Skoči na vsebino

MEDNARODNI DOKUMENTI

Ratifikacije konvencij, protokolov

 

Zakon o ratifikaciji Pariškega sporazuma (MPS)
(Uradni list RS, št. 77/16)

 

Zakon o ratifikaciji Sprememb Sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja ob njem

(Uradni list RS, št. 23/16, Mednarodne pogodbe št.4)

 

Zakon o ratifikaciji Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti
(Uradni list RS, 25/14, Mednarodne pogodbe št. 4)

 

Zakon o ratifikaciji spremembe Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MSKIVOZ)
(Uradni list RS, MP št. 1/10)

 

Zakon o ratifikaciji Protokola o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (MPRIPO)
(Uradni list RS, MP št. 1/10)

 

Zakon o ratifikaciji Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje (MPSPVO)
(Uradni list RS, MP št. 1/10)

  

Zakon o Ratifikaciji Konvencije o preprečevanju večjih industrijskih nesreč
(Uradni list RS, MP št. 18/09)

 

Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija

(Uradni list, RS, št. 62/04)

  

Zakon o ratifiakciji konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)

(Uradni list RS, št. 62/04)

 

Zakon o ratifikaciji protokola o sodelovanju pri preprečevanju onesnaževanja z ladij in ob izrednih dogodkih v boju proti onesnaževanju sredozemskega morja (MPPOL)

(Uradni list RS, št. 2/04)

 

Zakon o ratifikaciji kartagenskega protokola o biološki varnosti h konvenciji o biološki raznovrstnosti (MKPVB)

(Uradni list RS, št. 89/02)

 

Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja

(Uradni list RS, št. 60/02)

 

Zakon o ratifikaciji konvencije o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč

(Uradni list RS, št. 99/01)

 

Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji v tistih državah, ki doživljajo hudo sušo in/ali dezertifikacijo, zlasti v Afriki

(Uradni list RS, št. 48/01)

 

Odredba o izvajanju Resolucije št. 10.2 Konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

(Uradni list RS, št. 73/00)

 

Zakon o ratifikaciji konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h konvenciji

(Uradni list RS, št. 110/99)

 

Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenskih prostorov

(Uradni list RS, št. 55/99)

 

Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali

(Uradni list RS, št. 72/98)

 

Zakon o ratifikaciji Konvencije o sodelovanju pri varstvu in trajnostni uporabi reke Donave (Konvencija o varstvu reke Donave)

(Uradni list RS, št. 47/98)

 

Zakon o ratifikaciji Konvenije o presoji čezmejnih vplivov na okolje

(Uradni list RS, št. 46/98)

 

Zakon o ratifikaciji protokola o nadaljnem zmanjševanju emisij žvepla h Konvenciji o prekomejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje iz leta 1979

(Uradni list RS, št. 29/98)

 

Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja

(Uradni list RS, št. 59/95)

 

Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti

(Uradni list RS, št. 30/96)

 

Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihoeva odstranjevanja

(Uradni list RS, št. 15/93)