Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON O OHRANJANJU NARAVE

 

Zakon o ohranjanju narave (NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

(Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 41/04, 96/04, 46/14 in 31/18)

  

 

Podzakonski akti:

  

Uredba o Naravnem rezervatu Ormoške lagune
(Uradni list št. 23/17), obrazložitev

 

Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 56/15, 25/17), obrazložitev 2015, obrazložitev 2017

 

Pravilnik o evidenci o oškodovancih, izvedenih zaščitah in ukrepih ter sklenjenih sporazumih o odškodninah zaradi škode, povzročene po živalih zavarovanih prosto živečih vrst
(Uradni list RS, št. 23/15), obrazložitev 2015

 

Uredba o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok
(Uradni list RS, št. 75/13  in 46/14 – ZON-C), obrazložitev

 

Uredba o Načrtu upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2015-2024

(Uradni list RS, št. 102/15)

 

Uredba o Naravnem rezervatu Zelenci
(Uradni list RS, št. 53/13), obrazložitev

   

Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju cemprinovega nasada na Kladjeku pod Črnim vrhom na Pohorju
(Uradni list RS, št. 93/11), obrazložitev

 

Uredba o načrtu upravljanja Krajinskega parka Sečoveljske soline za obdobje od 2011 do 2021
(Uradni list RS, št. 53/11), obrazložitev

 

Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv
(Uradni list RS, št. 58/11) / obrazložitev

 

Odredba o začasnem zavarovanju meteorita »Jesenice«
(Uradni list RS; št. 63/10)

 

Pravilnik o vodenju evidence o trgovini z živalmi prosto živečih vrst
(Uradni list RS, št. 5/10), obrazložitev 

 

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje

(Uradni list RS, št.112/08 in 46/14 – ZON-C)

 

Pravilnik o prepovedi ravnanj, ki ogrožajo netopirje zavarovanih vrst, v Ajdovski jami pri Nemški vasi
(Uradni list RS, št. 53/08)

 

Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO št. 3

(Uradni list RS, št 39/08, 106/10, 78/12, 58/17),  obrazložitev 2010, obrazložitev 2012, obrazložitev 2017

  

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa  - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

 

Uredba o Krajinskem parku Kolpa
(Uradni list RS, št. 85/06 in 46/14 – ZON-C)

 

Pravilnik o prepovedi vznemirjanja živali zavarovanih prosto živečih vrst ptic v naravnih skalnih apnenčastih stenah na območju Kraškega roba

(Uradni list RS, št. 5/06)

 

Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019

(Uradni list RS, št. 74/18)

 

Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017
(Uradni list RS, št. 3/17) , obrazložitev

 

Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO ŠT. 6

(Uradni list RS, št. 28/09, 12/10, 76/10, 76/11, 73/12, 104/13, 71/14, 78/15), obrazložitev 2009, obrazložitev 2010-1, obrazložitev 2010-2, obrazložitev 2011, obrazložitev 2013, obrazložitev 2015

 

Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO (NPB) NPB1
(2007)

(Uradni list RS, št. 87/05, 17/0621/07, 36/07, 23/08), obrazložitev 2008   

 

Pravilnik o primernih načinih varovanja premoženja in o vrstah ukerpov za preprečitev na premoženju

(Uradni list RS, št. 74/05)

 

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO ŠT. 3

(Uradni list RS, št. 130/04, 53/0638/10, 3/11), obrazložitev 2010

 

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO, Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4

(Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 93/10, 23/15), obrazložitev 2015 

 

Uredba o Krajinskem parku Strunjan  - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO ŠT. 3

(Uradni list RS, št. 107/04, 83/06, 71/08, 77/10 in 46/14 – ZON-C)

  • Priloga: Publikacijska karta Krajinskega parka Strunjan 

   

Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu

(Uradni list RS, št. 58/04)

 

Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah – NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO NPB4 (12.3.2014)

(Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09, 15/14), obrazložitev 2009, obrazložitev 2014

  • Priloga1 Zavarovane rastlinske vrste, ki so domorodne na območju republike Slovenije; Zavarovane rastlinske vrste v interesu Skupnosti, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije

 

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah – NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO NPB9 (2016)

(Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/14), obrazložitev 2008, obrazložitev 2009, obrazložitev 2011, obrazložitev 2014, obrazložitev 2016

  • Priloga 1: Vrste, katerih živali so zavarovane
  • Priloga 2: Vrste, katerih habitate se varuje
  • Priloga 3: Prepovedani načini in sredstva za ujetje in ubitje ter prepovedana prevozna sredstva pri lovu in ribolovu
  • Priloga 4: Varstveni cilji za ohranjanje specifičnih lastnosti habitata zavarovane vrste in naravnih procesov ali ustrezne rabe
  • Priloga 5: Raziskave in vsebine, ki so podlaga za zavarovanje ptičjih vrst
  • Priloga 6: Poglavje A: domorodne vrste na območju Republike Slovenije ki so predmet okoljske odgovornosti; Poglavje B: Vrste, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije

  

Uredba o ekološko pomembnih območjih - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO NPB2 (4.12.2013)

(Uradni list RS, št. 48/04, 33/13,99/13),  obrazložitev 2013-2 

  • Priloga 1: Ekološko pomembna območja
  • Priloga 2: Ekološko pomembna območja - publikacijska karta

 

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) – NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO NPB 7 (2016)

(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 3/14, 21/16) obrazložitev 2013, obrazložitev 2014, obrazložitev 2016

  

Pravilnik o odvzemu velikih zveri iz narave za leto 2004
(Uradni list RS, št. 14/04)

