

89/08 z dne 19.9.2008Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
0071-213/2007/29
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

1.8.2008

1.9.2008

96/08 z dne 9.10. 2008

Stališče
Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
0071-170/2008
Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje

12.8.2008

12.9.2008

98/08 z dne 14.10.2008Stališče

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje

0071-107/2008

Osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje

30.7.2008

1.9.2008

105/08 z dne 7.11.2008Stališče
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili
0071-117/2008
Osnutek Uredbe o ravnanju z odpadnimi zdravili

29.7.2008

1.9.2008

105/08 z dne 7.11.2008Stališče
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje
0071-108/2008
Osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje

30.7.2008

1.9.2008

105/08 z dne 7.11.2008Stališče
Pravilnik o obratovalnem monitoringu vsebnosti hlapnih organskih spojin v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil
0071-137/2008
Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu vsebnosti hlapnih organskih spojin v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil

30.7.2008

1.9.2008

105/08 z dne 7.11.2008Stalisce
Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega območja Sečovlje
0071-184/2008
Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega območja Sečovlje

5.9.2008

6.10.2008

105/08 z dne 7.11. 2008Stališče
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob Kokri v mestni občini Kranj od sotočja Rupovščice in Kokre do mostu na cesti Staneta Žagarja
3553-6/2008
Osnutek Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob Kokri v mestni občini Kranj od sotočja Rupovščice in Kokre do mostu na cesti Staneta Žagarja

23.9.2008

23.10.2008

111/08 z dne 25.11. 2008Stališče

Uredba o začasnem načrtu upravljanja voda

0071-266/2007

Osnutek Uredbe o začasnem načrtu upravljanja voda

25.7.2008

31.8.2008

4/09 z dne 19.1.2009Stališče
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob reki Savinji v naselju Okonina v občini Ljubno
0071-21/2009
Osnutek Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob reki Savinji v naselju Okonina v občini Ljubno

16.10.2008

17.11.2008

4/09 z dne 19.1.2009Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda
0071-100/2008
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda

24.6.2008

14.8.2008

 

ponovljena objava:

10.9.2008

13.10.2008

 

5/09 z dne 23.1.2009Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov
0071-215/2008
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov

11.11.2008

11.12.2008

9/09 z dne 6.2.2009Stališče
Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnih vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje
0071-199/2008
Osnutek Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnih vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje

13.10.2008

13.11.2008

9/09 z dne 6.2.2009Stališče
Uredba o stanju površinskih voda
0071-68/2008
Osnutek Uredbe o stanju površinskih voda

25.7.2008

31.8.2008

 

ponovljena objava:

7.11.2008

8.12.2008

 

14/09 z dne 20.2.2009Stališče
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob reki Savinji v naselju Raduha v občini Luče
0071-223/2008
Osnutek Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob reki Savinji v naselju Raduha v občini Luče

7.11.2008

8.12.2008

16/09 z dne 27.2.2009Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin
0071-166/2008
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin

6.8.2008

8.9.2008

16/09 z dne 27.2.2009Stališče
Uredba o spremembi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije
0071-209/2008
Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije

19.11.2008

19.12.2008

17/09 z dne 06.03.2009Stališče
Uredba o spremembi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramškov graben, Rečki potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije
0071-218/2008
Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramškov graben, Rečki potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije

19.11.2008

19.12.2008

17/09 z dne 06.03.2009Stališče
Pravilnik o strokovnem usposabljanju serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline
0071-88/2008
Osnutek Pravilnika o strokovnem usposabljanju serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline

19.11.2008

19.12.2008

17/09 z dne 6.3.2009Stališče
Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja
0071-216/2007
Osnutek Pravilnika o vsebini vlog v postopku za pridobitev vodnega soglasja

13.10.2008

13.11.2008

25/09 z dne 3.4.2009Stališče
Uredba o stanju podzemnih voda
0071-67/2008
Osnutek Uredbe o stanju podzemnih voda

