Skoči na vsebino

NOVICA

12. 4. 2016

2. Urbani forum izpostavil pomen partnerskega sodelovanja za uspešen razvoj mest

Ljubljana, 12. 4. 2016 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je udeležila uvodnega dela drugega slovenskega Urbanega foruma z naslovom »Pametna mesta – Potenciali in partnerstva za zeleno rast«. Forum, ki ga organizira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS), je letni dogodek, ki je namenjen vzpostavljanju pomena in vloge mest in mestnih občin pri razvoju države, spodbujanju novih priložnosti mest za zeleno rast ter novih znanj in inovativnih pristopov z izmenjavo izkušenj in mreženjem. Mesta, kot generatorji ekonomskega in družbenega razvoja, namreč predstavljajo platformo za tuje in domače investicije za zeleno rast. S forumom želi MOP vzpostaviti stalen dialog o potrebah in problemih mest ter o priložnostih, ki jih nudijo kot prostori, kjer se srečuje in izvaja največ sektorskih politik, nahaja večina delovnih mest, in ki so centri kulture, izobraževanja, inovacij ter nosilci razvoja v regijah.

Ministrica Irena Majcen je v nagovoru poudarila, da mesta predstavljajo platformo domačim in tujim investicijam ter so ključni partnerji v prizadevanjih za dosego zelene rasti. Razvijanje rešitev pametnih in zelenih mest je zato pomembno orodje pri usmerjanju investicij v trajnostni in konkurenčen razvoj. »Z letošnjim Urbanim forumom želimo narediti korak naprej k podpori mestom pri uresničevanju svojih razvojnih pobud. Lahko povem, da je bilo v letu 2015 že veliko narejenega, saj je vseh 11 mestnih občin pripravilo svoje trajnostne urbane strategije. S tem je izpolnjen pomemben pogoj za črpanje 117 milijonov evropskih sredstev iz novega programskega obdobja. Hkrati je taka razvojna strategija odlična podlaga za komunikacijo s potencialnimi partnerji in izvajanje razvojnih ciljev tudi sicer«, je povedala ministrica in dodala: »Pomembno je tudi, da se letošnji urbani forum dogaja v času, ko se sprejemajo dolgoročne strateške usmeritve za razvoj Slovenije: pripravlja se Vizija razvoja Slovenije do 2050 in Strategija do 2030, izvajati se pričenjajo Operativni programi za črpanje evropskih sredstev; izvajati se pričenja Strategija pametne specializacije.«


Vlada RS je oktobra lani sprejela Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo, katerega nosilec priprave je bil MOP, to pomeni, da je Slovenija sprejela skupno dolgoročno usmeritev, ki pomeni pomemben premik v fokusu nadaljnjega razvoja države. 
S tem želi vlada prispevati k skupni viziji in večji usklajenosti politik v Sloveniji, prepoznati in izkoristiti dane prednosti za zeleni preboj ter spodbuditi spremembe v razmišljanju, upravljanju in obnašanju, tako posameznikov, kot podjetij in države. To je namreč ključen predpogoj za konkurenčnost in kakovost življenja v prihodnosti.


»Mesta so pri tem ključni partnerji, zato prehod v zeleno gospodarstvo podpira tudi koncept »zelenih pametnih« mest, ki pomeni priložnost za zmanjševanje obremenjenosti okolja ter povečanje poslovnih priložnosti v slovenskih mestih,« je še izpostavila ministrica.


Cilji urbanega foruma so: izpostaviti razvojne priložnosti slovenskih mest domačim in tujim partnerjem; izpostaviti pomen vzpostavljanja partnerstev za razvojne pobude/projekte; predstaviti uspešne primere partnerstev iz vidika slovenskih občin, mest in podjetij za izmenjavo izkušenj in znanja.

 

O mestih


Mesta so ključna pri  gospodarskem, družbenem in kulturnem razvoju in učinkoviti rabi virov. Danes približno 359 milijonov ljudi – 72 % celotnega prebivalstva EU – živi v velikih ali majhnih mestih in predmestjih. Čeprav se je preoblikovanje upočasnilo, se delež mestnega prebivalstva še naprej povečuje in bo do leta 2050 verjetno presegel 80 %. Mestna območja so hitreje rastoča in zato doživljajo tudi večje pritiske na prostor. Od prvih popisov na slovenskih tleh, pa do danes se je število prebivalcev povečalo za 27 %, prebivalstvo, ki živi v mestih in mestnih naseljih, pa kar za 60 %. V Sloveniji v mestih in mestnih naseljih danes živi dobrih 50 % prebivalcev, do leta 2020 je predvideno, da bo v Sloveniji v mestih živelo dobrih 70 % vseh prebivalcev. Mesta in mestna naselja predstavljajo zaposlitvena središča, saj se večina delovnih mest nahaja v urbanih naseljih, v katerih dela 94 % vseh zaposlenih prebivalcev in kjer živi 70 % prebivalcev Slovenije z višjo ali visoko izobrazbo. Za Slovenijo je značilno veliko število majhnih naselij (skoraj 6.000), pri čemer ima kar 90 % vseh naselij manj kot 500 prebivalcev in le 7 mest šteje nad 20.000 prebivalcev, ki skupaj predstavljajo približno četrtino celotnega prebivalstva.  Urbana središča tako predstavljajo pomembno podporo svojemu funkcionalnemu zaledju.

 

O zeleni rasti


Strategije zelene rasti usmerjajo države in mesta v spodbujanje gospodarske rasti ob sočasnem upoštevanju mejnih zmožnosti koriščenja naravnih virov zaradi prihodnje konkurenčnosti gospodarstva in dviga blaginje prebivalstva. Politike, ki spodbujajo zeleno rast, morajo zato temeljiti na razumevanju gradnikov zelene rasti in biti podprte z ustreznimi kazalniki za spremljanje napredka in ocenjevanja rezultatov. Slovenija je že sprejela skupno dolgoročno usmeritev prehoda v zeleno gospodarstvo. To je priložnost za nova partnerstva tako v EU in širšem okviru kot doma.

 

O partnerstvih


Vzpostavljanje partnerstev z različnimi deležniki je ključno za izvedbe razvojnih projektov ter prispeva k realizaciji in učinku projekta na razvoj mesta in njegove prebivalce. Partnerstva z novimi poslovnimi modeli velikokrat pomenijo edino pot, ki v časih manjšanja nepovratnih sredstev sploh omogoči izvedbo naložbe. V procesu priprave in izvajanja projektov pa partnerstva med ključnimi deležniki vzpostavljajo skupna lastništva in vključujejo ter aktivirajo prebivalce kot enega glavnih potencialov.  Partnerstva med mesti in v širših urbanih regijah so v Sloveniji zaradi majhnega obsega ekonomije še toliko bolj pomembna. Sodelovanje med različnimi partnerji s široko paleto strokovnega znanja tudi spodbuja izmenjavo in oblikovanje novega znanja, podpira razvojne procese ter bogati odnos zaupanja med sodelujočimi.

 

*   *   *

 

Več informacij