Skoči na vsebino

NOVICA

EK odprla kršitev zaradi Okvirne direktive o morski strategiji in izdala obrazloženo mnenje zaradi Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode

Ljubljana, 13. 3. 2019 – Evropska komisija (EK) je Sloveniji izdala uradni opomin zaradi kršitve Okvirne direktive o morski strategiji, in obrazloženo mnenje zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Rok za odgovor EK je v obeh primerih do 8. 5. 2019.

Okvirna direktiva o morski strategiji


EK je Sloveniji izdala uradni opomin zaradi kršitve členov 5, 8, 9, 10 in 17 Okvirne direktive o morski strategiji, ki se nanašajo na zahtevo po posodobitvi presoje stanja morskih voda, določitev kriterijev za dobro stanje morskih voda in določitev okoljskih ciljnih vrednosti, vključno s seznanitvijo javnosti o vsebini posodobitve.


MOP je že posodobil vsebine presoje stanja morskih voda, določitev kriterijev in določitev okoljskih ciljnih vrednosti za nebiološke vsebine in socioekonomske analize uporabe morskih voda in stroškov poslabšanja stanja morskega okolja, ki jih zahtevajo določbe okvirne direktive. Trenutno poteka seznanitev javnosti, ki se konča 4. aprila. Glede na prispele pripombe na dokument se bodo vsebine posodobile in poročale EK. Začetek poročanja je predviden maja 2019. V postopku posodabljanja je tudi presoja stanja morskih voda, določitev kriterijev in določitev okoljskih ciljnih vrednosti za biološke vsebine. MOP ocenjuje, da bo aktivnosti iz okvirne direktive izpolnil v drugi polovici leta 2019, o čemer bo poročal EK.

 

Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode


EK poziva Slovenijo, naj sprejme ukrepe za zagotovitev ustreznega sistema zbiranja in čiščenja komunalne odpadne vode v vseh aglomeracijah z obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 populacijskih enot, kot zahtevajo pravila EU (Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode). Cilj navedene direktive je varovanje zdravja in okolja pred škodljivimi vplivi komunalne odpadne vode. EK meni, da 11 aglomeracij v Sloveniji (Celje, Domžale, Kamnik, Kočevje, Ljubljana, Loka, Maribor, Postojna, Ptuj, Škofja Loka in Trbovlje), za katere je rok za opremljanje potekel ob koncu leta 2008 oz. 2010, krši določbe direktive, ki se nanašajo na zahteve za zbiranje komunalne odpadne vode ali na zahteve v zvezi s spremljanjem izpustov za preverjanje skladnosti z zahtevami glede čiščenja komunalne odpadne vode. Slovenija ima zdaj na voljo dva meseca za sprejem ukrepov, potrebnih za odpravo neskladnosti, sicer se zadeva lahko predloži Sodišču EU. MOP je že pred letom 2017, na podlagi predhodnih poizvedovanj EK (t.i. EU Pilot), pristopil k aktivnostim za odpravo očitanih neskladnosti. Pristojne službe MOP so takoj po prejemu uradnega opomina stopile v kontakt z EK, se udeležile sestankov z njihovimi predstavniki za razjasnitev očitanih nepravilnosti ter podrobno pojasnitev organizacijskega in pravnega sistema v Sloveniji na tem področju. Prav tako so bila pojasnila glede očitanih neskladnosti, kakor tudi informacije o aktivnosti za odpravo očitanih neskladnosti, podane v odgovoru Slovenije na uradni opomin ter v nadaljnjih vmesnih poročilih o napredku pri odpravi nepravilnosti. MOP je tako pojasnil, da potekajo intenzivne aktivnosti za izboljšanje zbirk podatkov ter zanesljivosti in natančnosti zbranih podatkov, da poteka revizija meja aglomeracij glede na ažurne podatke o poselitvi in ekonomski dejavnosti, kjer nastaja komunalna odpadna voda, ter da bo na podlagi ažuriranih podatkov in noveliranih aglomeracij izdelan nov Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki bo vključeval tudi akcijski načrt za odpravo očitanih neskladnosti v aglomeracijah iz uradnega opomina. Prvi večji izziv v prihodnih dveh mesecih bo tako dokončna določitev meja noveliranih aglomeracij, ki bodo podlaga za pripravo vseh vsebin novega operativnega programa, pri čemer bodo pristojne službe MOP v veliki meri odvisne od sodelovanja občin, saj gre pri odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode za občinsko gospodarsko javno službo, infrastruktura pa je javna infrastruktura lokalnega značaja, ki jo morajo zagotoviti občine. Drugi ključni izziv bo zagotovitev ustreznega usmerjanja razpoložljivih finančnih sredstev v ukrepe, ki bodo zagotovili odpravo očitanih neskladnosti, ter zagotovitev dodatnih sredstev za zagotovitev popolne skladnosti z zahtevami direktive tudi v preostalih aglomeracijah, za katere je rok za opremljanje potekel ob koncu leta 2015. 

 

*   *   *