11.2.2009

13.3.2009

25/09 z dne 3.4.2009Stališče
Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
0071-40/2009
Osnutek Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
0071-40/2009

4.3.2009

3.4.2009

28/09 z dne 10.4.2009Stališče

Uredba o dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah

0071-214/2007/25

Osnutek Uredbe o dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah

12.3.2009

14.4.2009

36/09 z dne 15.5.2009Stališče
Uredba o dopolnitvah Uredbe o habitatnih tipih
0071-27/2009/12
Osnutek Uredbe o dopolnitvah Uredbe o habitatnih tipih

12.3.2009

14.4.2009

36/09 z dne 15.5.2009Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
0071-213/2007
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

12.3.2009

14.4.2009

36/09 z dne 15.05.2009Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sežiganju odpadkov
0071-88/2008
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sežiganju odpadkov

9.3.2009

9.4.2009

41/09 z dne 1.6.2009Stališče
Pravilnik o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode
0071-75/2009
Osnutek Pravilnika o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode

1.4.2009

4.5.2009

46/09 z dne 19.06.2009Stališče
Uredba o spremembi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin
0071-73/2009
Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin

31.3.2009

30.4.2009

51/09 z dne 3.7.2009Stališče
Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode
0071-84/2009
Osnutek Uredbe o vrstah sanacijskih ukrepov za  odpravo posledic okoljske škode

6.4.2009

6.5.2009

55/09 z dne 17.7.2009Stališče
Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot
0071-125/2009
Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot

12.6.2009

13.7.2009

58/09 z dne 27.7.2009Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
0071-224/2008
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav

23.1.2009

23.2.2009

63/09 z dne 7.8.2009Stališče
Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami
0071-65/2009
Osnutek Uredbe o ravnanju z izrabljenimi gumami

23.3.2009

23.4.2009

63/09 z dne 7.8.2009Stališče
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda
0071-207/2008
Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda

9.2.2009

9.3.2009

71/09 z dne 11.9.2009Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
35401-68/2008
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

27.7.2009

27.8.2009

88/09 z dne 5.11.2009Stališče
Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka
0071-39/2009
Osnutek Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka

23.3.2009

14.4.2009

 

ponovljena objava:

3.8.2009

2.9.2009

97/09 z dne 30.11.2009Stališče
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
0071-57/2009
Osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

3.7.2009

7.8.2009

 

104/09 z dne 18.12.2009Stališče
Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
0071-174/2006
Osnutek Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

21.9.2009

23.10.2009

 

113/09 z dne 31.12.2009Stališče
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2
00719-51/2009/6
Osnutek Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2

5.10.2009

5.11.2009

 

1/10 z dne 8.1.2010Stališče
Uredba o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih
0071-195/2009
Osnutek Uredbe o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih

22.9.2009

23.10.2009

 

3/10 z dne 15.01.2010Stališče
Pravilnik o vodenju evidence o trgovini z živalmi prosto živečih vrst
0071-23/2009
Osnutek Pravilnika o vodenju evidence o trgovini z živalmi prosto živečih vrst

31.8.2009

30.9.2009

 

5/2010 z dne 25.1.2010Stališče
Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
0071-174/2006
Osnutek Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

14.8.2009

14.9.2009; podaljšan do 30. 9. 2009

5/10 z dne 25.1.2010Stališče
Uredbo o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami in z njimi povezane erozije
3551-8/2009
Osnutek Uredbe o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami in z njimi povezane erozije

29.10.2009

30.11.2009

 

7/10 z dne 29.1.2010Stališče
Pravilnik o spremembah Pravilnika o  odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
0071-273/2009
Osnutek Pravilnik o spremembah Pravilnika o  odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave

30.12.2009

29.1.2010

 

12/10 z dne 19.2.2010Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
0071-2/2010
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

21.1.2010

5.2.2010

 

