Skoči na vsebino

NOVICA

Nadzor nad označitvijo in zaščito gradbišč pokazal, da veliko gradenj ni ustrezno označenih in ograjenih

Ljubljana, 20. 12. 2018 – Med marcem in oktobrom letos je Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor izvedla koordinirano akcijo nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti, ki jih morata pred pričetkom izvajanja del izpolniti tako investitor, kot izvajalec. Inšpekcija ugotavlja, da veliko gradbišč, predvsem individualnih gradenj ni, ali ni ustrezno označenih in ograjenih.

V Akciji nadzora nad označitvijo in zaščito gradbišč 2018 je sodelovalo 49 gradbenih inšpektorjev, ki so opravili 475 pregledov in 50 zaslišanj oz. nadzorov nad označitvijo in zaščito gradbišč. Odprli so 319 postopkov, od teh 306 upravnih inšpekcijskih postopkov in 13 prekrškovnih postopkov.


Po Zakonu o prekrških je inšpekcija izdala eno ustno opozorilo, 5 odločb z izrečenim opominom, 1 odločbo o prekršku v skupni višini izrečenih glob 1.650 evrov in eno globo v višini 1.000 evrov. Za nekatere zadeve, v katerih inšpekcija  še ni pridobila vseh podatkov, na osnovi katerih bi lahko ugotovila dejansko stanje, ugotovitveni postopki še tečejo.


Skupno je inšpekcija izdala 50 inšpekcijskih odločb. 48 odločb je bilo namenjenih odpravi nepravilnosti, ki jih je inšpekcija ugotovila na samem gradbišču. Od tega jih je bilo 43 izdanih na podlagi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), 5 pa na podlagi novega Gradbenega zakona (GZ), ki je začel veljati 1. julija letos. Večina ugotovljenih nepravilnosti se je nanašalo na neustrezno ograditev in zaščito gradbišča oziroma na neograditev gradbišča ter na neustrezno ali nepopolno označitev gradbišča z gradbiščno tablo oziroma na neoznačitev gradbišča z gradbiščno tablo. Odkrita je bila tudi ena nelegalna gradnja, za katero je bila na podlagi ZGO-1 izdana odločba, s katero je gradbena inšpekcija odredila ustavitev gradnje ter rok za odstranitev objekta. V sklopu akcije je bila odkrita tudi ena neskladna gradnja, za katero je bila na podlagi ZGO-1 izdana odločba.


Ostale ugotovljene nepravilnosti so se nanašale na nezagotavljanje obveznega nadzora pri gradnji objektov, na nepravilnosti pri zakoličbi objekta, na pomanjkljivosti pri vodenju gradbenega dnevnika ter na neurejenost gradbišča v skladu z varnostnim načrtom ter njegov neobstoj.


V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so bili zavezanci v 49 primerih, na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru, opozorjeni na ugotovljene nepravilnosti. Odrejen jim je bil rok za njihovo odpravo, z opozorilom, da če nepravilnosti ne bodo odpravljene v navedenem roku, bodo izrečeni drugi ukrepi v skladu z zakonom.


V 212 zadevah, ki so bile predmet nadzora v okviru akcije, so številne pomanjkljivosti tako investitorji kot tudi izvajalci, odpravili, kar nakazuje na koristnost tovrstnih akcij iz vidika vzpostavljanja legalnega stanja, pa tudi ozaveščanja in izobraževanja.


Sredi letošnjega leta je začel veljati nov GZ, zato je inšpekcija postopke uvedene do 1. junija vodila po stari zakonodaji (ZGO-1), tiste, ki so bili uvedeni po 1. juniju, pa na podlagi novega GZ.

 

*   *   *