Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODELJEVANJE STATUSA DRUŠTVOM, KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU

na področju varstva okolja, ohranjanja narave in prostora

 

Prvi korak je, da se mora društvo (nevladna organizacija), ki zaprosi za status društva, ki deluje v javnem interesu odločiti, ali želi pridobiti status po Zakonu o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 96/2004 – uradno prečiščeno besedilo ZON-UPB-2 in 8/10-SZKZ-B, v nadaljevanju ZON) ali Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09, 48/12, 92/12 – odl. US, 57/12 in 92/13; v nadaljnjem besedilu: ZVO), ker gre za dva samostojna in ločena upravna postopka v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl. US:U-I-54/06-32 in 8/10).

 

 

Pridobitev statusa po Zakonu o varstvu okolja (ZVO):

 
Če želi društvo pridobiti status društva, ki deluje v javnem interes na področju okolja po ZVO, je potrebno priložiti vso v nadaljevanju našteto dokumentacijo, na podlagi katere se bo izvedlo točkovanje, ki je podrobno opisano v nadaljevanju. Po določbi 153. člena ZVO se z odločbo podeli status nevladne organizacije osebi, ki je podala vlogo za podelitev statusa po ZVO, če izpolnjuje predpisane pogoje, vloga pa mora vsebovati:

 • ustanovitveni akt osebe, ki je podala vlogo za podelitev statusa (fotokopija ustanovitvenega akta),
 • dokazilo o registraciji ali vpisu v sodni register (fotokopija),
 • poročilo o delu v zadnjih treh letih,
 • delovni program za tekoče leto,
 • sklep pristojnega organa osebe, ki je podala vlogo za podelitev statusa, da se želi pridobiti status nevladne organizacije (fotokopija sklepa) in
 • druga dokazila, da izpolnjuje pogoje iz 152. člena ZVO, upoštevaje Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, Uradni list št. 34 z dne 12.5.2014.

  
Pridobitev statusa po Zakonu o ohranjanju narave (ZON):

 
Po ZON mora društvo, ki želi pridobiti status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, izpolnjevati pogoje iz 5. točke drugega odstavka 137. člena ZON kar pomeni, da mora društvo z dokazili dokazati, da s svojim delovanjem pomembno prispeva k ohranjanju narave tako, da dejavno sodeluje pri ohranjanju narave, izvaja promocijo ohranjanja narave ali širi strokovno znanje na področju ohranjanja narave z izobraževanjem in vzgojo. Kot dokazila se primeroma štejejo:

 • fotokopije vabil na razne delavnice,
 • fotokopije izvedenih izobraževanj,
 • fotokopije objavljenih člankov v publikacijah,
 • promocijski material v obliki zloženk, zgoščenk, publikacij, ipd.

Dodatno mora društvo, ki prosi za podelitev takega statusa, izpolnjevati pogoje po Zakonu o društvih (Ur. list RS, št. 61/06 in 58/09, v nadaljevanju ZDru-1). Pogoji za podelitev statusa so določeni v drugem odstavku 30. člena ZDru-1 in sicer:

 • ustanovitelji in člani društva ne smejo biti osebe javnega prava (izvaja oz. drug dokaz);
 • društvo mora imeti dejavnost, ki deluje v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu (fotokopija takega temeljnega akta);
 • biti mora registrirano in mora delovati najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa (fotokopija začetka delovanja društva);
 • zadnji dve leti je moralo društvo sredstva pretežno uporabljati za opravljanje te dejavnosti ter redno izvajati programe, projekte in druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu (fotokopije dokazil);
 • društvo mora imeti izdelane programe bodočega delovanja (priložen program);
 • izkazati mora pomembnejše dosežke svojega delovanja s konkretnimi materialnimi dokazi.

 

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju prostora

 
Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju prostora se podeli v skladu z zakonom: Zakonom o nevladnih organizacijah(Uradni list, št. 21/18), ki ureja status nevladne organizacije v javnem interesu in Pravilnikom o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni list RS, št. 35/14).

 

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju urejanja prostora lahko pridobijo društva oziroma nevladne organizacije, če izpolnjujejo naslednje pogoje iz 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju prostora v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju prostora in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju prostora, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju prostora, če izpolnjuje vsaj tri od kriterijev, ki jih določa Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni list RS, št. 35/14)

 • aktivno sodelovanje pri razvoju področja, na katerem društvo deluje, s tem da društvo širi strokovno znanje z izobraževanjem, usposabljanjem, seminarji ali delavnicami, razvija ali izvaja programe razvoja področja oziroma prispeva k razvoju področja na drug primerljiv način;
 • dopolnjevanje in razvijanje novih ali premalo izpostavljenih vsebin, povezanih s področjem, na katerem društvo deluje;
 • spodbujanje trajnostnega razvoja na področju, na katerem društvo deluje;
 • izvajanje promocijskih aktivnosti za podporo področjem, na katerih društvo deluje;
 • vzpodbujanje aktivnosti in dialoga med pristojnimi organi in organizacijami za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju, na katerem društvo deluje;
 • aktivno sodelovanje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov samoupravne lokalne skupnosti in predlaganje sprejema predpisov in ukrepov na področju, na katerem društvo deluje;
 • izvajanje dejavnosti, ki so po kakovosti ali po namenu primerljive z dejavnostjo javnih zavodov, oziroma dejavnosti, ki dopolnjujejo mrežo javnih zavodov po vsebini dela ali načinu delovanja;
 • izvajanje strokovnega svetovanja civilni družbi na področju, na katerem društvo deluje;
 • izdajanje strokovne literature, publikacij ali drugih strokovnih objav v medijih na področju, na katerem društvo deluje

 

Na Ministrstrvu za okolje in prostor podeljujemo statuse nevladnim organizacijam na treh področjih:

 

OKOLJE: Tanja Bele, 01 478 70 86
Pravna podlaga: Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

 

NARAVA: Janja Ravnikar Gregorin, 01 478 7374

Pravna podlaga: Zakon o ohranjanju narave, Zakon o jamah

 

PROSTOR: Jelena Torbica, 01 478 70 51

 

VODENJE REGISTRA NVO IN OSTALIH EVIDENC: Alenka Manfreda, 01 478 7312