Skoči na vsebino

NOVICA

8. 9. 2017

147. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 8. 9. 2017 - Vlada RS je na 147. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Prenehanje veljavnosti Sklepa o ceniku dimnikarskih storitev

 

Vlada RS je sprejela Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ceniku dimnikarskih storitev.

 
Skladno z Zakonom o dimnikarskih storitvah vlada s sklepom določi najvišjo dovoljeno ceno dimnikarskih storitev v eurih/časovno enoto dela. Navedena cena je določena kot najvišja dovoljena cena, kar daje skupaj s prosto izbiro dimnikarske družbe uporabnikom tudi možnost, da si za dimnikarske storitve zagotovijo nižje plačilo od najvišje določenega plačila.
Zaradi uvedbe novega sistema na področju opravljanja dimnikarskih storitev je bil, skladno z ZDimS, sprejet nov Sklep o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja dimnikarskih storitev, ki določa, da je najvišja dovoljena cena izvajanja dimnikarskih storitev 33 eurov brez davka na dodano vrednost na uro. Posledično je treba zaradi sprejema novega sklepa sprejeti Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ceniku dimnikarskih storitev.

 
Informacija o poteku sanacije gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju

 

Vlada RS se je seznanila z Informacijo o poteku sanacije gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju.
Za odpravo kršitve je treba  zagotoviti odstranitev odpadkov iz gramozne jame in njihovo obdelavo v skladu z Direktivo o odpadkih. Nato bi bilo treba lokacijo gramozne jame ustrezno urediti tako, da se odstranijo vsa tveganja za okoliške vodne vire. 

 

Odgovor na poslansko vprašanje poslanke v zvezi z večjim požarom v podjetju Ekosistemi d.o.o.

 

V odgovoru je med drugim pojasnjeno, da Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) v členih od 156. do 156b. določa, da mora Inšpekcija za okolje in naravo pripraviti triletne načrte dela za izvajanje nadzora nad osebami, ki morajo imeti okoljevarstveno dovoljenje ali potrdilo za ravnanje z odpadki, nad napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (t.i. IED naprave) in SEVESO obrati. Načrt mora zajeti vse obrate na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter se redno pregleduje in po potrebi posodablja. Vključevati mora postopke za pripravo programov za redne in izredne inšpekcijske preglede. Inšpekcijski nadzor mora imeti za dosego cilja politike varstva okolja poudarek na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja na viru, smotrne rabe naravnih virov ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. V 156a. členu ZVO-1 je natančno določena vsebina, kaj mora vsebovati načrt nadzora nad IED napravami. Eno od določil je tudi, Inšpekcija na podlagi okoljskega inšpekcijskega načrta pripravlja programe za redne okoljske inšpekcijske preglede, ki vključujejo določitev pogostosti inšpekcijskih pregledov naprav na kraju samem. Časovni presledek med dvema pregledoma na kraju samem temelji na sistematičnem ocenjevanju okoljskih tveganj ter ne sme presegati enega leta za najnevarnejše naprave in treh let za najmanj nevarne. Če inšpekcijski pregled pokaže na veliko neskladnost s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja, se v šestih mesecih po tem pregledu opravi dodaten inšpekcijski pregled na kraju samem. Poleg tega so pri načrtovanju pregledov upoštevane določbe 23. člena Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja), ki govori o okoljskih inšpekcijskih pregledih. Določila o načrtovanju in izvajanju inšpekcijskih pregledov iz te direktive so prenešena tudi v slovenski pravni red in se ne razlikujejo od načrtovanja in izvajanja pregledov drugod po Evropi. Nadzor se izvaja tudi na podlagi prijav in obvestil drugih organov (ARSO), če na podlagi analiz letnih poročil ugotovi pomanjkljivosti. Na pregledih se preverjajo določila iz okoljevarstvenih dovoljenj ter skladnost z veljavno zakonodajo.

Redni pregledi temeljijo na sistematičnem ocenjevanju okoljskih tveganj (risk assessment). Od ocene okoljskih tveganj je odvisna pogostost inšpekcijskih pregledov, pri čemer časovni razmik med dvema pregledoma na kraju samem ne sme presegati enega leta za najnevarnejše obrate in treh let za najmanj nevarne obrate.

