Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POJASNILA IN PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE ZAKONODAJE

Pojasnila in priporočila za izvajanje Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)

 

Posveti:

 

Pojasnila in priporočila za izvajanje Zakona o prostorskem načrtovanju

 • 1. priporočila; april 2007 (izvajanje ZPNačrt v obdobju neposredno po njegovi uveljavitvi)
 • 2. priporočila; april 2007 (potrdilo o namenski rabi zemljišč in lokacijska informacija)
 • 3. priporočila; januar 2008 (priprava in razpošiljanje gradiv v digitalni obliki; nabor nosilcev urejanja prostora; vloga ministrstva; oblike tekstualnega dela prostorskega akta)
 • 4. priporočila; januar 2008 (upravne takse za potrdilo o namenski rabi zemljišča in lokacijsko informacijo)
 • 5. priporočila; julij 2008 (opredeljevanje razpršene gradnje in razpršene poselitve; vinogradniška območja; nezahtevni in enostavni objekti; promet z objekti in zemljišči, ki niso opredeljena kot območje stavbnih zemljišč)
 • 6. priporočila; april 2008 (rok za pripravo občinski prostorskih načrtov)
 • 7. priporočila; julij 2009 (prikazovanje območij državnih prostorskih aktov v občinskih prostorskih načrtih)
 • 8. priporočila; februar 2010 (izvajanje določb ZPNačrt-A)
 • 9. priporočila; maj 2011 (vključevanje javnosti v postopke priprave prostorskih aktov lokalne skupnosti)
 • 10. priporočila; Priprava gradiv pri spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov

 

Pojasnila Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) )

 

 1. Pojasnila in priporočila za izvajanje 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12)
 2. Pojasnila za izvajanje 53.a člena ZPNačrt, tehnični popravki in obvezne razlage
 3. Priročnik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč (obvestilo občinam)