Skoči na vsebino

NOVICA

12. 9. 2017

141. redna seja Odbora Vlade RS za gospodarstvo

Ljubljana, 12. 9. 2017 - Odbor Vlade RS za gospodarstvo je na 141. redni seji obravnaval tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Sprememba Programa dela državne geodetske službe za leto 2017

 

Vlada RS je sprejela Spremembo Programa dela državne geodetske službe za leto 2017.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predlagalo povečanje sredstev za obnovo evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč zaradi spremenjenega plana snemanja in izdelave ortofoto načrtov v letu 2017 – iz 215.000 EUR na 279.700 EUR in  spremembo navedbe proračunske postavke, na kateri imajo zagotovljena sredstva za izvedbo te naloge.

 
Odgovor RS na opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktiv EU v pravni red RS

 

Vlada RS je sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje v pravni red RS.
Vlada pojasnjuje, da je bila Direktiva 2014/52/EU v pravni red RS prenesena z: Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave.
V najkrajšem možnem času bo vlada izvedla tudi postopek notifikacije predpisov, z vnosom vseh bistvenih podatkov in objavljenih besedil v elektronsko notifikacijsko zbirko Evropske komisije.

 

Mnenje vlade o zahtevi Vrhovnega sodišča RS za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu in Zakona o prostorskem načrtovanju

 

Vlada RS je sprejela mnenje o zahtevi vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu in Zakona o prostorskem načrtovanju.

 
Vlada RS se ne strinja s stališčem vrhovnega sodišča, da je prišlo v primeru opredelitve možnosti sodnega varstva zoper občinske prostorske načrte (OPN) do neustavne pravne praznine.

 
Vlada meni, da normativna podlaga glede sodnega varstva zoper prostorske načrte obstaja, da pa je njeno izvajanje pripeljalo do situacije, ki je za posameznika lahko preveč obremenjujoča in časovno zahtevna.
Vlada  je v okviru priprave nove prostorske in gradbene zakonodaje, ki je trenutno v fazi druge obravnave v Državnem zboru RS (predlogi Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti), ustrezno prepoznala obstoječo sodno prakso in želi vzpostaviti novo vrsto upravnega spora. V tem okviru bi se presojala zakonitost prostorskega izvedbenega akta (med drugim tudi državnega prostorskega načrta, OPN in občinskega podrobnega prostorskega načrta), če ta določa pravni temelj za neposredno urejanje posamičnih razmerij. Vlada namreč ocenjuje, da je edini primeren sodni organ za tovrstne primere Upravno sodišče RS, na kar nakazuje tudi vrhovno sodišče v svoji zahtevi.

 
V sled navedenega vlada predlaga, da Ustavno sodišče RS predmetno zahtevo za presojo ustavnosti zavrže, podredno pa, da jo kot neutemeljeno zavrne.

 
 
*   *   *