 

Inšpekcija za okolje in prostor za izračun ocene tveganja obratov IED uporablja programsko orodje IRAM (Integrated Risk Assessment Method). Izbranih je osem meril za izračun ocene tveganja. Po vsakem rednem inšpekcijskem pregledu obrata IED se pripravi poročilo, ki opisuje pomembne ugotovitve glede skladnosti obrata s pogoji dovoljenja in sklepne ugotovitve glede tega, ali je potrebno nadaljnje ukrepanje. V treh mesecih po obisku se tudi javnosti omogoči dostop do končnega poročila tega inšpekcijskega pregleda.

ZVO-1 v 156b. členu določa načrtovanje inšpekcijskega nadzora za SEVESO obrate. V šestem odstavku tega člena je določeno, da obdobje med dvema zaporednima pregledoma na kraju ne sme biti daljše od enega leta za obrate večjega tveganja in treh let za obrate manjšega tveganja, razen če je pristojni organ izdelal inšpekcijski program na podlagi sistematične ocene nevarnosti večjih nesreč za določen obrat.

Ker je hitro in učinkovito ukrepanje države nujno potrebno, da bi se zmanjšalo število nepredvidenih dogodkov s posledicami na okolje, je Vlada RS sprejela sklep, da se oblikujejo interventne skupine za pregled in dopolnitev okoljevarstvenih dovoljenj, ki bodo pričele z delom 1. 1. 2018.

 

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota

 

Vlada RS izdaja Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota.
Načrt vsebuje okrog 60 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:
  - spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje, zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, boljše posluževanje kurilnih naprav ipd.),
  - promet – prehod k trajnostni mobilnosti (spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest),
  - druga področja (podporni ukrepi in predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij).
Ukrepi za učinkovito rabo energije in spodbujanje obnovljivih virov energije so namenjeni predvsem zmanjševanju emisij zaradi ogrevanja stavb. Spodbujala se bo pospešena zamenjava zastarelih kurilnih naprav na območjih, kjer gostota odjema ni primerna za daljinsko ogrevanje.

 
Zagotavljale se bodo tudi spodbude za nakup toplotnih postaj za priključevanje na daljinsko ogrevanje ter za nakup plinskih kondenzacijskih kotlov za uporabo plina za ogrevanje stavb
Posebna pozornost bo namenjena izobraževanju občanov o pravilni uporabi kurilnih naprav in ustrezni pripravi lesne biomase. Ti ukrepi se dopolnjujejo z ukrepi za blažitev podnebnih sprememb.

 
Na prometnem področju so novi ukrepi namenjeni predvsem spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, da bi zmanjšali individualni osebni motorni promet, ki bolj onesnažuje, predvideni so tudi ukrepi za umirjanje prometa.
Z novimi kratkoročnimi ukrepi se poskuša tudi skrajšati čas prekoračenih mejnih vrednosti. Odlok predvideva le priporočila za ravnanje povzročiteljev obremenitev, kar pa se lahko ob njegovem noveliranju spremeni.
Skupaj se načrtuje za uresničitev ukrepov 8.714.118 EUR, od tega za ukrepe za področje ogrevanja 3.041.468 EUR, za področje prometa 5.666.650 EUR.

 
Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto

 

Vlada RS izdaja Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto.
Pokazalo se je, da je strateški pristop k odloku pravilen in se ga ob novelaciji odloka in programa nadaljuje, se pa ga nadgradi z novimi ukrepi predvsem na področju ogrevanja stavb in na področju prehoda k trajnostni mobilnosti.
Načrt vsebuje čez 60 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:
-  spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje, zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, boljše posluževanje kurilnih naprav ipd.),
-  promet – prehod k trajnostni mobilnosti (spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest),
 - druga področja (podporni ukrepi in predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij).
Načrt na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter prometa večinoma dopolnjuje blaženje podnebnih sprememb, kar pomeni, da bo izvajanje ukrepov iz tega načrta pozitivno učinkovalo na blaženje podnebnih sprememb.
Načrt za kakovost zraka za Mestno občino Novo mesto je pripravila delovna skupina, v kateri so sodelovali predstavniki Mestne občine Novo mesto, ARSO in Direktorata za okolje in prostor Ministrstva za okolje in prostor.
Skupaj se načrtuje za uresničitev ukrepov 12.290.945 EUR, od tega za ukrepe za področje ogrevanja 4.798.295 EUR, za področje prometa 7.492.650 EUR.

 

*   *   *