Skoči na vsebino

NOVICA

19. 6. 2017

Predlog zakona o nepremičninskem posredovanju v javni obravnavi

Ljubljana, 19. 6. 2017 – Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog Zakona o nepremičninskem posredovanju in ga posredovalo v javno obravnavo. Z novim zakonom se želi predvsem zagotoviti večje varstvo potrošnikov za storitve, ki jih na trgu nudijo nepremičninske družbe. V ta namen je treba dvigniti kakovost dela nepremičninskih družb in nepremičninskih posrednikov in pospešiti razvoj stroke in zagotoviti napredek nepremičninskega posredovanja. Na drugi strani pa se želi delno deregulacijo izboljšati pogoje za zagotavljanje večje gospodarske pobude na nepremičninskem trgu. Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 17. julija 2017, na e-naslov: gp.mop(at)gov.si.

Ena od pomembnejših novosti je uvedba tako imenovanega dualizma, s katerim se sprošča delovanje nepremičninskih družb na način, da za posredovanje pri sklepanju posredniških poslov z gospodarskimi družbami ne veljajo omejitve glede višine plačila za posredovanje. Za potrošnike je plačilo za posredovanja regulirano in znaša v primeru nakupa in prodaje največ 4% od pogodbene cene.
Z zakonom se prenaša pristojnost za izdajo in odvzem dovoljenja nepremičninskih posrednikov za opravljanje nepremičninskega posredovanja na upravne enote in se podrobno določa postopek pridobitve in prenehanja veljavnosti dovoljenja nepremičninskih posrednikov.
V zakon se umešča definicija ekskluzivnega posredovanja in jasna delitev na polno in navadno ekskluzivno pogodbo o nepremičninskem posredovanju.

 
Dopolnjena so pravila varnega in skrbnega poslovanja v prometu z nepremičninami. Med drugim je določena višina dejanskih stroškov, do katerih je nepremičninska družba upravičena v primeru, da ji ne pripada plačilo za posredovanje. V okviru nadzora so za prekrške določene globe, ki bodo prispevale k učinkovitosti, sorazmernosti in bodo odvračilnosti kršiteljev. Poleg obstoječih prekrškov so glede na spremembe dodani novi prekrški.   

              

*   *   *

 

Osnutek Zakona o nepremičninskem posredovanju