Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

MOP v javno razpravo podal spremembe Zakona o varstvu okolja

Ljubljana, 5. 6. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor je včeraj popoldne v javno razpravo podalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja Zakon se spreminja z dvema temeljnima vsebinama: ravnanje z odpadki in sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 4. julija 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

 

Ravnanje z odpadki


S predlagano spremembo se ne posega v obstoječo pravno ureditev na področju odpadkov (razen kolikor to zahteva prenos Direktive (EU) 2018/851 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih). Ta namreč vsebuje zlasti nove zahteve glede proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Določbe, ki urejajo ravnanje z odpadki v predlaganem zakonu, so namreč že del pravnega reda RS in so vključene v izvršilne predpise. Vendar pa jih je bilo treba zaradi upoštevanja načela legalitete iz podzakonskih predpisov, zlasti iz Uredbe o odpadkih, vključiti v predlagani zakon. Zaradi tega se sistem ravnanja z odpadki praktično ne spreminja bistveno.


Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) med drugim ureja tudi sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Na tej podlagi je vlada sprejela uredbe, s katerimi je določila obveznost za osem skupin proizvodov oz. odpadkov, ki nastanejo iz teh proizvodov: motorna vozila, električna in elektronska oprema, baterije in akumulatorje, embalaža, izrabljene gume za motorna vozila, zdravila, fitofarmacevtska sredstva in nagrobne sveče. Pri uveljavitvi tega instrumenta na posameznih tokovih odpadkov (na primer odpadna embalaža) je prišlo do neučinkovitosti in nedelovanja tega instrumenta.


S predlagano zakonsko ureditvijo se želi zagotoviti večjo učinkovitost teh sistemov, bodisi zaradi doseganja predpisanih okoljskih ciljev v prihodnosti, bodisi zaradi težav, s katerimi se Slovenija sooča pri že vzpostavljenih sistemih. Obenem gre tudi za prenos zahtev Direktive (EU) 2018/851.


Predlagani zakon določa obveznost proizvajalcev določenih vrst proizvodov, da so finančno in organizacijsko odgovorni za svoje izdelke, tudi, ko iz njih nastanejo odpadki. To odgovornost lahko izpolnjujejo samostojno ali pa skupinsko v organizaciji. Zakon določa pogoje za samostojno in za skupinsko izpolnjevanje predpisanih obveznosti. Organizacijo bodo lahko ustanovili le proizvajalci odpadkov, organizacija pa bo za njih in za pridružene proizvajalce zagotavljala obveznosti glede zbiranja in predelave ter odstranjevanja odpadkov. Če bo na enem toku odpadkov vzpostavljenih več organizaciji, bodo morale ustanoviti ali se dogovoriti o koordinacijskem telesu, ki bo usklajeval izpolnjevanje njihovih obveznosti.


Predlagani zakon določa, da se morajo vsi proizvajalci določenih vrst proizvodov registrirati in registru sporočati določene podatke. Zakon vzpostavlja tudi informacijski sistem, v katerem bodo podatki o količini proizvodov, danih na trg in količini odpadkov, zbranih in predelanih. Te podatke bo lahko uporabljalo tudi koordinacijsko telo za usklajevanje obveznosti med več organizacijami.

 

Sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov


Predlagani zakon vsebuje tudi spremembe veljavnega zakona, ki urejajo sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v EU. Ta sistem je v EU vzpostavljen in deluje od leta 2005 dalje. Predlagane spremembe so potrebne večinoma zaradi prenosa zahtev Direktive (EU) 2018/410, rok za prenos in izvajanje te direktive je 9. oktober 2019. Zaradi tega, ker sistem deluje na ravni EU oz. evropskega gospodarskega prostora je razumljivo, da delovanje tega sistema ureja vse več pravnih aktov EU z neposrednim učinkom (uredbe, sklepi in odločitve). Zaradi tega je bilo treba zakon v določenem delu spremeniti tudi zaradi uskladitve z zahtevami teh predpisov, pa tudi nomotehnično prilagoditi, zlasti glede uporabe pravil o sklicevanju, saj se ti predpisi dokaj pogosto spreminjajo.

 

Čeprav so v predlaganem zakonu spremenjeni skoraj vsi členi veljavnega zakona, ki urejajo trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, pa ne gre za bistveno spremembo vzpostavljenega in delujočega sistema trgovanja s pravicami do e misije toplogrednih plinov.

 

*   *   *

 

Več informacij in spremembe zakona