Skoči na vsebino

NOVICA

12. 10. 2017

152. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 12. 10. 2017 - Vlada RS je na 152. redni seji obravnavala osem točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor

 

Vlada RS je izdala Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor (MOM).
Načrt vsebuje okrog 70 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:

 
  - spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje, zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, boljše posluževanje kurilnih naprav in podobno),
  - promet – prehod k trajnostni mobilnosti (spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest),
  - druga področja (podporni ukrepi in predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij).

 
Ukrepi za učinkovito rabo energije in spodbujanje obnovljivih virov energije so namenjeni predvsem zmanjševanju emisij zaradi ogrevanja stavb. Spodbujala se bo pospešena zamenjava zastarelih kurilnih s priključevanjem na sistem daljinskega ogrevanja. Zagotavljale se bodo tudi spodbude za nakup toplotnih postaj za priključevanje na daljinsko ogrevanje ter za nakup plinskih kondenzacijskih kotlov za uporabo plina za ogrevanje stavb. Posebna pozornost bo namenjena izobraževanju občanov o pravilni uporabi kurilnih naprav in ustrezni pripravi lesne biomase. Ti ukrepi se dopolnjujejo z ukrepi za blažitev podnebnih sprememb. Na prometnem področju so novi ukrepi namenjeni predvsem spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, da bi zmanjšali individualni osebni motorni promet, ki bolj onesnažuje, predvideni so tudi ukrepi za umirjanje prometa. Izvajal se bo tudi ukrep omejevanja hitrosti na odsekih avtocest na območju MOM in avtocestnih odsekov, ki se priključujejo nanj takrat, kadar agencija razglasi čezmerno onesnaženost z uporabo modela COPERT. Z novimi kratkoročnimi ukrepi se poskuša tudi skrajšati čas prekoračenih mejnih vrednosti. Odlok predvideva le priporočila za ravnanje povzročiteljev obremenitev, kar pa se lahko ob njegovem noveliranju spremeni.

 
Skupaj se načrtuje za uresničitev ukrepov dobrih 28,6 mio EUR, od tega za ukrepe na področju ogrevanja dobrih 10,5 mio EUR, na področju prometa pa dobrih 17,8 mio EUR.

  
Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje

 

Vlada RS izdaja Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (MOC).
Načrt vsebuje čez 60 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:
 - spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje, zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, boljše posluževanje kurilnih naprav ipd.),
 - promet – prehod k trajnostni mobilnosti (spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest),
 - druga področja (podporni ukrepi in predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij).
Ukrepi za učinkovito rabo energije in spodbujanje obnovljivih virov energije so namenjeni predvsem zmanjševanju emisij zaradi ogrevanja stavb. Spodbujala se bo pospešena zamenjava zastarelih kurilnih naprav na območjih, kjer gostota odjema ni primerna za daljinsko ogrevanje z novejšimi in s toplotnimi črpalkami.

 
Zagotavljale se bodo tudi spodbude za nakup toplotnih postaj za priključevanje na daljinsko ogrevanje ter za nakup plinskih kondenzacijskih kotlov za uporabo plina za ogrevanje stavb Posebna pozornost bo namenjena izobraževanju občanov o pravilni uporabi kurilnih naprav in ustrezni pripravi lesne biomase. Ti ukrepi se dopolnjujejo z ukrepi za blažitev podnebnih sprememb. Na prometnem področju so novi ukrepi namenjeni predvsem spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, da bi zmanjšali individualni osebni motorni promet, ki bolj onesnažuje, predvideni so tudi ukrepi za umirjanje prometa. Izvajal se bo tudi ukrep omejevanja hitrosti na odsekih avtocest na območju MOC in avtocestnih odsekov, ki se priključujejo nanj takrat, kadar agencija razglasi čezmerno onesnaženost z uporabo modela COPERT. V mestni občini Celje se bo s spodbudami države po tem odloku občutno spodbudilo nakup mestnih avtobusov emisijskega razreda Euro VI. Z novimi kratkoročnimi ukrepi se poskuša tudi skrajšati čas prekoračenih mejnih vrednosti. Odlok predvideva le priporočila za ravnanje povzročiteljev obremenitev, kar pa se lahko ob njegovem noveliranju spremeni.  Po tem odloku bo občina v enem mesecu po sprejemu odloka določila skrbnika za izvajanje tega načrta.
Skupaj se načrtuje za uresničitev ukrepov dobrih 11,8 mio EUR, od tega za ukrepe na področju ogrevanja dobrih 5,7 mio EUR, na področju prometa pa dobrih 6 mio EUR.

 
Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj

 

Vlada RS izdaja Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj (MOK).
Načrt vsebuje 63 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:
  - spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje, zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, boljše posluževanje kurilnih naprav in podobno),
  - promet – prehod k trajnostni mobilnosti (spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest),
  - druga področja (podporni ukrepi in predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij).

