Skoči na vsebino

PODELJEVANJE STATUSA DRUŠTVOM, KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU

po Zakonu o varstvu okolja (ZVO) ali Zakonu o ohranjanju narave (ZON)

 

Prvi korak je, da se mora društvo (nevladna organizacija), ki zaprosi za status društva, ki deluje v javnem interesu odločiti, ali želi pridobiti status po Zakonu o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 96/2004 – uradno prečiščeno besedilo ZON-UPB-2 in 8/10-SZKZ-B, v nadaljevanju ZON) ali Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09, 48/12, 92/12 – odl. US, 57/12 in 92/13; v nadaljnjem besedilu: ZVO), ker gre za dva samostojna in ločena upravna postopka v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl. US:U-I-54/06-32 in 8/10).

 

 

Pridobitev statusa po Zakonu o varstvu okolja (ZVO):

 
Če želi društvo pridobiti status društva, ki deluje v javnem interes na področju okolja po ZVO, je potrebno priložiti vso v nadaljevanju našteto dokumentacijo, na podlagi katere se bo izvedlo točkovanje, ki je podrobno opisano v nadaljevanju. Po določbi 153. člena ZVO se z odločbo podeli status nevladne organizacije osebi, ki je podala vlogo za podelitev statusa po ZVO, če izpolnjuje predpisane pogoje, vloga pa mora vsebovati:

 • ustanovitveni akt osebe, ki je podala vlogo za podelitev statusa (fotokopija ustanovitvenega akta),
 • dokazilo o registraciji ali vpisu v sodni register (fotokopija),
 • poročilo o delu v zadnjih treh letih,
 • delovni program za tekoče leto,
 • sklep pristojnega organa osebe, ki je podala vlogo za podelitev statusa, da se želi pridobiti status nevladne organizacije (fotokopija sklepa) in
 • druga dokazila, da izpolnjuje pogoje iz 152. člena ZVO, upoštevaje Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, Uradni list št. 34 z dne 12.5.2014.

  
Pridobitev statusa po Zakonu o ohranjanju narave (ZON):

 
Po ZON mora društvo, ki želi pridobiti status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, izpolnjevati pogoje iz 5. točke drugega odstavka 137. člena ZON kar pomeni, da mora društvo z dokazili dokazati, da s svojim delovanjem pomembno prispeva k ohranjanju narave tako, da dejavno sodeluje pri ohranjanju narave, izvaja promocijo ohranjanja narave ali širi strokovno znanje na področju ohranjanja narave z izobraževanjem in vzgojo. Kot dokazila se primeroma štejejo:

 • fotokopije vabil na razne delavnice,
 • fotokopije izvedenih izobraževanj,
 • fotokopije objavljenih člankov v publikacijah,
 • promocijski material v obliki zloženk, zgoščenk, publikacij, ipd.

Dodatno mora društvo, ki prosi za podelitev takega statusa, izpolnjevati pogoje po Zakonu o društvih (Ur. list RS, št. 61/06 in 58/09, v nadaljevanju ZDru-1). Pogoji za podelitev statusa so določeni v drugem odstavku 30. člena ZDru-1 in sicer:

 • ustanovitelji in člani društva ne smejo biti osebe javnega prava (izvaja oz. drug dokaz);
 • društvo mora imeti dejavnost, ki deluje v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu (fotokopija takega temeljnega akta);
 • biti mora registrirano in mora delovati najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa (fotokopija začetka delovanja društva);
 • zadnji dve leti je moralo društvo sredstva pretežno uporabljati za opravljanje te dejavnosti ter redno izvajati programe, projekte in druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu (fotokopije dokazil);
 • društvo mora imeti izdelane programe bodočega delovanja (priložen program);
 • izkazati mora pomembnejše dosežke svojega delovanja s konkretnimi materialnimi dokazi.