14/10 z dne 26.02.2010Stališče

Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

0071-11/2010

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

28.1.2010

11.2.2010

19/10 z dne 12.3.2010Stališče

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

0071-268/2009

Osnutek Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

30.12.2009

29.1.2010

19/10 z dne 12.3.2010 Stališče

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi

0072-40/2008

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi

20.7.2009

15.9.2009

21/10 z dne 15.3.2010

Stališče

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav

0071-167/2009

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav

12.10.2009

11.11.2009

 

30/10 z dne 13. 4. 2010Stališče
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
0071-22/2006
Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja

8.12.2009

7.1.2010

 

38/10 z dne 14.5.2010Stališče

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem

0072-46/2009

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim zgorevanjem

1.2.2010

15.2.2010

38/10 z dne 14.5.2010Stališče

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom

0071-14/2010

Osnutek Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom

1.2.2010

4.3.2010

39/10 z dne 17.5.2010Stališče

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih  opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili

0071-36/2010

Osnutek Uredbe spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih  opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili

31.3.2010

14.4.2010

49/10 z dne 18. 6. 2010Stališče

Pravilnik o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva

0071-250/2009

Osnutek pravilnika o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva

11.12.2009

11.1.2010

50/10 z dne 24.6.2010Stališče

Pravilnik o potrdilu o prevzemu  izrabljenega motornega vozila v razgradnjo in o izjavi o lokaciji vozila
0071-36/2010

Osnutek Pravilnika o potrdilu o prevzemu  izrabljenega motornega vozila v razgradnjo in o izjavi o lokaciji vozila

31.3.2010

14.4.2010

 

54/10 z dne 9.7. 2010Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
35401-179/2009-143
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

5.3.2010

6.4.2010

 

62/10 z dne 30.7.2010Stališče

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
0071-58/2009

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

11.12.2009

11.1.2010

 

70/10 z dne 3. 9.2010Stališče

Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov
0071-125/2010

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov

25.5.2010

10.6.2010

 

76/2010 z dne 1.10.2010Stališče
Pravilnik o spremembah Pravilnika o  odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave 
0071-228/2010
Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o  odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave 

2.8.2010

2.9.2010

76/10 z dne 1.10.2010Stališče

Pravilnik o merilih za preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov in pogojih, ki jih mora izpolnjevati preveritelj
0071-70/2010

Osnutek Pravilnika o merilih za preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov in pogojih, ki jih mora izpolnjevati preveritelj

23.4.2010

24.5.2010

 

79/10 z dne 8.10.2010Stališče
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Paki v Mestni občini Velenje
0071-176/2010
Osnutek Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Paki v Mestni občini Velenje

21.7.2010

23.8.2010

 

91/10 z dne 15.11.2010Stališče
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v Občini Prevalje
0071-227/2010
Osnutek Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v Občini Prevalje

27.8.2010

27.9.2010

 

92/10 z dne 19.11.2010Stališče
Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem
0071-154/2010
Osnutek Uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem

18.6.2010

19.7.2010

 

92/10 z dne 19.11.2010Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
0071-154/2010
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

4.6.2010

21.6.2010

 

92/10 z dne 19.11.2010Stališče

Uredba o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil
0071-128/2010

Osnutek Uredbe o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil

4.6.2010

5.7.2010

 

93/10 z dne 25.11.2010Stališče
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot
0071-181/2010
Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot

14.5.2010

14.6.2010

 

93/10 dne 24.11.2010Stališče
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra
0071-251/2010
Osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra

10.9.2010

11.10.2010

95/10 z dne 19.11.2010Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda
0071-195/2010
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda

10.8.2010

15.9.2010

 

98/10 z dne 3.12.2010Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
0071-274/2010
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo

8.10.2010

22.10.2010

 

100/2010 z dne 10. 12. 2010Stališče
Uredba o spremembi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
0071-335/2010
Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

24.11.2010

8.12.2010

 

105/10 z dne 24.12.2010Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
0071-253/2010
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav

