Skoči na vsebino

NOVICA

16. 2. 2017

122. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 16. 2. 2017 - Vlada RS je na 122. redni seji obravnavala 3 točke s področja Ministrstva za okolje in prostor

Uredba o sevalnih dejavnostih

 

Vlada RS je izdala Uredbo o sevalnih dejavnostih. Z novo uredbo se v slovenski pravni red prenašajo nekatera določila iz evropske direktive (2013/59). Nanašajo se na izvzetja in opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi in ravnmi za visokoaktivne vire sevanja. Te vsebine sicer že ureja zdaj veljavna uredba, vendar se z direktivo urejajo nekoliko drugače. Predvsem so določene nove vrednosti za izvzetje, opustitev nadzora in visokoaktivne vire sevanja. V preostalem delu predlagana uredba sledi veljavni, so pa posamezne določbe dopolnjene s spoznanji in izkušnjami iz njenega desetletnega izvajanja. S sprejeto uredbo se normativno določajo viri ionizirajočega sevanja ki morajo biti pod upravnim nadzorom. To so tisti viri sevanja, ki jih je treba priglasiti in vpisati v register virov sevanja ter zanje pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in za nekatere tudi dovoljenje za uporabo. Na novo so določeni viri sevanja, ki za uporabo potrebujejo dovoljenje, in viri sevanja, za katere je dovolj samo vpis v register.

 
Predlagana uredba določa sevalne dejavnosti, ki jih ni treba priglasiti, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema, ki oddaja ionizirajoča sevanja zaradi obratovanja pri električni napetosti, večji od 5 kV, ter merila za razvrščanje posameznih del pri uporabi odprtih virov sevanja. Uredba predpisuje merila za določitev visokoaktivnih virov sevanja. To so viri sevanja, za uporabo katerih veljajo posebna pravila. Z uredbo se določajo tudi ravni opustitve upravnega nadzora nad viri sevanja po zakonu o varstvu pred sevanji in merila za pogojno opustitev nadzora. Predlagana uredba tudi dopolnjuje merila za razvrščanje objektov med sevalne objekte in manj pomembne sevalne objekte, in to glede na pridobljene izkušnje v zadnjih desetih letih. Na področju fizičnega varovanja uredba na novo določa radioaktivne snovi, za katere veljajo ukrepi fizičnega varovanja. Z uredbo se določajo tudi merila za časovno veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, uporabo vira sevanja in obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta.

 

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s predlogom Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov

 

Vlada RS je odgovorila na pisno poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi s predlogom Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov.

 
Vlada odgovarja, da se s predlogom uredbe ne posega v odločitve občin kje se bodo njihovi mešani komunalni odpadki (MKO) obdelovali, kot tudi ne višine cene storitve obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov.
Slovenija je pri ločenem zbiranju odpadkov, zmanjšanju odlaganja odpadkov in povečani predelavi odpadkov ter recikliranju dosegla dober napredek pri ravnanju z odpadki. V letu je 2015 reciklirala 54% svojih odpadkov, kar jo uvršča na tretje mesto med evropskimi državami. Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov se je od leta 2002 iz 8,6% zvišal na 69% v letu 2015. Zmanjšal se je delež odloženih odpadkov, in sicer za 75% v primerjavi z letom 2006.

 
Dejstvo je, da kljub najboljšim rezultatom v EU glede ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, dobrimi rezultati recikliranja odpadkov, določena količina MKO še nastaja. Predlog uredbe določa, da se v okviru javne službe obdelave izvaja mehansko-biološka obdelava MKO. Namen tega je, da se iz njih v čim večji meri izločijo odpadki, primerni za recikliranje in druge postopke predelave, da se pred njihovim sežigom ali odlaganjem kot končnim postopkom obdelave, biološko stabilizirajo in da se zagotovi, da obdelani MKO izpolnjujejo predpisane pogoje za končni postopek obdelave.

 
Izločitev čim večjega deleža odpadkov, primernih za recikliranje in druge postopke predelave, iz toka MKO, je posebej pomembno zaradi doseganja ciljev glede deležev recikliranja in predelave komunalnih odpadkov, odpadne embalaže, odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij in akumulatorjev iz drugih predpisov, ki urejajo odpadke. Cilji so predpisani na podlagi posameznih direktiv EU, ki urejajo ravnanje s temi odpadki. Tako Uredba o odpadkih določa, da je treba do leta 2020 zagotoviti pripravo za ponovno uporabo in recikliranje za najmanj 50% mase odpadnih materialov kot so papir, kovine, plastika in steklo v celotnem toku odpadkov iz gospodinjstev in po možnosti iz drugih virov. Za doseganje tega cilja je poleg dobrega ločenega zbiranja posameznih frakcij potrebno zagotoviti tudi učinkovito obdelavo MKO.

 

Aneks h koncesijski pogodbi v zvezi z rabo mineralne vode iz vrtine KŽV-1/2001 za potrebe kopališča Aquapark Hotel Žusterna

 

Vlada RS je sprejela sklep o sklenitvi aneksa h koncesijski pogodbi s koncesionarjem, družbo Terme Čatež, Brežice, v zvezi z rabo mineralne vode iz vrtine KŽV-1/2001 za potrebe kopališča Aquapark Hotel Žusterna. Za podpis aneksa je vlada pooblastila  ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen.

 
Vlada je potrdila višino nadomestila za rabo vode za obdobje od 2005 do 2013 ter za leti 2014 in 2015 ter število obrokov za plačilo.

 

*   *   *