Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŠTUDIJE IN ELABORATI 1991 - 1998

  

1. PROSTORSKI PLAN SLOVENIJE

UVODNI IN SPLOŠNI DEL: POLITIKA, KONCEPTI, REGIONALNI RAZVOJ

1.1. Analiza stanja prostora in razvojne možnosti prostora po regijah
1.2. Temeljne družbene vrednote za izdelavo politike prostorskega razvoja Slovenije
1.3. Metodologija vrednotenja prostorskih politik in strategij resorjev
1.4. Usklajevanje prostorskih vidikov v razvojnih strategijah vladnih resorjev
1.5.  Javno dobro in usmerjanje prostorskega razvoja
1.6.  Sociološki vidiki v republiškem prostorskem planu
1.7.  Strategija, politike in ukrepi za oblikovanje in izvajanje skladnejšega regionalnega razvoja Slovenije
1.8.  Regionalni in urbani sistemi Slovenije
1.9.  Strukturni koncepti prostorskega razvoja RS
1.10. Variante možnega prostorskega razvoja države Slovenije in njihovo ovrednotenje
1.11.  Instrumenti regulacije prostorskega razvoja Slovenije
 
POSELITEV
1.12. Demografija v prostorskem planiranju
1.13. Analize in projekcije demografskega razvoja v Sloveniji do leta 2020 po občinah za potrebe prostorskega plana
1.14. Regionalizacija Slovenije - analiza in predlog členitev
1.15.  Zasnova poselitve
1.16.  Sodobni trendi v procesu urbanizacije in vprašanja zasnove poselitve
1.17.  Arhitekturne krajine in regije / Glosar arhitekturne tipologije

1.18.  Urejanje prostora z vidika razpršene gradnje
1.19.  Urejanje prostora z vidika razpršene gradnje
1.20.  Določitev izhodišč; in opredelitev kriterijev za oblikovanje prostorske zasnove območij, objektov in naprav v prostorskih dokumentih
1.21. Oblikovanje zasnove rekreacije v prostoru z usmeritvami in pogoji za njeno izvajanje
1.22. Oblikovanje zasnove športa v prostoru z usmeritvami in pogoji za njeno izvajanje
1.22.a Zasnova športa v prostoru / zasnova rekreacije v prostoru
1.23. Tipologija homogenih območij (novih občin) Slovenije
1.24. Urbanistični kriteriji, normativi in standardi za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje v RS
1.25. Prostorski lokacijski potenciali slovenskih mest
1.26. Varstvo in usmerjanje oblikovne podobe slovenskih mest

1.27. Degradirana urbana območja

1.28. Morfologija slovenskih mest - fizični urbanistični kazalci
 
KRAJINA
1.29.  Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji

1.30. Strategija varstva krajine v Sloveniji
1.31. Smernice za varovanje krajine v Sloveniji
1.32. Okoljevarstveni in razvojni vidiki urejanja prostora ob reki Muri
1.33. Raziskava o nacionalni prostorski identiteti - anketa
1.34. Zasnova kmetijskega prostora
1.35. Zasnova gozdne krajine
1.36. Zasnova vodnega in obvodnega prostora
1.37. Prostorska zasnova območij mineralnih surovin
1.38. Zasnova sanacij degradiranih območij v Sloveniji
1.39. Obravnava degradiranih območij v prostorskem planu
1.40. Predlog zasnove sistema krajine v PPSLO
1.41. Spremembe in dopolnitve prostorskega plana na področju varstva narave in kulturne dediščine, strokovne osnove
1.42. Varstvo kmetijskih zemljišč z vidika naravnega vira
1.43. Značilni krajinski vzorci Slovenije

