Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Izredni nadzor 70 imetnikov OVD naprave ali obrata, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega

Ljubljana, 23. 1. 2019 – Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor(IRSOP), predstavniki ARSO, inšpektorji Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, energetski inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo ter v kolikor gre za objekte, ki se ukvarjajo s kemikalijami, še inšpektorji Urada za kemikalije, že od 1. septembra lani, opravljajo poostren inšpekcijski nadzor pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj (OVD) naprave ali obrata. Do konca decembra so opravili nadzor pri 70 zavezancih.

Inšpektorji posebno pozornost namenjajo napravam, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega (IED naprave). Teh je v Sloveniji skupno 210. Od 70 zavezancev, pri katerih je bil izveden nadzor v zadnjih štirih mesecih lanskega leta, je bilo 58 zavezancev, ki imajo OVD za IED naprave. Deset inšpekcijskih nadzorov je bilo izvedenih pri upravljavcih, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za SEVESO obrat. V Sloveniji ima OVD za SEVESO obrat 57 zavezancev. Dva zavezanca, pri katerih je bil izveden lanskoletni izredni nadzor pa imata OVD tako za IED napravo,  kot za SEVESO obrat večjega tveganja za okolje. Poleg tega je v Sloveniji še približno 1.000 imetnikov drugih OVD.

 

V lanskoletnem izrednem nadzoru inšpektorji le pri dveh zavezancih niso ugotovili nepravilnosti s področij, ki so bila predmet nadzora, in sicer v Energetiki Celje, d. o. o. in v Nafta – Petrochem d. o. o, ki pa je v stečaju. Tedensko pa so opravili nadzor pri petih imetnikih OVD.

 

Inšpektorji za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor so preverjali, ali zavezanci delujejo v skladu z izdanim OVD, varnostnim poročilom in ali spoštujejo določila Zakona o varstvu okolja in Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic. V zvezi z nadzorom in z zahtevami izdanega OVD je bil opravljen nadzor ravnanja z odpadki, hrupa, emisij snovi v vode, emisij snovi v zrak, rabe vode, ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, okoljevarstvenih zahtev za učinkovito rabo vode in energije, skladiščenja nevarnih snovi in drugih posebnih zahtev iz OVD.

 

Pri dobri tretjini (26) zavezancev inšpekcijski ukrepi niso bili potrebni, saj inšpektorji za okolje Inšpektorata RS za okolje in prostor niso ugotovili kršitev predpisov in OVD. Med njimi so bili tudi trije zavezanci, ki v času nadzora niso obratovati zaradi stečajnega postopka. Stečajnemu upravitelju četrtega zavezanca, ki je bi v času nadzora v stečajnem postopku, pa je bila izdana odločba za odstranitev nevarnih snovi in odpadkov, ki se nahajajo v napravi. Rok za izpolnitev odločbe še ni potekel.

Pri  zavezancih v stečajnem postopku je bila splošna ugotovitev okoljskih inšpektorjev, da bi bilo dobro, da bi stečajnim upravitelji prednostno pristopili k odstranjevanju nevarnih snovi in odpadkov ter da poskrbijo za ustrezno vzdrževanje elektroenergetske opreme, naprav in napeljav.

 

Drugi tretjini (24) zavezancev so inšpektorji za odpravo kršitev zakonsko določenih predpisov, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora ter določil OVD, izdali odločbe za odpravo nepravilnosti.

 

Zavezancem (14), pri katerih so inšpektorji za okolje ugotovili le manjše kršitve, so izrekli le ustno opozorilo na zapisnik o rednem inšpekcijskem nadzoru in določili rok za njihovo odpravo. Pet jih je že izpolnilo izdano opozorilo (izdan je bil sklep o ustavitvi postopka), eden je med tem časom prenehal biti IED zavezanec. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti so inšpektorji štirim zavezancem napovedali uvedbo prekrškovnega postopka. Ker je eden že odpravil ugotovljene nepravilnosti, prekrškovni postopek ne bo uveden.

 

Za ugotovljene neskladnosti obsega naprave z obsegom, ki je naveden v zavezančevem OVD, pa se pri ministrstvu vodi upravni postopek.Pri enem zavezancu se bo inšpektor odločal za ukrep v nadaljevanju postopka, ko bo dobil ustrezne informacije o postopku reševanja zavezančeve vloge za podaljšanje veljavnosti vodnega dovoljenja.

 

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je nadziral izvajanje določb Zakona o varstvu pred požarom in podzakonskih predpisov predvsem s področja ali imajo izdelan požarni red, evakuacijski načrti, požarni načrt, vzdrževanja sisteme aktivne požarne zaščite, ali izvajajo programe usposabljanja in vaje evakuacije, ali imajo določene odgovorne osebe za izvajanje evakuacije in gašenje začetnih požarov, kako vzdržujejo hidrantno omrežje  in nameščene gasilnike in podobno. Pri SEVESO obratih, ki so vir večjega tveganja, pa tudi določbe Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem s področja načrtov zaščite in reševanja za primer večje nesreče.

 

Pri inšpekcijskem nadzoru obeh področij (varstva pred požarom in zaščite in reševanja) ni bilo ugotovljenih večjih kršitev predpisov z nadzorovanega področja.

 

Ugotovljene so bile manjše kršitve, ki pa bistveno ne vplivajo na stanje varstva pred požarom v gospodarski družbi. Za te pomanjkljivosti so zavezancem izrekli opozorilo na zapisnik o rednem inšpekcijskem nadzoru in določili rok za njihov odpravo.

 

Energetski inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo so izvajali nadzor nad upoštevanjem predpisov s področja energetike in v okviru inšpekcijskih pooblastil zagotavljali varno in zanesljivo obratovanja energetskih naprav, napeljav in postrojenj. Nadzore so izvajali energetski inšpektorji za področje energetike in energetski inšpektorji za področje strojne energetike, vsak na svojem področju. Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih na področju nizkonapetostnih inštalacij in strelovodne zaščite in na področju strokovne usposobljenosti upravljalcev energetskih naprav. Poleg tega so inšpektorji ugotovili nepravilnosti pri vzdrževanju energetskih inštalacij in pripadajočih transformatorskih postaj, in pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom. Nepravilnosti so ugotovili tudi na področju Ex-opreme. Glede na težo kršitve so energetski inšpektorji izdali 36 ureditvenih odločb oziroma izrekli 94 opozoril na zapisnik. Pri 9 zavezancih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato je bil postopek z zapisnikom ustavljen.

 

Inšpekcija za kemikalije - z Urada RS za kemikalije pa je sodelovala pri 19 zavezancih. Nadzirali so, ali je skladiščenje nevarnih kemikalij, skladno s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij. Manjše nepravilnosti so bile ugotovljene v sedmih primerih, vsem podjetjem so inšpektorji izrekli opozorila. Šest podjetij je nepravilnosti odpravilo že do konca leta 2018, enemu pa se rok za odpravo pomanjkljivosti še ni iztekel.

 

 

 

 

*   *   *