Skoči na vsebino

NOVICA

12. 7. 2017

143. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 13. 7. 2017 - Vlada RS je na 143. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Spremembe Zakona o Triglavskem narodnem parku

 

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku.


Manj zahtevne spremembe zakona so potrebne zaradi ekološke sanacije vodnega zbiralnika na Rudnem polju, razbremenitve več ravni načrtovanja/odločanja pri razvijanju rekreacijskih središč v narodnem parku ter vzpostavitev pravne možnosti za sanacijo cest v primeru naravnih nesreč.


Vodni zbiralnik Biatlonskega centra na Pokljuki je bil zgrajen v obsegu 5.478 m3 na podlagi gradbenega dovoljenja v obdobju, ko je Zakon o TNP dopuščal 100.000 m3, vendar v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem, zato predstavlja neskladno gradnjo po zakonu, ki ureja graditev objektov.


Za Športno rekreacijski center Pokljuka, sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike 2007-2013, je bil zaradi kršitev treh okoljskih direktiv odprt poizvedbeni, kasneje pa predsodni postopek Evropske komisije, ki je ugotovila nepravilnosti zaradi neizvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), presoje vplivov na okolje (PVO) in presoje sprejemljivosti na varovana območja, ter neskladnosti izvedenih del z izdanimi naravovarstvenimi pogoji in naravovarstvenim soglasjem. Pripravljen je bil program odprave nepravilnosti in Občina Bohinj je izvedla CPVO za občinski prostorski načrt (OPN), pripravljena je bila tudi natančna študija »Presoja vplivov na okolje s Presojo sprejemljivosti na varovana območja« ter v Odloku o OPN predpisani številni ukrepi za zmanjšanje vpliva na okolje. Ugotovljeno je bilo, da je treba izvesti ekološko sanacijo vodnega zbiralnika na Rudnem polju, ki sedaj predstavlja past za dvoživke, da v obstoječem obsegu ne vpliva na vrste in habitate varovanega območja, tudi ne na divjega petelina in da se strokovno dopušča ekološka sanacija v obsegu, kot ga bo določil z. Komisija je na podlagi izvedenih ukrepov in programa predvidenih ukrepov postopek proti Sloveniji ustavila. Ker se ekološke sanacije ne more izvesti brez predhodne legalizacije obstoječe neskladne gradnje, se zakon spreminja tako, da se dopušča ureditev s sanacijo v obstoječem obsegu.


Sprememba bo zagotovila tudi pravno podlago za gradnjo vodnih zadrževalnikov na ostalih rekreacijskih središčih, kadar bi bilo to potrebno za zasneževanje obstoječih smučišč v smislu zagotavljanja trajnostnega razvoja rekreacijskih centrov v narodnem parku.


Uvaja se tudi poenostavitev postopka v primeru načrtovanja prostorskih ureditev državnega pomena v narodnem parku, ki omogoča da lahko te prostorske ureditve, načrtuje tudi lokalna skupnost, ob predhodnem soglasju države.


Vzpostavlja pa tudi pravno možnost za izjemo od varstvenih režimov za ožja zavarovana območja, kadar je potrebna na ožjih varstvenih območjih v narodnem parku sanacija ceste, ki je bila poškodovana zaradi naravne nesreče.

 

Odgovor Evropski komisiji glede izrabljenih vozil

 

Vlada RS je sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih.


Vlada odgovarja, da Slovenija poročevalske obveznosti poročanja o doseženih ciljih ponovne uporabe in predelave ter ponovne uporabe in recikliranja izrabljenih vozil za leto 2014 ni izpolnila, ker na osnovi poročil zavezancev ni razpolagala z vsemi zahtevanimi podatki. Razlog za to je bil v spremenjenem načinu poročanja zavezancev za leto 2014, prav tako je bila po pregledu podatkov ugotovljena vprašljiva pravilnost posredovanih podatkov. Ministrstvo za okolje in prostor je zaradi tega za izpolnitev poročevalske obveznosti opravilo določene dodatne aktivnosti (pregled in uskladitev podatkov z nosilcem skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi vozili in z upravljavci samostojnih obratov za obdelavo izrabljenih vozil). Na podlagi že opravljenega in načrtovanega dodatnega pregleda poročil zavezancev ter s pomočjo izvedenih podatkov na podlagi poročanja o ravnanju z odpadki, bo Slovenija Komisiji najkasneje do konca julija 2017 posredovala zahtevano poročilo skladno z zahtevami. Skladno z obstoječo poročevalsko prakso bo poročilo v tem roku posredovano v informacijski sistem, istočasno pa bo o tem obveščena tudi Komisija.

*   *   *