Skoči na vsebino

NOVICA

5. december - Svetovni dan tal in srečanje Slovenskega partnerstva za tla

Ljubljana, 4. 12. 2018 – Ob Svetovnem dnevu tal, 5. decembra 2018, bo na Agenciji RS za okolje potekalo ponovno srečanje Slovenskega partnerstva za tla. Teme letošnjega srečanja izhajajo iz prizadevanj Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (OZN– FAO), ki je želela z vodilno mislijo »Aktivno pristopi k preprečevanju onesnaževanja tal« (»Be the solution to soil pollution«) pozornost svetovne javnosti osredotočiti na problem onesnaževanja tal.

Onesnaževanje tal je prisotno skozi celotno človekovo zgodovino. Ob naraščajočih potrebah prebivalstva se to še stopnjuje in onesnažena tla postajajo vedno večja tiha grožnja ljudem in ekosistemom. Ljudje se pogosto niti ne zavedamo, da s svojim delovanjem onesnažujemo tla, žal pa se srečujemo tudi z nesrečami in v manjši meri z malomarnim in neodgovornim ravnanjem, ki privedejo do onesnaženja tal.


Onesnaževala se preko tal spirajo v podzemne ali površinske vode, onesnažijo pitno vodo in se končno znajdejo v morju preko številnih virov (na primer izpusti iz čistilnih naprav, izluževanje iz odlagališč, uporaba blata iz čistilnih naprav, atmosfersko odlaganje industrijskih emisij ter kmetijska uporaba gnojil in pesticidov). Onesnaževanje tal s težkimi kovinami, zlasti v povezavi s prehransko varnostjo in varno hrano, predstavlja vedno večji globalni problem, ki je zaznan tudi v Evropi. Lokalno onesnaženje kmetijskih tal, na katerih se pridelujejo rastline za prehrano ljudi in živali, lahko zaradi pretoka blaga privede do čezmejnih tveganj za zdravje ljudi. Prav tako vetrna in vodna erozija ter poplave zaradi premeščanja onesnaževal preko onesnažene vode, sedimentov, prahu prispevajo k onesnaženju tal in s tem do večjih tveganj za zdravje ljudi in okolja.


Na OZN – FAO so v povezavi z letošnjo temo Svetovnega dneva tal pripravili priporočila, kako naj kot družba ali posamezniki pristopimo k preprečevanju in reševanju problematike onesnaževanja tal. Priporočila so pripravljena za najbolj prepoznane človekove dejavnosti, ki so in še vedno v večjem deležu prispevajo k onesnaževanju tal, in sicer gre za rudarsko dejavnost, industrijo, kmetijstvo, promet in ravnanje z odpadki. Za rudarsko dejavnost predlagajo vključitev sanacijskih ukrepov v rudarski načrt, pri industriji je dan poudarek na spodbujanju in vključevanju okoljsko prijaznih industrijskih procesov in pri uporabi plastike v industriji v preprečevanju prekomerne uporabe embalaže. Tudi kmetijstvo z uporabo trajnostnih praks upravljanja s tlemi in s preprečevanjem prekomerne uporabe fitofarmacevtskih sredstev lahko prispeva k zmanjševanju onesnaževanja tal. Priporočila, ki se nanašajo na promet so usmerjena v spodbujanje in uporabo trajnostnega prevoza. Pri ravnanju z odpadki v priporočilih poudarjajo zmanjšanje količine odpadkov ter reciklažo in ponovno uporabo - kar je za nekoga odpadek, je za drugega zaklad. V priporočilih na področju uporabe kemikalij v OZN – FAO predlagajo ekotoksikološke študije, inovacije pri razvijanju okoljsko prijaznih kemikalij in okrepitev ozaveščanja o zmanjšani rabi kemikalij. Prav tako predlagajo strožjo okoljsko zakonodajo, zagotovitev primerne infrastrukture in tehnologij za odstranjevanje kovin, patogenih organizmov in ostalih organskih onesnaževal na čistilnih napravah za odpadno vodo ter krepitev ozaveščanja o vzrokih in vplivih onesnaženosti tal. Priporočila se nanašajo tudi na posameznike, ki lahko prispevamo k zmanjšanju uporabe plastike oziroma embalaže z uporabo vrečk in steklenic za večkratno uporabo in kupujemo izdelke z reciklirano embalažo ali izdelke s čim manj embalaže.
Minister za okolje in prostor Jure Leben je opozoril, da je »prehranska varnost Slovenk in Slovencev neločljivo povezana z varovanjem slovenskih tal« in dodal, da si bo zato kot okoljski minister prizadeval za zaščito slovenske zemlje in s tem slovenske hrane.

 

Srečanje Slovenskega partnerstva za tla


Na letošnjem srečanju Slovenskega partnerstva za tla, ki bo jutri na Agenciji RS za okolje, niso naslovljene prav vse vsebine, ki izhajajo iz priporočil OZN – FAO. Glavni poudarki so predvsem na predstavitvah izsledkov nalog, ki so bile izdelane v lanskem in letošnjem letu z namenom, da tla kot kompleksen del okolja bolje spoznamo. Prav tako bodo na srečanju predstavljene aktivnosti, povezane s stanjem tal z vidika njihovega onesnaževanja, ki so v teku. Predstavljena pa bo tudi vsebina plakata z naslovom »Onesnaženje tal - skrita nevarnost«, ki je namenjen ozaveščanju, predvsem osnovnošolcev in dijakov.

 

Teme letošnjega srečanja:
- Izsledki naloge »Tla Slovenije: geokemično ozadje in zgornja meja naravne variabilnosti kemičnih elementov«, dr. Mateja Gosar, Geološki zavod Slovenije;
- Izsledki CRP projekta »Standardi kakovosti tal v povezavi s prehajanjem potencialno nevarnih snovi v prehranjevalno verigo«;
- Primernost tal z naravno povečanimi koncentracijami niklja za pridelavo hrane, dr. Helena Grčman, Biotehniška fakulteta;
- Onesnaženost živil iz Slovenije s strupenimi elementi in vpliv na zdravje, dr. Stanka Kirinčič, Nacionalni inštitut za javno zdravje;
- Aktivnosti povezane s stanjem tal z vidika onesnaževanja, dr. Janja Turšič, Agencija RS za okolje;
- Predstavitev plakata »Onesnaženje tal - skrita nevarnost« in »Alpskega partnerstva za tla«, dr. Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije.

 

Tudi letos vas vabimo, da nam na spletni naslov gp.mop(at)gov.si z oznako »Slovensko partnerstvo za tla« posredujete vaša mnenja in pobude, katere vsebine bi bilo treba v okviru slovenskega partnerstva predstaviti ali se o njih pogovoriti.

 

*   *   *

 

Več informacij o svetovnem dnevu tal
Več informacij o slovenskem partnerstvu za tla