Skoči na vsebino

NOVICA

V nadzoru nad poslovanjem prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb Stanovanjska inšpekcija ni ugotovila večjih kršitev

Ljubljana, 7. 12. 2018 – Da bi zaščitili kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi ob prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb, je Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje (IRSOP) preverila prodajo šestnajstih naključno izbranih stavb, za katere se oglašuje prodaja v različnih medijih.

IRSOP se je osredotočil na preverjanje pogojev, brez katerih prodajalec ne sme skleniti prodajne pogodbe niti začeti z oglaševanjem prodaje. Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) določa, da mora biti prodajalec bodisi lastnik zemljiške parcele, na kateri bo gradil oziroma gradi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe, bodisi imetnik stavbne pravice na zemljiški parceli, na podlagi katere je upravičen zgraditi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe, za gradnjo stavbe mora biti izdano dokončno gradbeno dovoljenje in še, če je predmet prodaje posamezen del stavbe z več posameznimi deli, da je prodajalec v obliki notarskega zapisa določil splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe z vsebino, ki jo določa ZVKSES.


V usmerjenem nadzoru oglaševanih nepremičnin je IRSOP preveril oglaševano prodajo šestih nepremičnin, ki jih je prodajal investitor sam in desetih, za katere je imel investitor sklenjeno posredniško pogodbo o prodaji in oglaševanju nepremičnine z nepremičninskim posrednikom.


V teh desetih primerih, ko je bil v posel oglaševanja nepremičnine vključen nepremičninski posrednik z licenco, v okviru izvedenega obsega nadzora ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Kjer so vršili prodajo oziroma oglaševanje nepremičnine investitorji, pa so bile ugotovljene nekatere kršitve. Večina jih je bila povezana s tem, da so investitorji začeli z oglaševanjem in prodajo nepremičnine, še preden so pridobili za to potrebno dokumentacijo (na primer Splošni pogoji prodaje v obliki notarskega zapisa).


V okviru izvedene usmerjene akcije IRSOP za preveritev oglaševanja prodaje stanovanj in enostanovanjskih stavb, sta bili po uradni dolžnosti izdani dve upravni odločbi, s katerima je bilo prepovedano sklepanje prodajnih pogodb oziroma oglaševanje nepremičnine.


Ena odločba pa je bila odpravljena, ko je investitor po izdani odločbi dostavil vso dokumentacijo, v drugem primeru pa je bila izdana ugotovitvena odločba, ko je prodajalec odpravil kršitve zakona.
V dveh primerih sta bila uvedena tudi prekrškovna postopka, kjer je bilo ob upoštevanju teže prekrška izrečeno eno opozorilo in ena Odločba o prekršku – opomin (v skupni višini 90 EUR). Prav vsi inšpekcijski zavezanci so spoštovali upravne odločitve Stanovanjske inšpekcije ter tako rekoč nemudoma pristopili k vzpostavitvi zakonitega stanja, s čemer je bil namen inšpekcijskega nadzora dosežen.

 

*   *   *