Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Evropska sredstva za izboljšanje NATURA 2000 območij v Triglavskem narodnem parku

Ljubljana, 11. 1. 2019 – Projekt Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku (TNP) »VrH Julijcev« bo prejel finančno podporo Evropske unije. Vrednost projekta znaša 3,7 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija. Cilj projekta je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območjih v TNP. Z različnimi ukrepi se bo neposredno izboljšalo stanje naravnega okolja na 303 hektarjih površine.

S projektnimi aktivnostmi se bo v TNP izboljšalo stanje osmih vrst (alpska možina, veliki pupek, hribski urh, divji petelin, gozdni jereb, belka, kotorna, triprsti detel) in štirih habitatnih tipov (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh, gorski ekstenzivno gojeni travniki, aktivna visoka barja, trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.). Stanje naštetih vrst in habitatnih tipov je ocenjeno kot neugodno ali celo slabo brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti.


V projektu se bodo na z obiskom najbolj izpostavljenih predelih (na primer Pokljuka, Mangartsko sedlo, okolica Triglava) uveljavila mirna območja za divjega petelina, belko in aktivna visoka barja. Na vseh mirnih območjih se bo poostril nadzor z vključevanjem prostovoljnih nadzornikov. Na Pokljuki bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje prometne obremenitve, med drugim prilagojeno zimsko vzdrževanje cest, vzpostavitev hitrostne omejitve in uvedba sezonske avtobusne linije. Stanje traviščnih habitatnih tipov, kotorne in alpske možine se bo izboljšalo z odstranitvijo lesne zarasti, ki je posledica opuščanja ekstenzivne kmetijske dejavnosti v alpskem prostoru. Primeren gozdni habitat za divjega petelina in gozdnega jereba se bo vzpostavilo z ukrepi svetlitvene sečnje in sadnje prehransko ugodnih grmovnih in drevesnih vrst, za triprstega detla pa z izključitvijo gozdov iz gospodarjenja, kar bo dolgoročno zagotovilo potrebno količino mrtve lesne mase. V projektu se bo izboljšalo stanje Dvojnega jezera, in sicer z izlovom rib in optimizacijo delovanja male čistilne naprave koče pri Triglavskih jezerih. Za velikega pupka in hribskega urha bo obnovljenih več opuščenih ali zaraščajočih kalov.

 

Za namen interpretacije vsebin projekta bo na Mrzlem studencu urejena informacijska točka na prostem, hkrati pa bosta preurejeni obstoječi parkovni poti na Pokljuki. Na projektnem območju bodo z namenom ozaveščanja obiskovalcev postavljene številne informacijske table, na voljo bo tudi drugo interpretacijsko gradivo.


Vodilni partner projekta je Javni zavod TNP. Drugi partnerji v projektu so Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Občina Tolmin, Planinska zveza Slovenije, Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod za ribištvo Slovenije.

 

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020). Do zdaj je bilo na tej prednostni naložbi odobrenih sedem projektov v skupni višini 40 % razpoložljivih sredstev.

 

*   *   *