Skoči na vsebino

NOVICA

EK zaprla kršitev glede ohranjanja naravnih habitatov ter odprla kršitev glede določitve skupnih metod ocenjevanja hrupa

Ljubljana, 1. 2. 2019 – Evropska komisija (EK) je kot uspešno rešeno zaprla kršitev glede neizpolnjevanja obveznosti iz Direktive Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst - pomanjkljiva opredelitev območij pomembnih za Skupnost. EK pa je odprla nov predsodni postopek zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Komisije (EU)2015/996 o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa v skladu z Direktivo 2002/49/ES.

Opredelitev območij pomembnih za Skupnost

 

Ob vstopu v EU je Slovenija EK predložila območja Natura 2000 po Direktivi o pticah in predloge za območja po Direktivi o habitatih. Na biogeografskih seminarjih leta 2005 in 2006 je EK ob podpori Evropske agencije za okolje iz Pariza v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in predstavniki lastnikov preverjala zadostnost teh predlogov. Ker ugotovljenih pomanjkljivosti Slovenija ni pravočasno odpravila, je EK leta 2012 proti Sloveniji sprožila predsodni postopek (uradni opomin). Slovenija je leta 2013 in 2016 z vladnim predpisom dopolnila predloge omrežja Natura 2000. EK je preverila dopolnitve in sedaj postopek kot uspešno rešen zaključila. Slovenija za dokončno zadostnost določitve območij Natura 2000 za vse vrste in habitatne tipe potrebuje le še znanstvene rezultate v tistem delu, kjer ima znanstveni pridržek.

 

Določitev skupnih metod ocenjevanja hrupa

 

Rok za prenos direktive je potekel 31. 12. 2018. Za prenos direktive Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja spremembe Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Rok za odgovor Komisiji je 30. 3. 2019.

 

*   *   *