Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRISTOJNOSTI

Ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja zdravo življenjsko okolje za vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije ter spodbuja in usklajuje prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja, ki ob skrbi za družbeno blaginjo temelji na smotrni in varčni rabi naravnih virov.

 

Prizadeva si povečevati skrb družbe za ohranjanje naravnega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v državi v prepričanju, da je biotska raznovrstnost pomembna dediščina za bodoče rodove.

 

Usmerja prostorski razvoj naših mest, trgov in vasi tako, da bomo ohranili in razvijali kakovosti stavbne, naselbinske dediščine ter kulturne krajine in obenem omogočili gospodarski, družbeni in kulturni razvoj v prostoru.

 

V prepričanju, da je prihodnost Republike Slovenije v skupnosti evropskih narodov, zagotavlja vse potrebne pogoje za enakopravno sodelovanje v Evropsko unijo, tako na področju infrastrukturnega povezovanja kot tudi na področju okoljskih standardov in pravil.

 

Skrbi za ustrezne zaloge vodnih virov, kakovost voda in sonaravno urejanje površinskih in podzemnih voda ter morja, saj so vode eden od najpomembnejših naravnih virov v Republiki Sloveniji.

 

Zagotavlja takšen razvoj v prostoru, ki bo človekove dejavnosti usmerjal tako, da bodo ob naravnih nesrečah kar najmanj prizadete, vzpostavlja pa tudi mehanizme solidarnostne pomoči ob naravnih nesrečah.

 

Zagotavlja vključevanje okoljskih stroškov v ekonomske na podjetniški in narodnogospodarski ravni.

 

Pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja vzpostavlja sodelovanje z lokalnimi skupnostmi po načelih partnerstva in subsidiarnosti. Zagotavlja odprtost oblikovanja in uveljavljanja politik ter ukrepov trajnostnega razvoja s spodbujanjem sodelovanja posameznikov in skupin ter organizacij civilne družbe. Predvsem pa stremi h krepitvi zavesti o skupni odgovornosti za stanje v okolju, naravi in prostoru med vsemi prebivalkami in prebivalci Republike Slovenije.

 

Ob dejstvu, da je prilagajanje na vedno bolj izrazite podnebne spremembe eden ključnih izzivov današnjega časa, Ministrstvo za okolje in prostor stremi h krepitvi zavesti o skupni odgovornosti za stanje v okolju, naravi in prostoru med vsemi prebivalkami in prebivalci Republike Slovenije.