Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NEPREMIČNINSKI POSREDNIK

Pridobitev statusa nepremičninskega posrednika, vpis v imenik nepremičninskih posrednikov ter pridobitev licence v prometu z nepremičninami

 

1. Pogoji za pridobitev statusa nepremičninskega posrednika

 
V skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju Ministrstvo za okolje in prostor izda posamezniku na njegovo zahtevo licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami in ga vpiše v imenik nepremičninskih posrednikov, če ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljen strokovni izpit in če ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece, ki še ni izbrisana.

 
Če vlagatelj zahteve nima pridobljene najmanj višje strokovne izobrazbe lahko kljub temu pridobi status nepremičninskega posrednika. V takem primeru mora imeti končano najmanj splošno srednjo šolo, srednjo tehnično ali drugo srednjo strokovno šolo po programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe oziroma temu ustreznega izobraževanja po prejšnjih predpisih ter imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj pri poslovanju z nepremičninami na dan 24.5.2003 ali pri prodaji nepremičnin investitorja na dan 24.5.2006. Tak vlagatelj lahko pristopi k izpitu za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za nepremičnine na podlagi pozitivnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor.

 

 

2. Naslov prejemnika zahteve

 
Zahtevo za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov naslovi vlagatelj na MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
 

 
3. Zahteva za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov

 

Zahteva se vloži na obrazcu*, kateremu mora biti priložena fotografija (3,5x 4,5 cm) in mora biti lastnoročno podpisana. Zahtevi za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov vlagatelj priloži naslednja dokazila:

* - V kolikor imate težave z odpiranjem obrazcev, predlagamo uporabo IExplorer-ja ali shranjevanje obrazca na računalnik.

 

 

4. Plačilo stroškov

  
Vlagatelj zahteve plača stroške vpisa v imenik v znesku 33 EUR z nakazilom na račun št. 01100-6300109972 sklic št. 18 25500 - 7141998 - 29662015 z oznako "stroški vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov". Iz potrdila o plačilu stroškov mora biti razviden  znesek plačila ter plačnik.
    

Dopolnilno usposabljanje

 

Po določbi 8. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/11) se je nepremičninski posrednik dolžan dopolnilno usposabljati vsakih pet let oziroma ob spremembi predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika.

 
 Izvajalci izobraževanj za dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov so:

 

Po končanem dopolnilnem usposabljanju, izda izobraževalna ustanova vsakemu prisotnemu potrdilo o udeležbi, katerega mora dostaviti udeleženec dopolnilnega usposabljanja Ministrstvu za okolje in prostor v roku 8 dni od zaključenega usposabljanja. Udeleženec se lahko z izobraževalno ustanovo dogovori, da potrdilo o udeležbi zanj ministrstvu dostavi izobraževalna ustanova.

 
Nepremičninski posrednik se je dolžan dopolnilno usposabljati vsakih 5 let oziroma ob spremembi predpisov katerih poznavanje se zahteva v sklopu strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika. Če se nepremičninski posrednik v tem roku dopolnilno ne usposobi mu MOP začasno odvzame licenco ter ga začasno izbriše iz imenika nepremičninskih posrednikov s čimer začasno izgubi status nepremičninskega posrednika. Ta status se mu ponovno vrne, ko ministrstvo za okolje in prostor pridobi dokazilo o opravljenem dopolnilnem usposabljanju.

 

 

Potrditev prijave kvalificiranih uporabnikov portala eZK v uporabniški skupini nepremičninskih družb

 

Ministrstvo za okolje in prostor kot administrator na portalu E-Sodstvo potrjuje prijave kvalificiranih uporabnikov portala eZK v uporabniški skupini nepremičninskih družb.  

 
Za vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov mora imeti nepremičninska družba varen elektronski podpis, ki je overjen s kvalificiranim potrdilom. Prijavo za pridobitev položaja kvalificiranega uporabnika zemljiške knjige morajo vložiti nepremičninske družbe preko spleta na portalu e-Sodstvo. Prijavo vložijo skladno z uporabniškim navodilom za zunanje kvalificirane uporabnike elektronske zemljiške knjige (eZK).
 

 

Imenik nepremičninskih posrednikov