Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - OKOLJSKI PREDPISI

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.70/08; ZVO-1B) v 34. a členu ureja postopek sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje, kot zahteva 8. člen Aahuške konvencije.

Tako morajo ministrstva in pristojni organi lokalnih skupnosti v postopku sprejemanja predpisov, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje, najširšo javnost seznaniti z osnutkom predpisa in omogočiti podajanje mnenj in pripomb na posamezni predpis.

Predpisi, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje so predpisi, izdani na področju varstva okolja, ohranjanja narave, in upravljanja, rabe ali varstva delov okolja, vključno z ravnanjem z gensko spremenjenimi organizmi, in drugi predpisi, ki vplivajo na okolje.

 

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor se v skladu z Navodilom o sodelovanju javnosti pri sprejemanju predpisov, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje objavljajo osnutki predpisov in vabila k sodelovanju pri njihovi pripravi. Rok za pripombe in mnenja je naveden v objavi. Javnost ima možnost dajanja mnenj in pripomb na osnutek predpisa najmanj 30 dni, pri čemer se ta rok lahko skrajša na 14 dni, če gre za manj pomembne spremembe predpisov.

 

Poleg osnutkov predpisov ministrstvo na svojih spletnih straneh objavlja za najmanj 30 dni osnutke planov, programov, načrtov in drugih splošnih aktov, ki jih pripravlja za področje varstva okolja, ohranjanja narave ali upravljanja z vodami, ter njihovih okoljskih poročil, v skladu s 43. členom Zakona o varstvu okolja. V okviru te objave se razpiše tudi javna obravnava.

 

Pripombe in mnenja se lahko posredujejo:

  • v elektronski obliki na elektronski naslov ministrstva, navedenega v objavi osnutka gradiva,
  • ali na poštni naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana, z navedbo imena predpisa in njegove številke.

Stališče do pripomb in mnenj javnosti k posameznemu predpisu, v katerem bodo navedeni razlogi za njihovo upoštevanje oziroma neupoštevanje pri pripravi predpisa, bo prav tako objavljeno v svetovnem spletu in sicer po objavi predpisa v Uradnem listu RS.

 

Osnutek Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do pe...

Osnutek Pravilnika o spremembah pravilnika o evidentirani posebni rabi vode


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Pravilnika o spremembah pravilnika o evidentirani posebni rabi vode. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 26. oktobra 2018, na e-naslov: gp...

Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane - PODALJŠAN ROK ZA PRIPOMBE


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na:   -  Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane, priloga 1 in priloga 2. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do p...