 
Ukrepi za učinkovito rabo energije in spodbujanje obnovljivih virov energije so namenjeni predvsem zmanjševanju emisij zaradi ogrevanja stavb. Spodbujala se bo pospešena zamenjava zastarelih kurilnih naprav na območjih, kjer gostota odjema ni primerna za daljinsko ogrevanje z novejšimi in s toplotnimi črpalkami. Zagotavljale se bodo tudi spodbude za nakup toplotnih postaj za priključevanje na daljinsko ogrevanje ter za nakup plinskih kondenzacijskih kotlov za uporabo plina za ogrevanje stavb. Posebna pozornost bo namenjena izobraževanju občanov o pravilni uporabi kurilnih naprav in ustrezni pripravi lesne biomase. Ti ukrepi se dopolnjujejo z ukrepi za blažitev podnebnih sprememb. Na področju uporabe lesne biomase za ogrevanje stavb so ukrepi načrtovani celovito. Na prometnem področju so novi ukrepi namenjeni predvsem spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, da bi zmanjšali individualni osebni motorni promet, ki bolj onesnažuje, predvideni so tudi ukrepi za umirjanje prometa. Izvajal se bo tudi ukrep omejevanja hitrosti na odsekih avtocest na območju MOK in avtocestnih odsekov, ki se priključujejo nanj takrat, kadar agencija razglasi čezmerno onesnaženost z uporabo modela COPERT. V mestni občini Kranj se bo s spodbudami države po tem odloku nadaljevalo spodbujanje nakupa mestnih avtobusov emisijskega razreda Euro VI s spodbudami države. Z novimi kratkoročnimi ukrepi se poskuša tudi skrajšati čas prekoračenih mejnih vrednosti. Odlok predvideva le priporočila za ravnanje povzročiteljev obremenitev, kar pa se lahko ob njegovem noveliranju spremeni.  Po tem odloku bo občina v enem mesecu po sprejemu odloka določila skrbnika za izvajanje tega načrta.
Skupaj se načrtuje za uresničitev ukrepov dobrih 19,9 mio EUR, od tega za ukrepe na področju ogrevanja dobrih 11,8 mio EUR, na področju prometa pa dobrih 8,1 mio EUR.

 
6. Nacionalno poročilo po skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki

 

Vlada RS je sprejela 6. Nacionalno poročilo o izpolnjevanju obveznosti po Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter pooblastila Upravo RS za jedrsko varnost, da predloži poročilo v angleškem jeziku sekretariatu Mednarodne agencije za atomsko energijo. Vlada hkrati pooblašča upravo, da dopolni poročilo z morebitnimi novimi dejstvi v času do pregledovalne konference maja 2018 v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

 
Nacionalno poročilo za obdobje 2014–2016 vsebuje informacije o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, podatke o inventarju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v Sloveniji na dan 31. decembra 2016, pravni red, ki zadeva to področje dela, in obseg ter način izpolnjevanja obveznosti po skupni konvenciji.

 

Odgovor na poslansko vprašanje glede ogroženosti človeške ribice

 

Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Danijela Krivca glede ogroženosti človeške ribice zaradi glivične okužbe.
V odgovoru je pojasnjeno, da smo z grožnjo bolezni, ki jih povzročajo glive, zlasti  Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), na evropske predstavnike repatih dvoživk (krkonov) seznanjeni od leta 2015, ko je Stalni odbor Bernske konvencije sprejel priporočila za preventivne ukrepe in nadzor Bsal. S tem je postavljen okvir za dejavnosti na mednarodni ravni, torej tudi na ravni EU in držav članic. V okviru svojih pristojnosti to problematiko spremljata in ukrepata Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

 
Kljub temu, da je agresivnejša oblika bolezni Bsal v naravi zaznana v razmeroma omejenem območju med Nemčijo, Nizozemsko in Belgijo, je zaradi možnosti hitrega in nepredvidljivega širjenja s sporami velika tudi možnost vpliva na repate dvoživke v Sloveniji. Poleg močeradov in pupkov je torej potencialno ogrožena tudi človeška ribica. Zaradi njene omejene razširjenosti je zato potrebna še večja pozornost. Od maja 2017 poteka posebna znanstvena raziskava »Porajajoči mikrobni patogeni človeške ribice (Proteus anguinus), endemne troglobiontske dvoživke«, ki jo izvajajo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (nosilec), Nacionalni inštitut za biologijo in ZRC SAZU, financira pa Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Projekt bo zagotovil znanstveno podlago za spremljanje prisotnosti organizmov v podzemnih vodah, ki ogrožajo človeško ribico, kakor tudi predloge za učinkovite ukrepe v primerih ugotovljene okužbe. Poleg tega poteka po obsegu in finančni plati manjši projekt »Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje in preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste«, ki ga financira Ministrstvo za okolje in prostor. V tem projektu je med drugim predvideno testiranje domorodnih vrst dvoživk na prisotnost hitridiomikoze. Prednostno bodo pregledali ogrožene populacije dvoživk, zlasti tiste, ki jih zadržujejo v ujetništvu.