20.9.2010

20.10.2010

 

105/10 z dne 24. 12. 2010Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
0071-229/2010
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

19.8.2010

20.9.2010

 

106/10 z dne 27.12.2010Stališče
Pravilnik o vsebini in obsegu obratovalnega dnevnika o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje
0071-251/2010
Osnutek Pravilnika o vsebini in obsegu obratovalnega dnevnika o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje

17.6.2010

19.7.2010

1/11 z dne 7.1.2011Stališče
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
0071-22/2006
Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja

10.11.2010

25.11.2010

3/11 z dne 14.1.2011Stališče
Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja
0071-274/2010
Osnutek Pravilnika o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja

14.1.2011

14.2.2011

28/11 z dne 15.4.2011Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin
0071-20/2011
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin

21.1.2011

7.2.2011

30/11 z dne 22.4.2011Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja
0071-81/2011
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja

29.3.2011

12.4.2011

 

32/11 z dne 29. 4. 2011Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja
0071-82/2011
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja

29.3.2011

12.4.2011

32/11 z dne 29. 4. 2011Stališče

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava
0071-80/2011

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava

29.3.2011

12.4.2011

32/11 z dne 29. 4. 2011Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja
0071-79/2011
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja

29.3.2011

12.4.2011

32/11 z dne 29. 4. 2011Stališče
Uredba o izrabljenih vozilih
0071-274/2010
Osnutek Uredbe o izrabljenih vozilih

26.10.2010

26.11.2010

32/11 z dne 29. 4. 2011Stališče
Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum
0071-336/2010
Osnutek Pravilnika o skladiščenju izrabljenih gum

30.11.2010

30.12.2010

37/11 z dne 20. 5. 2011Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
0071-16/2011
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

1.3.2011

31.3.2011

 

51/11 z dne 9.9.2011Stališče
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij
0071-17/2011
Osnutek Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij

1.3.2011

31.3.2011

 

51/11 z dne 27.6.2011Stališče
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje
0071-98/2010
Osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje

19.4.2010

19.5.2010

in ponovitev

10.8.2010

15.9.2010

 

54/11 z dne 4. 7. 2011Stališče
Pravilnik o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
0071-62/2011
Osnutek Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje

8.3.2011

7.4.2011

 

54/11 z dne 4. 7. 2011Stališče
Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov
0071-122/2011
Osnutek Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov

26.4.2012

26.5.2012

55/11 z dne 8.7.2011Stališče
Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv
0071-99/2011
Osnutek Uredbe o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv

6.4.2011

6.5.2011

58/11 z dne 22.7.2011Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi
0071-57/2011
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi

10.3.2011

11.4.2011

59/11 z dne 25.7.2011Stališče
Pravilnik o podatkih o dejavnostih in emisijah toplogrednih plinov za naprave, ki so vključene v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov
0071-121/2011
Osnutek Pravilnika o podatkih o dejavnostih in emisijah toplogrednih plinov za naprave, ki so vključene v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov

24.5.2011

24.6.2011

60/11 z dne 29.7.2011Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah  Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
0071-41/2011
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah  Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

22.2.2011

8.3.2011

61/11 z dne 29. 7. 2011 Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
0071-41/2011
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

11.3.2011

25.3.2011

 

67/11 z dne 26. 8. 2011Stališče
Pravilnik o spremembah Pravilnika o  odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave 
0071-250/2011
Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o  odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave 

8.8.2011

7.9.2011

76/11 z dne 30.9.2011Stališče
Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu v varnostni razred in o zadrževalnih ter drugih varnostnih ukrepih za posamezen varnostni razred
0071-125/2011
Osnutek Uredbe o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu v varnostni razred in o zadrževalnih ter drugih varnostnih ukrepih za posamezen varnostni razred

3.5.2011

3.6.2011

 

71/11  z dne 9.9.2011Stališče
Uredba o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
0071-17/2011
Osnutek Uredbe o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

