Skoči na vsebino

NOVICA

24. dopisna seja Vlade RS

Ljubljana, 27. 12. 2018 - Vlada RS je na 24. dopisni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva z okolje in prostor.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev

 

Vlada RS je izdala Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev.

Predlog uredbe nadomešča veljavno Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Razlogi v spremembi predpisa so v poenotenju s predpisom o OEEO in s predpisom o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji ter v poenotenju in ažuriranju postopka vodenja evidenc, prijave zavezanca, obračuna dajatve in zahtevka za vračilo dajatve, uveljavljena je uporaba predlog na spletni strani pristojnega organa (namesto v obliki prilog predpisa).

 

Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote za leto 2019

 

Vlada RS je sprejela Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2019.

Na podlagi uredb o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališč ter za rabo termalne vode vlada s sklepom določi spremembo povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto. Faktor C za leto 2019 znaša 0,022 evra.

Obveznost plačila koncesnine v skladu z uredbami o koncesijah za rabo termalne vode za potrebe kopališč in ogrevanja, sprejetih v letu 2015, se je pričela s 1. 1. 2016 in predstavlja redno plačilo koncesijske dajatve na podlagi podeljenih vodnih pravic. V uredbah je bilo določeno postopno plačevanje plačila za koncesijo, ki v letu 2019 znaša 90 odstotkov celotnega plačila za koncesijo.

Povprečna letna cena toplote za 1 MJ toplote, ki nastane z izgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja (faktor C) je ena izmed spremenljivk v formuli za izračun višine plačila za koncesijo za rabo termalne vode za potrebe kopališč in ogrevanja. Vrednost faktorja se določi kot zmnožek med povprečno ceno ekstra lahkega kurilnega olja in kurilno vrednostjo ekstra lahkega kurilnega olja.

 

 

Sklenitev aneksa z javnim podjetjem Infra k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save

 

Vlada RS je z Javnim podjetjem Infra izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o., sklenila Aneks št. 5 k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Vlada je za podpis aneksa pooblastila ministra za okolje in prostor Jureta Lebna.

Na podlagi sklepa vlade dne 1. 7. 2005 sta RS, ki jo je zastopalo Ministrstvo za okolje in prostor, ter javno podjetje Infra d. o. o., 4. 7. 2005 podpisali Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, katere veljavnost je potekla 4. 7. 2015. K pogodbi so bili sklenjeni štirje aneksi za podaljšanje roka. Zadnji je bil na podlagi sklepa vlade z dne 13. 12. 2017 podpisan 19. 12. 2017, s katerim je bila veljavnost pogodbe podaljšana za eno leto tako, da veljavnost pogodbe izteče 31. 12. 2018. Pogodba med drugim določa, da se rok veljavnosti pogodbe podaljša za enako obdobje, če javno podjetje ne krši bistvenih sestavin pogodbe. Ker javno podjetje v času veljavnosti pogodbe pri izvajanju dejavnosti ni kršilo bistvenih sestavin pogodbe in ker javno podjetje aktivno izvaja obveznosti, ki so predmet gospodarske javne službe, se veljavnost pogodbe podaljša do 4. 7. 2025, v tem času je predvideno dokončanje še zadnje hidroelektrarne na tem odseku, to je HE Mokrice.

 

 

 

*   *   *