Skoči na vsebino

NOVICA

14. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 10. 1. 2019 - Vlada RS je na 14. redni seji obravnavala štiri točke točko s področja Ministrstva z okolje in prostor.

Soglasje k pobudi Občine Grosuplje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena

 

Vlada RS je je izdala Občini Grosuplje soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta (DPN) za dograditev priključka Šmarje – Sap na avtocestnem odseku Malence–Šmarje – Sap, na delu zemljišča s parc. št. 210/5 v k.o. Mali vrh (1787).  Občina pripravlja spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN), s katerimi bi rada v naselju Šmarje Sap na delu parcele, kjer je z DPN načrtovan in izveden nov dostop do stanovanjskega objekta in kjer je namenska raba v skladu z DPN »površine cest«, uskladila namensko rabo z okoliško tako, da bo možna nadaljnja uporaba zemljišča za stanovanjsko rabo v skladu z določili OPN. Občina s tem delno posega v območje veljavnega DPN.

 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) namreč v prvem odstavku 82. člena določa, da lahko občina načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena na območjih DPN, uredbe o najustreznejši varianti in uredbe o varovanem območju, če s tem soglaša vlada in če nista onemogočeni izvedba in uporaba  prostorskih ureditev, načrtovanih v DPN ali uredbi o najustreznejši varianti, ali dovoljeni s celovitim dovoljenjem.

 

Soglasje k pobudi Občine Duplek za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena

 

Vlada RS je je izdala Občini Duplek soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v delu območja državnega lokacijskega načrta (DPN) za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka. Območje želenega načrtovanja občine, na katerem veljajo določila DPN, leži v osrednjem delu naselja Spodnji Duplek, v območju površin za stanovanjsko gradnjo, kjer je bilo na podlagi določil DPN zgrajeno prečrpališče. Občina želi tu opredeliti dve vrsti podrobnejše namenske rabe prostora: na zemljišču prečrpališča podrobnejšo namensko rabo vrste "O" (območje okoljske infrastrukture), na preostalem delu območja pa podrobnejšo namensko rabo vrste "SK" ("površine podeželskega naselja").

 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v prvem odstavku 82. člena določa, da lahko občina načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena na območjih DPN, uredbe o najustreznejši varianti in uredbe o varovanem območju, če s tem soglaša vlada in če nista onemogočeni izvedba in uporaba  prostorskih ureditev, načrtovanih v DPN ali uredbi o najustreznejši varianti, ali dovoljeni s celovitim dovoljenjem.

 

Aneks h koncesijski pogodbi za gospodarsko izkoriščanje Soče, Idrijce in Bače  

 

Vlada RS je sprejela sklep za sklenitev aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije z dne 15. 7. 2002 s koncesionarjem Družbo Soške elektrarne Nova gorica d. o. o.

V skladu s koncesijske pogodbe je koncesionar izdelal priloge. Z aneksom  je tako vlada potrdila priloge h koncesijski pogodbi, ki jih mora upoštevati koncesionar med izvajanjem koncesije. Za podpis aneksa je vlada pooblastila ministra za okolje in prostor Jureta Lebna.

 

Obvestilo trem ponudnikom za izdajo koncesijskega akta za podelitev koncesije za rabo vode

 

Vlada RS je obvestila pobudnike družbo SWI-MEDICA, družba za trgovino, gostinstvo, posredništvo in druge storitve d.o.o., Rogaška Slatina, MPM ENGINEERING d.o.o., Bohinjska Bistrica in družbo Pivovarna&Sladarna, proizvodnja piva in slada, d.o.o.,  Brestanica, da se postopki izdaje za koncesijskega akta za podelitev koncesije za rabo vode iz vrtin, za katere so zaprosili, ne začnejo.

 

Pobudniki, in sicer v skladu s pozivom Ministrstva za okolje in prostor,  v določenem roku niso dopolnili svoje pobude za podelitev koncesije za rabo vode iz vrtin, zato je vlada določila  da se postopki izdaje koncesijskih aktov ne začnejo.

 

 

 

*   *   *