1.3.2011

31.3.2011

 

71/11 z dne 9.9.2011Stališče
Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv
0071-337/2010
Osnutek Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv

5.4.5011

5.5.2011

 

74/11 z dne 23. 9. 2011Stališče
Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv
0071-94/2010
Osnutek Pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv

13.4.2011

13.5.2011

 

76/11 z dne 30. 9. 2011Stališče
Navodilo o delovanju foruma zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka
0071-137/2011
Osnutek Navodila o delovanju foruma zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka

9.5.2011

9.6.2011

77/11 z dne 3.10.2011Stališče
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda
0071-137/2011
Osnutek  Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda

25.5.2011

27.6.2011

81/11 z dne 14. 10. 2011Stališče
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
0072-55/2011
Osnutek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode

14.1.2011

14.2.2011

88/11 z dne 4.11.2011Stališče
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na desnem bregu reke Pake v Mestni občini Velenje
0071-226/2011
Osnutek Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na desnem bregu reke Pake v Mestni občini Velenje

20.7.2011

22.8.2011

93/11 z dne 18. 11. 2011Stališče
Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla
0071-18/2011
Osnutek Uredbe o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla

23.6.2011

8.7.2011

93/11 z dne 18. 11. 2011Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
0071-193/2011
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

21.6.2011

5.7.2011

 

95/11 z dne 25.11.2011Stališče

Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče

0071-139/2011

Osnutek Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče

13.5.2011

13.6.2011

 

98/11 z dne 2.12. 2011Stališče
Uredba o odpadkih
0071-155/2011
Osnutek Uredbe o odpadkih

6.6.2011

6.7.2011

103/11 z dne 16.12.2011Stališče
Uredbo o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
0071-277/2011
Osnutek Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

28.9.2011

30.10.2011

105/11 z dne 23.12.2011Stališče
Uredba o odpadnih oljih
0071-179/2011
Osnutek Uredbe o odpadnih oljih

14.7.2011

16.8.2011

24/2012 z dne 30. 3. 2012 Stališče
Uredba o spremembi Uredbe o izrabljenih vozilih
0073-33/2012
Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o izrabljenih vozilih

8.3.2012

22.3.2012

26/12 z dne 6.4.2012Stališče
Uredba o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina
0071-358/2011
Osnutek Uredbe o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina

19.1.2012

20.2.2012

36/12 z dne 18. 5. 2012Stališče
Pravilnik o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva
0071-276/2011 (MOP); 007-178/2012 (MKO)
Osnutek Pravilnika o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva

16.9.2011

17.10.2011

38/12 z dne 25. 5. 2012Stališče
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
0071-362/2011 (MOP); 007-180/2012 (MKO)
Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje

3.2.2012

17.2.2012

38/12 z dne 25. 5. 2012Stališče
Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu
0071-275/2011 (MOP); 007-177/2012 (MKO)
Osnutek Uredbe o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu

16.9.2012

17.10.2012

38/12 z dne 25. 5. 2012Stališče

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah

0071-6/2012

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah

7.6.2012

21.6.2012

57/12 z dne 27.7.2012Stališče
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
007-190/2012
Osnutek Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

31.5.2012

14.6.2012

64/12 z dne 24.8.2012Stališče
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
007-170/2012
Osnutek Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo

10.8.2011

15.9.2011

64/12 z dne 24. 8. 2012Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane
007-194/2012
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane

22.5.2012

21.6.2012

72/12 z dne 26. 9. 2012Stališče
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
007-409/2012
Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave

13.9.2012

27.9.2012

73/12 z dne 28. 9. 2012Stališče
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
007-171/2012
Osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

15.2.2012

16.3.2012

80/12 z dne 26. 10. 2012Stališče
Osnutek Uredbe o oskrbi s pitno vodo
007-272/2012
Osnutek Uredbe o oskrbi s pitno vodo

7.7.2011

8.8.2011

88/12 z dne 18.12.2012Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
007-476/2012
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

