Skoči na vsebino

NOVICA

27. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 11. 4. 2019 - Vlada RS je na 27. redni seji obravnavala tri točke s področja okolja in prostora.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna


Vlada RS je sprejela besedilo odgovora na izjavo Občine Postojna o navedbah v zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti druge vrstice razpredelnice iz 8. člena (skupina B), 11. a člena, 13. člena, drugega odstavka 14. člena, drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 15. člena, 15. a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna.

Vlada na navedbe občine odgovarja, da je njen pravni interes za vložitev zahteve za presojo ustavnosti izkazan v 64. členu Zakona o državni upravi, ki določa, da pristojno ministrstvo opozori organ lokalne skupnosti, da izdani akt ni v skladu z ustavo in zakonom in da naj ga spremeni, hkrati pa mu predlaga ustrezne rešitve in določi rok, v katerem mora organ lokalne skupnosti sporni akt uskladiti. Če organ lokalne skupnosti v določenem roku ne uskladi svojega predpisa z ustavo in zakonom, ministrstvo predlaga vladi, da ta zahteva postopek pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa lokalne skupnosti z ustavo oziroma zakonom.

 

Vlada je navedeni postopek v primeru občine izvedla, vendar ta opozoril Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ni upoštevala. MOP je zato vladi predlagal začetek postopka pred ustavnim sodiščem, v katerem zatrjuje, da izpodbijane določbe niso v skladu z načelom enakosti in zakonitosti.

 

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z varovanjem vodovarstvenih območij

 

Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z varovanjem vodovarstvenih območij.


Vlada pojasnjuje, da so na podlagi Zakona o vodah v Sloveniji vodni viri, ki se rabijo ali so namenjeni za javno oskrbo s pitno vodo, zavarovani z akti o zavarovanju (vladnimi uredbami o vodovarstvenih območjih) še vedno pa se uporabljajo tudi občinskih odloki na območjih, za katere še niso sprejete vladne uredbe. V okviru Ministrstva za okolje in prostor se prednostno pripravljajo strokovne podlage za določitev vodovarstvenih območij za tiste vodne vire, ki še niso zavarovani ali so zavarovani z zastarelimi občinskimi akti. Na podlagi strokovnih podlag se pripravi osnutek uredbe o vodovarstvenih območjih, opravi potrebno usklajevanje med različnimi deležniki, nato pa uredbo sprejme vlada. V odgovoru je še pojasnjeno, da je vlada
ustanovila medresorsko delovno skupino za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS. Ob odprtju zakonodaje v letošnjem letu bo tudi preverjeno ali je mogoča bolj jasna opredelitev prepovedi izjem na zakonski ravni z vidika varstva virov pitne vode.

 

Imenovanje vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor

 

Vlada RS je z dnem 12. 4. 2019 za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije (DVI) v Ministrstvu za okolje in prostor, do imenovanja generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 11. 10. 2019, imenovala Vesno Ugrinovski.


Vesna Ugrinovski je univerzitetna diplomirana politologinja in ima bogate izkušnje z delom v državni upravi, zasedala je tudi mesto vršilke dolžnosti generalnega direktorja DVI.


Zakon o javnih uslužbencih med drugim določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj generalnega direktorja v ministrstvu brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Vesna Ugrinovski izpolnjuje vse predpisane pogoje.

 

*   *   *