 

Uredba o habitatnih tipih  – NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO NPB2 (23.4.2013)

(Uradni list RS, št. 112/03, 36/09, 33/13), obrazložitev 2009, obrazložitev 2013

  

Uredba o Krajinskem parku Goričko

(Uradni list RS, št. 101/03in 46/14 – ZON-C)

 

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Goričko

(Uradni list RS, št. 03/04)

  

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot

(Uradni list RS, št. 117/02, 53/05)

 

Uredba o živalskem vrtu in živalskem vrtu podobnem prostoru

(Uradni list RS, št. 37/03)

 

Uredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi

(Uradni list RS, št. 30/03)

 

Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 41/15, 64/17), obrazložitev2015, obrazložitev 2017, katalog 2018

  

Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih nadzornikov - prenehal veljati 26. junija 2015

(Uradni list RS, št. 37/03)

 

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam

(Uradni list RS, št. 82/02, 42/10), obrazložitev 2010

 

Uredba o zatočišču za prosto živeče živali

(Uradni list RS, št.  98/02)

 

Uredba o  koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem  - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 77/02)

   

Uredba o zvrsteh naravnih vrednot - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 52/02, 67/03)

    

Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila

(Uradni list RS, št. 43/02)

 

Uredba o koncesiji za rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin in o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline

(Uradni list RS, št. 11/02)

 

Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu

(Uradni list RS, št. 90/01 in 46/14 – ZON-C))

 

Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline

(Uradni list RS, št. 29/01 in 46/14 – ZON-C)

  

Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju - NE VELJA VEČ (od 8. julija 2014 dalje)

(Uradni list RS, št. 16/95, 28/95, 35/01)

 

Uredba o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Strunjan - neuradno prečiščeno besedilo NE VELJA VEČ (od 15. julija 2008 dalje) (7.9.2006)

(Uradni list RS, št. 114/04, 96/06)

  

Uredba o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami NE VELJA VEČ (od 6. junija 2008 dalje)

(Uradni list RS, št. 52/04)

 

 

Drugi akti:

 

Dolgoročni program za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah (2017 - 2027), sklep Vlade

 

Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov, 2013 - pdf, 56 strani

 

Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Nature 2000 in določitev razvojnih ukrepov, 2004 - pdf, 34 strani 

 

Akcijski načrt za upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013–2017, 2013 (pdf, 58 strani), sklep Vlade 6.2.2013 (pdf, 1 stran), Akcijski načrt za trajnostno upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013-2017 (revidirano besedilo), 2015 (pdf, 67 strani), sklep Vlade 12.3.2015 (pdf, 1 stran), Spremembe in dopolnitve Akcijskega načrta za upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013–2017 (pdf, 36 strani)

  

Strategija ohranjanja volka (Canis lupus) v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim, 2009 (pdf, 30 strani), sklep Vlade 24.9.2009 (pdf, 1 stran)

 

Operativni program: Program  upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020

 

Operativni program: Program  upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013 (pdf, 66 strani),  priloga 4.2., sklep Vlade (pdf, 2 strani)

 

Statut Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (sprejet 2. februarja 2016)

  

Spremembe in dopolnitve Statuta Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave
(Uradni list RS, št. 16/07

 

Odločba o podelitvi statusa društva Društvu za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev - MORIGENOS

(Uradni list RS, št. 87/06)

 

Odločba o podelitvi statusa društva - Jamarski klub Novo mesto, Seidlova 28, 8000 Novo mesto

(Uradni list RS, št. 3/06)

 

Odločba o podeltivi statusa društva - Mikološka zveza Slovenije, Trstenjakova 2, 1000 Ljubljana

(Uradni list RS, št. 120/05)

 

Odločba o podelitvi statusa društva Regijskemu društvu ekološkega gibanja Ivančna Gorica - RDEG

(Uradni list RS, št. 34/04)

 

Odločba o podelitvi statusa društva - Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, Luize Pesjakove 11, Ljubljana

(Uradni list RS, št. 21/04)

 

Odločba o podelitvi statusa društva - Jamarska zveza Slovenije, Lepi pot 6, 1109 Ljubljana

(Uradni list RS, št. 21/04)

 

Spremembe in dopolnitve Statuta Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave
(Uradni lis RS, št. 16/07)

  

Statut Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave

(Uradni list RS, št. 4/02)

 

Odločba o podelitvi statusa društva- Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Langusova ulica 10, 1001 Ljubljana

(Uradni list RS, št. 101/01)

 

Odločba o podelitvi statusa društva - Društvo z okoljevarstveno vzgojo Evrope v Sloveniji, Cesta solinarjev 4, 6321 Portorož

(Uradni list RS, št. 101/01)
 

Predpisi, s katerimi so občine zavarovale naravne vrednote državnega pomena:

 

Odlok o naravnem spomeniku Dovžanova soteska (Uradni list RS št. 23/18) (z odlokom, ki ga je sprejela Občina Tržič, so zavarovane naravne vrednote državnega pomena Dovžanova soteska, Tržiška Bistrica s pritoki, Borova peč, Rjava peč, Jama v piramidi in jama Partizanska tehnika)

 

Predpisi v pripravi


Stališča do pripomb in mnenj javnosti k posameznemu predpisu - arhiv zaključenih postopkov sodelovanja javnosti (od julija 2008 dalje)

 

Predlog Zakona o ohranjanju narave (ZON) - EPA 599 - II - prva obravnava, objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora št. 63/1998, 29. oktober 1998 (pdf, 50 strani, 3,9 MB)