19.10.2012

2.11.2012

 

93/12 z dne 7.12.2012Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
007-193/2012
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, priloga

18.6.2012

18.7.2012

 

5/13 z dne 21.1.2013Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
007-193/2012
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

19.10.2012

21.11.2012

5/13 z dne 21.1.2013Stališče
Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil o vplivih na okolje ter preizkusu strokovnega znanja
007-3/2013
Osnutek Pravilnika o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil o vplivih na okolje ter preizkusu strokovnega znanja

30.10.2012

30.11.2012

 

22/13 z dne 15.03.2013Stališče
Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
0071-313/2011 (MOP); 007-299/2012 (MKO)
Osnutek Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav

24.11.2011

8.12.2011

24/13 z dne 30. 3. 2013Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
0071-309/2011 (MOP); 007-179/2012 (MKO)
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 

3.2.2012

17.2.2012

46/13 z dne 29. 5. 2013Stališče
Uredba o dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
007-300/2012
Osnutek Uredbe o dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

12.10.2012

29.10.2012

 

50/13 z dne 10. 6. 2013Stališče

Uredba o spremembi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

007-300/2012

Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

20.2.2013

6.3.2013

 

50/13 z dne 10.6.2013Stališče
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice
007-625/2012
Osnutek Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice

3.1.2013

4.2.2013

 

62/13 z dne 22. 7. 2013Stališče
Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane
007-62/2013
Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane

24.4.2013

13.5.2013

69/13 z dne 23. 8. 2013Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče
007-355/2013
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče

25.7.2013

12.8.2013

93/13 z dne 11. 11. 2013Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane
007-355/2013
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane

25.7.2013

12.8.2013

93/13 z dne 11. 11. 2013Stališče
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
007-38/2014
Osnutek Uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

28.1.2014

11.2.2014

15/14 z dne 28. 2. 2014Stališče
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah
007-37/2014
Osnutek Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah

28.1.2014

11.2.2014

15/14 z dne 28. 2. 2014Stališče
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
007-414/2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje

16.9.2013

16.10.2013

28/14 z dne 18. 4. 2014Stališče
Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu
007-546/2013
Osnutek Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu

12.2.2014
14.3.2014

34/14 z dne 12. 5. 2014Stališče
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave
007-39/2014
Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave

24.1.2014
24.2.2014

46/14 z dne 23. 6. 2014Stališče
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv
007-177/2014
Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv

2.4.2014
5.5.2014

56/14 z dne 25. 7. 2014Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
007-215/2014
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

25.4.2014
26.5.2014

64/14 z dne  29. 8.  2014Stališče
Uredba o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida
007-42/2014
Osnutek Uredbe o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida

3.4.2014
5.5.2014

64/14 z dne 29. 8. 2014Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv
007-146/2014
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv

2. 4. 2014
5. 5. 2014

64/14 z dne 29. 8. 2014Stališče
Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta
007-474/2013/41
Predlog Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta

18.2.2013

20.3.2013

 

92/14 z dne 19. 12. 2014Stališče
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
007-406/2014
Osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

11.11.2014

11.12.2014

94/14 z dne 24. 12. 2014Stališče
Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi
007-474/2013/41
Osnutek Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi

24.10.2013

25.11.2013

 

96/14 z dne 29. 12. 2014Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
007-475/2013
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav

24.10.2013

25.11.2013

2/15 z dne 9. 1. 2015Stališče
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka
007-393/2014
Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka

16.10.2014

3.11.2014

6/15 z dne 30.1. 2015Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka
007-392/2014
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka

16.10.2014

3.11.2014

8/15 z dne 6. 2. 2015Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
007-21/2015
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

20.5.2014

20.6.2014

 

22/15 z dne 30. 3. 2015Stališče

Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020)

007-43/2015

Osnutek Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020)

17.2.2015

19.3.2015

 

objavljeno na spletni strani Natura2000Stališče
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
007-19/2015
Osnutek Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja

