Skoči na vsebino

PODELJEVANJE STATUSA DRUŠTVOM, KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU

na področju varstva okolja, ohranjanja narave in prostora

 

Prvi korak je, da se mora društvo (nevladna organizacija), ki zaprosi za status društva, ki deluje v javnem interesu odločiti, ali želi pridobiti status po Zakonu o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 96/2004 – uradno prečiščeno besedilo ZON-UPB-2 in 8/10-SZKZ-B, v nadaljevanju ZON) ali Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09, 48/12, 92/12 – odl. US, 57/12 in 92/13; v nadaljnjem besedilu: ZVO), ker gre za dva samostojna in ločena upravna postopka v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl. US:U-I-54/06-32 in 8/10).

 

 

Pridobitev statusa po Zakonu o varstvu okolja (ZVO):

 
Če želi društvo pridobiti status društva, ki deluje v javnem interes na področju okolja po ZVO, je potrebno priložiti vso v nadaljevanju našteto dokumentacijo, na podlagi katere se bo izvedlo točkovanje, ki je podrobno opisano v nadaljevanju. Po določbi 153. člena ZVO se z odločbo podeli status nevladne organizacije osebi, ki je podala vlogo za podelitev statusa po ZVO, če izpolnjuje predpisane pogoje, vloga pa mora vsebovati:

 • ustanovitveni akt osebe, ki je podala vlogo za podelitev statusa (fotokopija ustanovitvenega akta),
 • dokazilo o registraciji ali vpisu v sodni register (fotokopija),
 • poročilo o delu v zadnjih treh letih,
 • delovni program za tekoče leto,
 • sklep pristojnega organa osebe, ki je podala vlogo za podelitev statusa, da se želi pridobiti status nevladne organizacije (fotokopija sklepa) in
 • druga dokazila, da izpolnjuje pogoje iz 152. člena ZVO, upoštevaje Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, Uradni list št. 34 z dne 12.5.2014.

  
Pridobitev statusa po Zakonu o ohranjanju narave (ZON):

 
Po ZON mora društvo, ki želi pridobiti status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, izpolnjevati pogoje iz 5. točke drugega odstavka 137. člena ZON kar pomeni, da mora društvo z dokazili dokazati, da s svojim delovanjem pomembno prispeva k ohranjanju narave tako, da dejavno sodeluje pri ohranjanju narave, izvaja promocijo ohranjanja narave ali širi strokovno znanje na področju ohranjanja narave z izobraževanjem in vzgojo. Kot dokazila se primeroma štejejo:

 • fotokopije vabil na razne delavnice,
 • fotokopije izvedenih izobraževanj,
 • fotokopije objavljenih člankov v publikacijah,
 • promocijski material v obliki zloženk, zgoščenk, publikacij, ipd.

Dodatno mora društvo, ki prosi za podelitev takega statusa, izpolnjevati pogoje po Zakonu o društvih (Ur. list RS, št. 61/06 in 58/09, v nadaljevanju ZDru-1). Pogoji za podelitev statusa so določeni v drugem odstavku 30. člena ZDru-1 in sicer:

 • ustanovitelji in člani društva ne smejo biti osebe javnega prava (izvaja oz. drug dokaz);
 • društvo mora imeti dejavnost, ki deluje v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu (fotokopija takega temeljnega akta);
 • biti mora registrirano in mora delovati najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa (fotokopija začetka delovanja društva);
 • zadnji dve leti je moralo društvo sredstva pretežno uporabljati za opravljanje te dejavnosti ter redno izvajati programe, projekte in druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu (fotokopije dokazil);
 • društvo mora imeti izdelane programe bodočega delovanja (priložen program);
 • izkazati mora pomembnejše dosežke svojega delovanja s konkretnimi materialnimi dokazi.

 

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju prostora

 
Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju prostora se podeli v skladu z zakonom: Zakonom o nevladnih organizacijah(Uradni list, št. 21/18), ki ureja status nevladne organizacije v javnem interesu in Pravilnikom o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni list RS, št. 35/14).

 

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju urejanja prostora lahko pridobijo društva oziroma nevladne organizacije, če izpolnjujejo naslednje pogoje iz 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju prostora v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju prostora in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju prostora, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju prostora, če izpolnjuje vsaj tri od kriterijev, ki jih določa Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni list RS, št. 35/14)

 • aktivno sodelovanje pri razvoju področja, na katerem društvo deluje, s tem da društvo širi strokovno znanje z izobraževanjem, usposabljanjem, seminarji ali delavnicami, razvija ali izvaja programe razvoja področja oziroma prispeva k razvoju področja na drug primerljiv način;
 • dopolnjevanje in razvijanje novih ali premalo izpostavljenih vsebin, povezanih s področjem, na katerem društvo deluje;
 • spodbujanje trajnostnega razvoja na področju, na katerem društvo deluje;
 • izvajanje promocijskih aktivnosti za podporo področjem, na katerih društvo deluje;
 • vzpodbujanje aktivnosti in dialoga med pristojnimi organi in organizacijami za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju, na katerem društvo deluje;
 • aktivno sodelovanje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov samoupravne lokalne skupnosti in predlaganje sprejema predpisov in ukrepov na področju, na katerem društvo deluje;
 • izvajanje dejavnosti, ki so po kakovosti ali po namenu primerljive z dejavnostjo javnih zavodov, oziroma dejavnosti, ki dopolnjujejo mrežo javnih zavodov po vsebini dela ali načinu delovanja;
 • izvajanje strokovnega svetovanja civilni družbi na področju, na katerem društvo deluje;
 • izdajanje strokovne literature, publikacij ali drugih strokovnih objav v medijih na področju, na katerem društvo deluje

 

Na Ministrstrvu za okolje in prostor podeljujemo statuse nevladnim organizacijam na treh področjih:

 

OKOLJE: Tanja Bele, 01 478 70 86
Pravna podlaga: Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

 

NARAVA: Janja Ravnikar Gregorin, 01 478 7374

Pravna podlaga: Zakon o ohranjanju narave, Zakon o jamah

 

PROSTOR: Jelena Torbica, 01 478 70 51

 

VODENJE REGISTRA NVO IN OSTALIH EVIDENC: Alenka Manfreda, 01 478 7312