Skoči na vsebino

NOVICA

Akcija nadzora rabe mineralne, termalne in termomineralne vode 2017 – 2018

Ljubljana, 18. 12. 2018 – Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) je izvedel nadzor 18 večjih koncesionarjev za rabo vode iz globokih termalnih in mineralnih vodonosnikov. Akcija nadzora tega področja je bila načrtovana, ker obstaja tveganje, da dobro količinsko stanje vodonosnikov Murske in Krške kotline ne bo doseženo. Z akcijo se je želelo zagotoviti, da ne bi prihajalo do prekomernih odvzemov vode. Treba je poudariti, da se ti vodonosniki obnavljajo izredno počasi, termalna voda murske kotline je na primer pleistocenske starosti nad 20.000 let. S prekomerno rabo bi ogrozili dejavnosti, ki danes rabijo termalno vodo, poleg tega pa bi oškodovali tudi desetine bodočih generacij.

Inšpekcija za okolje in naravo IRSOP je preverjala količine odvzete vode, izpolnjevanje zahtev v zvezi z odvajanjem odpadne vode ter izkoristkom toplotne energije odvzete podzemne vode. Preverjali so tudi skrb za objekte in naprave za rabo vode ter plačevanje okoljskih dajatev za rabo vode v skladu z Zakonom o vodah.


Inšpekcija je z akcijo začela lani, ko je izvedla nadzor nad spoštovanjem zahtev 11 koncesijskih uredb, s katerimi se dovoljuje rabo vode za potrebe kopališč, stekleničenje in ogrevanje, iz skupaj 30 vrtin v Murski in Krški kotlini. Ugotovili so, da je bil samo eden od pregledanih zavezancev skladen z vsemi predpisanimi zahtevami, ki so se preverjale v akciji, eden pa je kršitve odpravil tekom inšpekcijskega postopka. Glede na velik obseg kršitev, ki je bil ugotovljen v letu 2017, so inšpektorji v letošnji akciji nadaljevali z nadzorom teh zavezancev, dodali pa so še 7 novih. Stanje pri zavezancih je v letošnjem letu nekoliko boljše, zlasti glede zahtev v zvezi z rabo vode.


Letos je inšpekcija ugotovila, da kar pet zavezancev ne zagotavlja, da največja dovoljena letna količina rabe podzemne vode in največja dovoljena trenutna količina rabe podzemne vode iz koncesijske uredbe nista preseženi. Nekateri dovoljene količine bistveno presegajo. V zvezi z odpravo kršitev zahtev za rabo vode so bile večini zavezancev, ki še niso skladni, že izdane odločbe za odpravo kršitev z roki do najdlje konec leta 2020.


Še vedno pa ostaja sorazmerno velika neskladnost pri zagotavljanju ustreznega monitoringa in ne preseganju dovoljenih količin vode. Od skupno 18. zavezancev, jih 5 še vedno ne zagotavlja ustreznih meritev odvzetih količin vode, 6 pa jih ne zagotavlja ustreznih meritev gladine in temperature.


Predvsem pa je zaskrbljujoče ravnanje z industrijskimi odpadnimi vodami. Kar 10 zavezancev, torej več kot polovica od osemnajstih, krši zahteve v zvezi z ravnanja z industrijsko odpadno vodo. Nekateri zavezanci kršijo več zahtev hkrati. Inšpekcija je v akciji nadzora ugotovila 7 kršitev prekoračitve z okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) dovoljenih količin odpadnih voda in dve kršitvi s koncesijsko uredbo dovoljenih količin odpadnih voda ter kar 4 kršitve odvajanja industrijske odpadne vode brez OVD. Ti zavezanci so že oddali vlogo za pridobitev OVD na Agencijo RS za okolje. Inšpekcijski postopki v zvezi s kršitvami pri odvajanju odpadnih voda v devetih primerih še potekajo.


Vsi zavezanci pa izpolnjujejo svoje obveznosti v zvezi s plačilom vodnega povračila in koncesnine. Vsi tudi zagotavljajo vzdrževanje in sanacijo raziskovalnih vrtin ter redno odstranjujejo plavje in odvzemajo naplavine na območju izpusta odpadne vode, kjer je to relevantno. Prav tako praviloma dobro skrbijo za objekte in naprave za rabo vode ter njihovo vzdrževanje in preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam.


Na sliki je prikazan odstotek zavezancev, ki so izpolnjevali posamezne zahteve v letu 2017, 2018 in ob koncu leta 2018, ko so že izvedli nekatere ukrepe na podlagi zahtev inšpekcije. Iz slike je razvidno, da so zavezanci relativno hitro odpravili določene manjše pomanjkljivosti v zvezi s plačilom dajatev, preprečevanjem dostopa nepooblaščenim osebam ali zagotavljanjem opazovalne vrtine v skladu s programom monitoringa, še vedno sorazmerno velika neskladnost pa se pojavlja pri zagotavljanju ustreznega monitoringa, ne preseganju dovoljenih količin vode in pri upravljanju industrijskih odpadnih voda, kjer zahteva izvedba ukrepov tudi posege, ki so povezani tako z načrtovanjem in izvedbo, kot tudi finančnimi stroški.

 

*   *   *