29.10.2014

19.12.2014

43/15 z dne 19. 6. 2015Stališče
Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
007-24/2015
Osnutek Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

29.1.2015

2.3.2015

35/15 z dne 22.5. 2015Stališče
Uredba o odpadkih
007-70/2015
Osnutek Uredbe o odpadkih

11.6.2014

11.7.2014

37/15 z dne 29. 5. 2015Stališče
Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov
007-32/2015
Osnutek Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov

31.3.2015

30.4.2015

41/15 z dne 12. 6. 2015Stališče
Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal
007-50/2015
Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal

15.12.2014

15.1.2015

53/15 z dne 17. 7. 2015Stališče
Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode
007-51/2015
Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

21.5.2014

23.6.2014

53/15 z dne 17. 7. 2015Stališče
Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca
007-52/2015
Osnutek Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca

15.12.2014

15.1.2015

podaljšano do 15.2.2015

56/15 z dne 29.7.2015Stališče
Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi
35404-5/2015
Osnutek Ocene tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi

10.8.2015

10.9.2015

 Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
007-155/2015
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata

22.7.2014

5.8.2014

56/15 z dne 29. 7. 2015Stališče
Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov
007-49/2015
Osnutek Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov

23.4.2015

25.5.2015

56/15 z dne 29. 7. 2015Stališče
Uredba o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
007-212/2015
Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

23.6.2015

23.7.2015

57/15 z dne 31. 7. 2015Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
007-17/2015
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

10.2.2015

10.3.2015

57/15 z dne 31.7.2015Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih
007-253/2015
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih

30.7.2015

13.8.2015

69/15 z dne 25. 9. 2015Stališče
Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin
007-244/2015/25
Osnutek Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin

20.7.2015

31.7.2015

76/15 z dne 9. 10. 2015Stališče
Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
007-326/2015
Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave

7.9.2015

7.10.2015

78/15 z dne 16. 10. 2015Stališče

Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj na reki Savi

007-87/2015

Osnutek Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj na reki Savi

11.5.2015

25.5.2015

93/15 z dne 7.12.2015Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
007-87/2015
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

17.11.2015

1.12.2015

97/15 z dne 21.12.2015Stališče
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
007-109/2015
Osnutek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

8.6.2015

20.7.2015

98/15 z dne 18. 12. 2015Stališče
Pravilnik o občutljivih območjih
007-129/2015
Osnutek Pravilnika o občutljivih območjih

8.6.2015

20.7.2015

98/15 z dne 18. 12. 2015Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
007-130/2015
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

3.7.2015

3.8.2015

98/15 z dne  18. 12. 2015Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
007-131/2015
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

3.7.2015

3.8.2015

98/15 z dne 18. 12. 2015Stališče
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
007-132/2015
Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

3.7.2015

3.8.2015

98/15 z dne 18. 12. 2015Stališče
Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
007-415/2015
Osnutek Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

9.11.2015

9.12.2015

22/16 z dne 25. 3. 2016Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
007-325/2015

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov

Osnutek sprememb in dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020)

8.10.2015

22.10.2015

21/16 z dne 18. 3. 2016Stališče
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca
007-65/2015
Osnutek Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca

9.11.2016

9.12.2016

25/16 z dne 6. 4. 2016Stališče

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

007-296/2015

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

25.9.2015

9.10.2015

30/16 z dne 25. 4. 2016Stališče

Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov

35405-10/2016

Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije

 

Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (verzija V2)

 

Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (verzija V3)

 

Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (verzija V4)

21.12.2015
1.2.2016

 

3.2.2016
3.3.2016

 

11.4.2016
4.5.2016

 

12.5.2016
25.5.2016

objavljeno na spletni strani MOPStališče
Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021 007-416/2015

Osnutek Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021

- priloga 1

- priloga 2

- priloga 3 (1. del, 2. del)

- priloga 4

- priloga 5

22.10.2015

23.11.2015

objavljeno na spletni strani MOPStališče

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič

007-55/2015

Osnutek Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič

29.1.2016

29.2.2016

53/16 z dne 5. 8. 2016Stališče
Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami
007-353/2015
Osnutek Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami

