Skoči na vsebino

NOVICA

Končan nadzor nad uporabo trgovin, trgovskih centrov in bencinskih servisov 2018

Ljubljana, 13. 12. 2018 – Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je zaključila z letošnjo akcijo nadzora nad uporabo trgovin, trgovskih centrov in bencinskih servisov oziroma objektov državnega pomena. Cilj akcije je preprečevanje uporabe tovrstnih objektov brez uporabnih dovoljenj.

Gradbena inšpekcija je v okviru inšpekcijskega nadzorstva pregledala, ali:

  • so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov po zakonu;
  • se objekt uporablja na podlagi uporabnega dovoljenja;
  • gre za objekt, ki ima uporabno dovoljenje po samem zakonu.

V glavnem inšpekcija ugotavlja, da so uporabna dovoljenja starejšega datuma ponekod premalo določna v izreku, hkrati pa je projektna dokumentacija, ki je podlaga za gradbeno in/ali uporabno dovoljenje, praviloma shranjena na mikrofilmih, občasno v zelo slabem stanju. V tovrstnih primerih je ugotavljanje dejanskega stanja močno oteženo.


Pri nadzoru uporabe trgovskih centrov, trgovin in bencinskih servisov tako ni bilo ugotovljenih večjih odstopanj od pravnega reda. Ponekod pa inšpekcija poroča, da si investitorji pred pričetkom uporabe objektov sicer pridobijo uporabno dovoljenje, vendar ne poskrbijo za vpis objekta v uradne evidence zemljiškega katastra in katastra stavb.


V primeru kršitev je inšpekcija ukrepala v skladu s pooblastili v inšpekcijskem in prekrškovnem postopku. Tako je bilo v okviru te akcije uvedenih 260 upravnih in 2 prekrškovna postopka.

 

Inšpekcija je v zvezi z ugotovljenimi kršitvami izdala tri upravne odločbe in en plačilni nalog pravni osebi in odgovorni osebi pravne osebe zaradi uporabe objekta brez uporabnega dovoljenja. Od treh upravnih odločb je bila v dveh primerih prepovedana uporaba objekta in v enem primeru odrejena odstranitev objekta. Postopki so bili do dneva sestave poročila ustavljeni v 187. primerih, od tega 70 na zapisnik in 117 s sklepom o ustavitvi postopka oziroma izvršbe. V delu postopkov dejansko stanje še ni dokončno ugotovljeno. Sicer pa inšpekcija ugotavlja, da je stanje na terenu zadovoljivo, saj je bilo le v 1,2 % postopkov treba izdati inšpekcijsko odločbo.

 

*   *   *