Skoči na vsebino

NOVICA

12. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 13. 12. 2018 - Vlada RS je na današnji 12. redni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Resolucija o programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame

 

Vlada RS je določila besedilo Resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2019–2023 (PVR). PVR je podlaga za letne programe dela upravljavca parka  Javnega zavoda park Škocjanske jame, Slovenija. Resolucija določa vizijo zavarovanega območja in poslanstvo parka, vsebuje opis in celovito oceno stanja v parku ter oceno stanja na vplivnem območju parka in določa cilje varstva in razvoja ter način uresničevanja teh ciljev in načine za spremljanje učinkovitosti izvajanja tega programa. PVR je temelj za usmerjanje razvoja na zavarovanem območju, ki v največji meri upošteva cilje varstva narave in možnosti za razvoj lokalnih skupnosti. Hkrati je tudi podlaga za regionalne in lokalne dokumente s področja gospodarskega, družbenega, kulturnega, okoljskega in prostorskega razvoja.

 

Imenovanje vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za okolje

 

Vlada RS je z dnem 1. 1. 2019 za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor imenovala mag. Tanjo Bolte, ki trenutno opravlja delo generalne direktorice Direktorata za okolje,  in sicer, do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za okolje, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 30. 6. 2019.

 

Imenovanje in razrešitev člana nadzornega sveta Eko sklada

 

Vlada RS je z dnem 13. 12. 2018,  imenovala Erika Potočarja za člana nadzornega sveta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, in sicer kot predstavnika Ministrstva za infrastrukturo (MZI). Erik Potočar  je imenovan za preostanek mandata razrešenega člana, in sicer do 21. 6. 2021. Vlada RS je  namreč z mesta nadzornega sveta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, z dnem 12. 12. 2018 razrešila Jožeta Dimnika, ki je podal odstopno izjavo.

 

Izvrševanje ukrepov na podlagi četrtega odstavka 79. člena Gradbenega zakona

 

Vlada RS je sprejela sklep, da Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) izvršuje ukrepe, ki so državi izrečeni na podlagi četrtega odstavka 79. člena Gradbenega zakon (GZ) in vlaga pravna sredstva zoper upravne akte, s katerimi se ti ukrepi izrekajo.

 

Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je  po uradni dolžnosti na podlagi četrtega odstavka 79. člena Gradbenega zakona  v inšpekcijski zadevi nevarne gradnje dotrajanega dela gospodarskega objekta na zemljišču s parc. št. 231, k.o. Melje, izdal odločbo inšpekcijskemu zavezancu Vladi RS, in sicer, da mora takoj po vročitvi odločbe prenehati z uporabo delno porušenega gospodarskega objekta na tem zemljišču. Pri tem je vladi  naloženo, da zavaruje območje delno porušenega prehoda  tako, da bo zagotovljena varnost ljudi, ki živijo v neposredni bližini v večstanovanjskem objektu s parc. št. 234/2, k.o. Melje ter da se odstrani delno porušen obok prehoda in dotrajan del strešne konstrukcije nad obokom. GZ v 79. členu namreč določa, da če gre za nevaren objekt in je inšpekcijski zavezanec umrl, vendar postopek dedovanja še ni končan, ali če zavezanec organu ni znan oziroma mu ni znano njegovo prebivališče ali ob prenehanju pravne osebe, lahko gradbeni inšpektor ukrepe izreče državi. V tej inšpekcijski zadevi je zemljiškoknjižni lastnik obravnavanega objekta izbrisan iz sodnega oziroma poslovnega registra, lastniki stanovanj, ki so ogroženi, pa niso vpisani kot etažni lastniki, zato je inšpekcijski ukrep v skladu s četrtim odstavkom 79. člena GZ naložen državi.

 

*   *   *