24.6.2016

8.7.2016

56/16 z dne 26. 8. 2016Stališče
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
007-208/2016
Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

5.7.2016

5.8.2016

64/16 z dne 14.10.2016Stališče

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju podzemnih voda
007-224/2016

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju podzemnih voda

10.8.2016

24.8.2016

66/16 z dne 21. 10. 2016Stališče
Odlok  o  ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017
007-333/2016
Osnutek Odloka  o  ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017

7.11.2016

7.12.2016

3/17 z dne 20. 1. 2017Stališče

Poročilo o okolju 2016

354-151/2016

Osnutek Poročila o okolju 2016

25.11.2016

27.12.2016

objavljeno na spletni strani MOPStališče

Pravilnik o vodnem katastru

007-19/2017

Osnutek Pravilnika o vodnem katastru

13.4.2017

28.4.2017

30/2017 z dne 16. 6. 2017Stališče
Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
007-102/2017/197
Osnutek Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

31.3.2017

3.5.2017

33/17 z dne 30. 6. 2017Stališče

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

007-61/2017/55

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

29.3.2017

3.5.2017

35/17 z dne 7. 7. 2017Stališče

Dolgoročni program za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah

35605-4/2015

Osnutek Dolgoročnega programa za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah

25.1.2017

24.2.2017

objavljeno na spletni strani MOPStališče
Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb
007-211/2017
Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb

10.7.2017

24.7.2017

47/17 z dne 1. 9. 2017Stališče
Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode
007-2/2017
Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

1.8.2017

1.9.2017

66/17 z dne 24. november 2017Stališče
Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal
007-231/2016
Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal

1.8.2017

1.9.2017

66/17 z dne 24. november 2017Stališče
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto-Blanca na reki Savi
007-155/2017/33
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Arto-Blanca na reki Savi

6.7.2017

20.7.2017

72/2017 z dne 15. 12. 2017Stališče
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Krško na reki Savi
007-122/2017/30
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Krško na reki Savi

6.7.2017

20.7.2017

72/2017 z dne 15. 12. 2017Stalisce

Operativni program varstva pred hrupom za obdobje 2013 - 2018

007-66/2017

Osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom za obdobje 2013 - 2018

17.11.2017

18.12.2017

objavljeno na spletni strani MOPStališče

Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca
007-190/2017/29

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca21.2.2018
7.3.2018
21/18 z dne 30. 3. 2018Stališče

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
007-108/2017

Osnutek Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

31.3.2017

3.5.2017

43/18 z dne 22.6.2018Stališče

Uredba o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci
007-117/2018

Osnutek Uredbe o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci

23.3.2018

23.4.2018

52/18 z dne 27.7.2018Stališče

Odlok o  ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave v obdobju od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019
007-188/2018

Osnutek Odloka o  ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave v obdobju od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019

28.6.2018

30.7.2018

74/18 z dne 23.11. 2018Stališče

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu

2019 007-568/2018

Osnutek Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019

26.10.2018

28.11.2018

83/18 z dne 24.12.2018Stališče
Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami
007-527/2018/88
Osnutek Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami12. 10. 2018
26. 10. 2018
2 objava: 31. 10. 2018
15. 11. 2018
84/18 z dne 28. 12. 2018

Stališče

Mnenje ZPS

Uredba o Načrtu upravljanja  Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018 – 2027
007-195/2018
Osnutek Uredbe o Načrtu upravljanja  Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018 – 2027 28. 6. 2018
30. 7. 2018
13/19 z dne 1. 3. 2019Stališče
Uredba o odpadnih nagrobnih svečah
007-595/2018
Uredba o odpadnih nagrobnih svečah

4.12.2018

4.1.2019 (pripombe, prejete do 7. 1. 2019)

25/19 z dne 19. 4. 2019Stališče