Skoči na vsebino

NOVICA

Izdelano končno poročilo akcije nadzor nad uporabo objektov v javni rabi 2018

Ljubljana, 14. 12. 2018 – Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letošnjem letu izvedla nadzor nad uporabo objektov v javni rabi. Akcija je bila usmerjena predvsem v nadzor nad uporabo tistih objektov, v katerih se zadržuje večje število ljudi (na primer šole, vrtci, bolnišnice, nakupovalni centri, javne ustanove, kopališča, mrliške vežice in stavbe za razvedrilo), z namenom preprečevanja uporabe tovrstnih objektov brez predpisanih dovoljenj.

Rezultati akcije nadzora nad uporabo objektov v javni rabi 2018 so v primerjavi z lanskoletnimi opazno boljši. Ob sicer večjem številu uvedenih in zaključenih postopkov, je bilo število izdanih odločb manjše. Inšpekcijska odločba je bila zaradi ugotovljenih kršitev izdana le v 2,9 % postopkov.


Na splošno pa inšpekcija ugotavlja, da so uporabna dovoljenja starejšega datuma ponekod premalo določna v izreku, hkrati pa je projektna dokumentacija, ki je podlaga za gradbeno in/ali uporabno dovoljenje, praviloma shranjena na mikrofilmih, občasno v zelo slabem stanju. V tovrstnih primerih je ugotavljanje dejanskega stanja močno oteženo.


Večjih odstopanj od pravnega reda inšpekcija ni ugotovila. Ponekod, zlasti pri starejših objektih manjkajo ustrezni vpisi v katastre, sploh v primerih, kadar so pridobljena uporabna dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov za rekonstrukcije in se ne spremenijo gabariti.


V okviru akcije je bilo uvedenih 381 upravnih in 2 prekrškovna postopka. Inšpekcija je v zvezi z ugotovljenimi kršitvami izdala 12 upravnih odločb. Od teh je bila v šestih primerih prepovedana uporaba objekta, v enem primeru odrejena odprava nepravilnosti, v treh primerih odstranitev objekta, v dveh primerih pa je inšpekcija nelegalno gradnjo odklopila od komunalne infrastrukture. Postopki so bili do dneva sestave poročila ustavljeni v 255. primerih, od tega 127 na zapisnik in 128 s sklepom o ustavitvi postopka oziroma izvršbe. V delu postopkov dejansko stanje še ni dokončno ugotovljeno.

 

*   *   *

 

Obrazložitev pojmov


Objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na način rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi.


Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.


Nestanovanjska stavba, namenjena javni rabi, je stavba, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem kot je hotel, motel, gostilna in podobna nastanitvena stavba, banka, pošta, urad in podobna poslovna stavba, stavba za trgovino in storitve, stavba železniške in avtobusne postaje, letališča in pristaniškega terminala, postaja žičnice, garažna stavba in podobne stavbe za promet in komunikacije, stavba za razvedrilo, muzej, knjižnica, šolska stavba in druge stavbe za izobraževanje, stavba za bolnišnično ali zavodsko oskrbo, športna dvorana, stavba za čaščenje in opravljanje verskih dejavnosti in podobna nestanovanjska stavba.