Skoči na vsebino

POJASNILA IN PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE ZAKONODAJE

Pojasnila in priporočila za izvajanje Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)

 

Posveti:

 

Pojasnila in priporočila za izvajanje Zakona o prostorskem načrtovanju

 • 1. priporočila; april 2007 (izvajanje ZPNačrt v obdobju neposredno po njegovi uveljavitvi)
 • 2. priporočila; april 2007 (potrdilo o namenski rabi zemljišč in lokacijska informacija)
 • 3. priporočila; januar 2008 (priprava in razpošiljanje gradiv v digitalni obliki; nabor nosilcev urejanja prostora; vloga ministrstva; oblike tekstualnega dela prostorskega akta)
 • 4. priporočila; januar 2008 (upravne takse za potrdilo o namenski rabi zemljišča in lokacijsko informacijo)
 • 5. priporočila; julij 2008 (opredeljevanje razpršene gradnje in razpršene poselitve; vinogradniška območja; nezahtevni in enostavni objekti; promet z objekti in zemljišči, ki niso opredeljena kot območje stavbnih zemljišč)
 • 6. priporočila; april 2008 (rok za pripravo občinski prostorskih načrtov)
 • 7. priporočila; julij 2009 (prikazovanje območij državnih prostorskih aktov v občinskih prostorskih načrtih)
 • 8. priporočila; februar 2010 (izvajanje določb ZPNačrt-A)
 • 9. priporočila; maj 2011 (vključevanje javnosti v postopke priprave prostorskih aktov lokalne skupnosti)
 • 10. priporočila; Priprava gradiv pri spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov

 

Pojasnila Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) )

 

 1. Pojasnila in priporočila za izvajanje 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12)
 2. Pojasnila za izvajanje 53.a člena ZPNačrt, tehnični popravki in obvezne razlage
 3. Priročnik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč (obvestilo občinam)