1.44. Urejanje odprtega prostora v urbanem okolju na ravni planskih in prostorsko izvedbenih dokumentov
1.45. Opredelitev tipologije vodnogospodarskih posegov v prostor ter instrumentov in ukrepov za njihovo izvajanje
1.46. Analiza obstoječih pravnih aktov sistema voda za potrebe prostorskega planiranja
1.47. Analiza in sinteza vsebin in načinov predstavitve vodnega in obvodnega prostora v prostorskem planu Slovenije
1.48. Priročnik za urejanje obcestne krajine

1.49. Priročnik za načrtovanje in krajinsko oblikovanje koridorjev daljnovodov in cevnih vodov 

 
INFRASTRUKTURA 
Skupno
1.50. Potrebe in možnosti vzpostavitve enotnih in skupnih infrastrukturnih koridorjev na ozemlju Slovenije
1.51. Zasnova prometnega sistema na obalnem območju
 Prometna infrastruktura
1.52. Kriteriji za funkcionalno klasifikacijo cestnega omrežja
1.53. Možni vplivi zasnove cestnega in železniškega omrežja na razvoj poselitve in rabo prostora v Sloveniji
1.54. Analiza dostopnosti naselij do cestne in železniške mreže v Sloveniji
1.55. Zasnova prometne infrastrukture za javni potniški promet
1.56. Raziskava variant razvoja in vplivov kombiniranega transporta v slovenskem prostoru
1.57. Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji - 1. in 2. del
1.58. Študija za celovito presojo vplivov na okolje predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana R Slovenije - za prometni sektor
Telekomunikacije, zveze
1.59. Primerjalna analiza lokacij radarja dolgega dosega in meteorološkega Dopplerjevega radarja s presojo vplivov na okolje
1.60. Vpliv sodobne informacijsko-komunikacijske infrastrukture na prostorski razvoj Slovenije
Energetska infrastruktura
1.61. Izdelava strokovnih podlag za pripravo PPSLO s področja energetske infrastrukture - plinovodni sistem
1.62. Izdelava strokovnih podlag za pripravo PPSLO s področja energetske infrastrukture - alternativni viri energije
1.63. Izdelava strokovnih podlag za pripravo PPSLO s področja energetske infrastrukture - tekoča goriva
1.64. Izdelava strokovnih podlag za pripravo PPSLO s področja energetske infrastrukture - elektroenergetski sistem
1.65. Strokovna gradiva za pripravo energetskih planov in PPSLO s področja energetske infrastrukture - komunalna energetika
1.66. Stanje toplotne onesnaženosti reke Save od Zidanega mostu do rep. meje pred izgradnjo HE na spodnji Savi
1.67. Zaščita akumulacijskega bazena HE Moste in določitev režima odstranjevanja proda na obstoječih prodnih pregradah Javornik in Hrušica
1.68. Sprememba prostorskega plana na področju energetike
 Komunalna infrastruktura
1.69. Sanacija komunalne infrastrukture in izhodišča za urejanje prostora
1.70. Standardi komunalne oskrbe
 
OKOLJE V PROSTORSKEM PLANU SLOVENIJE

1.71. Varstvo okolja v politiki prostorskega razvoja Slovenije in izhodišča za opredelitev sestavin s področja varstva okolja v prostorskem planu države
1.72. Računalniška aplikacija za izdelavo modelov ranljivosti okolja za prometne povezave
1.73. Študija ranljivosti okolja za prostorski plan - ŠROPP

2. METODOLOŠKE PODLAGE

2.1. Metodologija prostorskega planiranja in metode izdelave prostorskega plana Republike Slovenije
2.2. Usmeritve in koncepti za prostorski razvoj države-regij-občin
2.3. Vsebina in sestavine prostorske dokumentacije za mestni prostor - mestni načrt I
2.4. Vsebina in sestavine prostorske dokumentacije za mestni prostor - mestni načrt II
2.5. Vsebina in metodologija izdelave mestnega načrta
2.6. Metoda in elementi za pripravo ureditvenih načrtov za urejanje izvenmestnih naselij
2.7. Krajinski načrt v sistemu prostorskega načrtovanja