 
Glede predloga slovenskih jamarjev, da država določen odstotek koncesije, ki ga dobi od Postojnske jame, nameni za ohranitev človeške ribice, vlada odgovarja, da  se pretežno porablja za vlaganja v okoljsko  infrastrukturo lokalnega pomena v skladu z operativnimi programi varstva okolja. Občini Postojna in Pivka, ki jima pripada večji del koncesijske dajatve (97,5 %), sredstva uporabljata za gradnjo čistilnih naprav in druge komunalne infrastrukture, s čimer pomembno prispevata k zmanjševanju onesnaženja reke Pivke in posredno Postojnske jame. Sredstva za varstvo človeške ribice, kot tudi za druge ogrožene in zavarovane živalske vrste, se zagotavljajo iz proračuna države, v okviru proračunskih postavk, ki so namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti.

 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s škodljivostjo hidroelektrarn na Muri

 

Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s škodljivostjo hidroelektrarn na Muri
Postopek priprave državnega prostorskega načrta (DPN) je trenutno v fazi študije variant. Preučujejo se tri variante, ki se med seboj razlikujejo glede na lokacijo zajezitve oziroma pregradnega objekta in število objektov. Dve varianti se razlikujeta v lokaciji jezovne zgradbe, tretja varianta pa predvideva dve nižji stopnji jezovne zgradbe. 

 
Vlada pojasnjuje, da  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ni prejelo ali obravnavalo nobene dodatne pobude. Je pa MOP pri okoljski presoji strateških energetskih aktov s področja energetike, ki so v pripravi ocenil, da veriga elektrarn na Muri ni sprejemljiva.
Cilji umeščanja hidroelektrarne Hrastje-Mota niso zgolj energetski, temveč so večnamenski in zajemajo tudi celostno urejanje Mure, kar v praksi pomeni preprečitev nadaljnjega poglabljanja struge in zagotavljanje primernega nivoja podzemne vode, povečanje poplavne varnosti in zagotavljane možnosti namakanja kmetijskih zemljišč. Sočasno se bo na tem območju umeščalo tudi ureditve lokalnega pomena, ki so neposredno povezane z načrtovanimi državnimi ureditvami. Za ureditve lokalnega pomena so podale pobude občine na območju DPN (med drugim rekonstrukcija lokalnih cest, revitalizacija potoka Mokoš in Dobel, umestitev kolesarskih poti »Mura-Drava bike«, »Tour de Mur«, športno rekreacijskih centrov, ribiški dom, avtobusno parkirišče, rekonstrukcija nekaterih lokalnih cest, umestitev čistilnih naprav), za katere bo v fazi študije variant preverjena možnost sočasnega umeščanja v prostor.

 
Glede vplivov načrtovane investicije v prostor, vlada pojasnjuje, da se bo sočasno s postopkom umeščanja v prostor za HE Hrastje Mota na Muri izvedla celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) in presoja sprejemljivosti na varovana območja za prostorski akt, pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pa tudi presoja vplivov na okolje (PVO). Investitor je predložil okoljska izhodišča in opredelil vsa relevantna strokovna področja, za katera se izvaja CPVO, ki jih je MOP z dne 7. 3. 2013 potrdil kot ustrezna. Ko bo potrjena tudi kvaliteta okoljskega poročila, bo javno razgrnjeno tudi to.

 
Odgovor  na poslansko vprašanje v zvezi s širitvijo proizvodnje bivšega podjetja Pinus in negativnimi vplivi na okolje

 

Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s širitvijo proizvodnje bivšega podjetja Pinus in negativnimi vplivi na okolje.

 
Agencija RS za okolje je 12. 5. 2017 s strani Albaugh tovarne kemičnih izdelkov prejela vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za povečanje zmogljivosti proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev. Vloga še ni v postopku obravnave. V okviru postopka presoje vplivov na okolje se bodo ugotavljali, ocenili in ovrednotili vplivi nameravanega posega na vse segmente okolja, torej tudi vplivi na zrak, prebivalstvo in zdravje ljudi. K sodelovanju oz. k podaji mnenj in pripomb bo v okviru predpisane 30-dnevne javne razgrnitve dokumentacije pozvana tudi javnost, prav tako pa bodo k podaji mnenja o sprejemljivosti nameravanega posega pozvana pristojna ministrstva in organizacije.

 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru sodnice Okrajnega sodišča v Piranu

 

Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca dr. Vinka Gorenaka v zvezi z ukrepanjem v primeru sodnice Okrajnega sodišča v Piranu, Tine Brenčič.

 
Vlada v odgovoru med drugim pojasnjuje, da inšpekcijski postopek v zvezi z navedeno prijavo še ni uveden. Razlog, da postopek ni bil uveden, je veliko število prijav, ki jih Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) prejme, med drugim tudi o domnevno nedovoljenem izvajanju gradbenih del. Sedanje število gradbenih inšpektorjev ne omogoča, da bi ob rednem delu, ki obsega načrtovane akcije nadzora, zagotavljalo ažurno obravnavo prijav. Zato so bile na IRSOP že v preteklosti sprejete »Prioritete pri delu gradbene inšpekcije«, in sicer z namenom, da se obravnava prijav poenoti in tako zmanjša možnosti za očitke o domnevno neenakopravnem obravnavanju prijav. Prijave se tako obravnavajo po vrstnem redu, ki ga določajo prioritete dela.

 

*   *   *