Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZGODOVINA

Predhodnik ministrstva je bil Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, ki je po prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji v letu 1990 deloval od maja 1990 dalje kot sekretariat. Junija 1991 je stopil v veljavo zakon o organizaciji in delovnem področju republiške uprave, takrat je bilo ustanovljeno Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora.

 

Leta 1993 se je z Zakonom o vladi RS (Uradni list RS, št. 4/1993) dotedanje Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora preimenovalo v Ministrstvo za okolje in prostor.  Na podlagi Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/1994) Ministrstvo za okolje in prostor opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo okolja in narave; na vode in vodno gospodarstvo; na geološke, seizmološke, meteorološke in druge geofizikalne pojave oziroma naravne pojave; na prostorsko planiranje, posege v prostor, na graditev objektov ter na premoženjskopravne zadeve v zvezi z nepremičninami; na jedrsko varnost; na stanovanjske zadeve; na geodezijo in geoorientirane informacijske sisteme ter na inšpekcijsko nadzorstvo na teh področjih. Organi v sestavi so naslednji: Uprava RS za varstvo narave, Uprava RS za geofiziko, Urad RS za prostorsko planiranje, Geodetska uprava RS, Uprava RS za jedrsko varnost in Inšpektorat RS za okolje in prostor.

 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 30/2001) prinese veliko novih pristojnosti. Po novem Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo na varstvo okolja in narave; na urejanje prostora in nadzorstvo nad zakonitostjo prostorskih aktov lokalnih skupnosti, na vode in vodno gospodarstvo; na primarno in transformirano energijo; na pridobivanje virov energije in na racionalno ravnanje z njimi; na strategijo gospodarjenja z vsemi vrstami mineralnih surovin, ne glede na to, ali so te energetske, kovinske ali nekovinske; na odpiranje in delovanje rudnikov, razen tistih, ki se v skladu z zakonom zapirajo oziroma so prenehali delovati; na geološke, seizmološke, meteorološke in druge geofizikalne pojave oziroma naravne pojave; na jedrsko varnost; na posege v prostor in graditev objektov, razen zadev, ki so v zvezi z gradbenimi proizvodi; na stanovanjske zadeve; na strategijo razvoja, vzpostavljanje in povezovanje prostorskih, informacijskih sistemov na državni in lokalni ravni; na geodezijo; ter na inšpekcijsko nadzorstvo na teh področjih. Spremembe pa so tudi pri organih v sestavi, ki so po novem naslednji: Agencija RS za okolje, Uprava RS za rudarstvo, Urad RS za prostorsko planiranje, Geodetska uprava RS, Uprava RS za jedrsko varnost, Agencija RS za učinkovito rabo energije ter Inšpektorat RS za okolje in prostor.

 
Z Zakonom o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/2002) se Ministrstvo za okolje in prostor preimenuje v Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Opravlja naloge na področjih okolja, prostora, energetike in rudarstva. Konec leta 2004 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/2004) ponovno navaja Ministrstvo za okolje in prostor.

 
Posledično pride do ukinitve Agencije RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije s 1. majem 2005. Po novem sodi to področje v pristojnost Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Direktorata za energijo v okviru Ministrstva za gospodarstvo. Selitev pristojnosti je potekalo v dveh fazah; v prvi fazi se na Ministrstvo za gospodarstvo preseli energetika v ožjem smislu, v drugi fazi pa še obnovljivi viri energije v oktobru 2009. Z ukinitvijo Uprave RS za rudarstvo pa je njene pristojnosti prevzel oddelek za rudarstvo v okviru sektorja za razvoj energetike in rudarstva na Ministrstvu za gospodarstvo RS.

 
Urad RS za prostorsko planiranje se z dnem 1.1.2004 (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, št.125-1/97-/23) preoblikuje v notranjo organizacijsko enoto Ministrstva za okolje, prostor in energijo z nazivom Urad za prostorski razvoj. Z uveljavitvijo novega pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za okolje, prostor in energijo (št.125-1/2004) uveljavljen dne 15.4.2004, pa so njegove naloge zajete v okviru Direktorata za prostor.

 
Pripravila:
Alenka Starman
Arhiv Republike Slovenije

 

Z Zakonom o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) (Uradni list RS, št. 8/2012) je Ministrstvo za okolje in prostor prenehalo delovati. Naloge z delovnega področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanašajo na okolje, prevzame Ministrstvo za kmetijstvo in okolje; naloge z delovnega področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanašajo na prostor, prevzame Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi RS (ZVRS-H, Ur. l. RS, št. 65/2014) se ponovno vzpostavi Ministrstvo za okolje in prostor

 

 

Seznam ministrov za okolje in prostor


Miha Jazbinšek
predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora 1990-1992
minister za varstvo okolja in urejanje prostora 1992-1993
minister za okolje in prostor 1993-1994
 

dr. Pavel Gantar
minister za okolje in prostor 1994-1997
minister za okolje in prostor 1997-2000
 

dr. Andrej Umek
minister za okolje in prostor 2000
 

mag. Janez Kopač
minister za okolje in prostor 2000-2002
minister za okolje, prostor in energijo 2002-2004
 

Janez Podobnik
minister za okolje in prostor 2004-2008
 

Karl Viktor Erjavec
minister za okolje in prostor 2008-2010
 

dr. Roko Žarnić
minister za okolje in prostor 2010-2012

 

Irena Majcen

ministrica za okolje in prostor 2014-2018

 

Jure Leben

minister za okolje in prostor 2018-2019

 

Simon Zajc

minister za okolje in prostor 2019-