Skoči na vsebino

NOVICA

Inšpektor za okolje in naravo opravil pregled podjetja Salomon v Lenartu

Lenart, 15. 4. 2019 - Inšpektor za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je opravil inšpekcijski nadzor poslovne enote podjetja Salomon d. o. o. v občini Lenart v Slovenskih Goricah, ki je registrirano za ravnanje z odpadki. Včeraj v zgodnjih jutranjih urah je v podjetju namreč izbruhnil požar, ki je po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje zajel približno 600 kvadratnih metrov odpadnega materiala, papirja plastike in kovinskih delov. V inšpekcijskem postopku, ki še traja, bo inšpektor preveril ali po požaru naprava na lokaciji še vedno izpolnjuje pogoje za obratovanje glede na OVD.

Inšpektor za okolje in prostor je v podjetju Salomon že v začetku letošnjega leta opravil inšpekcijski pregled v okviru akcije poostrenih inšpekcijskih nadzorov pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj (OVD) naprave ali obrata, ki jo skupaj opravljajo inšpektorji IRSOP, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpektorata RS za infrastrukturo ter če gre za objekte, ki se ukvarjajo s kemikalijami, še inšpektorji Urada RS za kemikalije. Predmet nadzora so bile emisije snovi v zrak ter vode, emisije hrupa v okolje in ravnanje z odpadki. Podjetje je upravljavec treh naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega, za katere imajo pridobljen OVD. V času inšpekcijskega nadzora je potekala obdelava (odstranjevanje) mešanih komunalnih odpadkov in predelava odpadkov nastalih po mehanski obdelavi. Na inšpekcijskem pregledu inšpektor ni ugotovil kršitev predpisov in zakonodaje, ki jo nadzira IRSOP. Zavezanec kot upravljavec naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, svojo dejavnost izvaja skladno z izdanim OVD. Tudi glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje za zrak, vode in hrup, ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti določenih v veljavnem OVD. O vseh opravljenih meritvah, o obdelavi in zbiranju odpadkov ter ravnanju z njimi, redno in v predpisanem roku poroča na ARSO.

 

*   *   *