Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa: Ministrstvo za okolje in prostor
Odgovorna uradna oseba: Simon Zajc, minister
Datum prve objave kataloga: januar 2017
Datum zadnje spremembe: 27.3.2019
Katalog je dostopen na www.mop.gov.si
Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki  dostopen tudi na sedežu MOP v tajništvu Sekretariata.
Naslov: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 478 7000
Faks: +386 1 478 83 31
Elektronski naslov: gp.mop(at)gov.si

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa


Kratek opis delovnega področja:
 
Na podlagi 34.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16; v nadaljevanju: ZDU-1) Ministrstvo za okolje in prostoropravlja naloge na področjih varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov, celovite presoje vplivov na okolje, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, opozarjanja in odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge na področju prostorskega in urbanega razvoja, spremljanja stanja in trendov v prostoru, razvoja, spodbujanja in promocije urejanja prostora, zemljiške politike, državnega, regionalnega in občinskega prostorskega načrtovanja, graditve objektov ter stanovanjske politike


Seznam vseh notranjih organizacijskih enot  

 

Organigram

 

 

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja


Agencija RS za okolje

Generalni direktor: Joško Knez
Naslov: Vojkova 1b, 11001 Ljubljana p.p. 2608
T: 01/ 478 4000
E: gp.arso(at)gov.si

 
Inšpektorat RS za okolje in prostor

Glavna inšpektorica: Dragica Hržica
Naslov: Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
T: 01/ 420 44 88 
E: gp.irsop(at)gov.si

 

Geodetska uprava RS

Generalni direktor : Anton Kupic
Naslov: Zemljemerska ulica 12 ,1000 Ljubljana
T: 01 / 478 48 00
E: Pisarna.gu(at)gov.si

  
Uprava RS za jedrsko varnost

Generalni direktor: Andrej Stritar
Naslov: Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
T: 01/47 21 100
E: gp.ursjv(at)gov.si

 

Direkcija Republike Slovenije za vode

Zastopnik: Tomaž Prohinar
Naslov: Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
T: (01) 478 31 00
E:  gp.drsv(at)gov.si

 

 

2.c Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 

Pristojna oseba: mag. Karmen Jerot
Naslov: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 
T: (01) 478 71 18, 030 708 670


E: karmen.jerot(at)gov.si

 

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 


Državni predpisi:

Veljavni predpisi (PISRS)
Veljavni predpisi (Ministrstvo za okolje in prostor)
 
Predpisi EU:
Register predpisov Evropske unije

 

 
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

Predlogi predpisov:
 
Predpisi, ki so v pripravi- okoljski predpisi
Predpisi, ki so v pripravi- prostorski predpisi
 
Portal E-demokracija
 

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

  
Pomembni dokumenti s področja okolja:

  
Pomembni dokumenti s področja prostora:

 

Pomembni dokumenti s področja vod in in investicij

 

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi MOP: 

 • Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje v postopkih priprave in sprejemanja Državnih prostorskih načrtov
 • Odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje  v postopkih priprave in sprejemanja Državnih prostorskih načrtov
 • Javne razgrnitve in seznanitve v postopkih priprave in sprejemanja Državnih prostorskih načrtov
 • Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje v postopkih priprave in sprejema Občinskih podrobnih prostorskih načrtih
 • Odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje  v postopkih priprave in sprejema Občinskih  prostorskih načrtih
 • Odločitve  o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje v Občinskih podrobnih prostorskih načrtih
 • Odločitve  o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje v postopkih priprave in sprejemanja Gozdnogospodarskih in ribiško  gojitvenih načrtov
 • Postopek prijave zaprtih sistemov za delo z GSO in dela z GSO v zaprtih sistemih
 • Postopek prijave namernega sproščanja GSO v okolje
 • Pridobivanje statusa društva/nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja
 • Pridobivanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave
 • Odločanje po določbi 173. člena SZ-1 v zvezi z samostojno rešitvijo stanovanjskega vprašanja
 • Odločanje o materialnih spodbudah hišnikom za samostojno rešitev stanovanjskega vprašanja na podlagi 175. člena SZ-1
 • Odločanje o izdaji gradbenega dovoljenja za objekte državnega pomena
 • Odločanje o izdaji uporabnega dovoljenja za objekte državnega pomena

 

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Seznam javnih evidenc je objavljen na portalu Odprti podatki Slovenije

 

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

 

2. j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

Vse objave in razpisne dokumentacije v skladu s predpisi, ki  urejajo javna naročila.

 

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja


Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape.
 • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Dunajska 48, 1000 Ljubljana (zemljevid), uradne ure: od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure, ob sredah tudi od 13. do 15. ure.
 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: stavba
  možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 • Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 

4. Stroškovnik iz 17. Člena uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

Ministrstvo za okolje in prostor lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • Odločitve ministrstva kot organa druge stopnje
 • Strokovne študije, analize ipd. strokovna gradiva iz delovnih področij ministrstva
 • Dokumentacija postopkov oddaje izvedbe storitev zunanjim izvajalcem
 • Odločitve ministrstva v postopkih izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj na prvi stopnji
 • Odločitve ministrstva v postopkih  podelitve koncesij iz posameznih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 • Dokumentacija iz postopkov dodelitve sredstev iz kohezijskih sredstev
 • Osnutki predpisov iz delovnih področij ministrstva
 • Državni prostorski načrti