Skoči na vsebino

NOVICA

9. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 22. 11. 2018 - Vlada RS je na današnji 9. redni seji obravnavala šest točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Odlok o odvzemu rjavega medveda iz narave za obdobje do 30. septembra 2019

 

Vlada RS je izdala Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) narave za obdobje do 30. septembra 2019. 30. septembra 2018 se je izteklo načrtovalsko obdobje za odvzem medvedov in volkov iz narave iz Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2018. V novem odloku je določen obseg selektivnega in omejenega odvzema medveda iz narave, vključno z določenimi pogoji, torej natančneje opredeljuje izvedbo izjeme odvzema iz narave po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Obseg predvidenega odvzema (skupni seštevek osebkov odvzetih iz narave zaradi odstrela, izjemnega odstrela, odlova, povoza ali drugih izgub) je določen tako, da ne ogroža ugodnega stanja populacije. Za medveda je predviden odvzem 200 osebkov. Odlok temelji na strokovnem mnenju Zavoda za gozdove Slovenije za odvzem velikih zveri iz narave v obdobju  od 1.10. 2018 do 30. 9. 2019 in pisnemu stališču Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) k temu mnenju. V odloku je upoštevan tudi sklep strokovne komisije za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi za  odvzem rjavega medveda, nekatere pripombe iz javne obravnave ter sodbi Upravnega sodišča z dne 20. 3. 2018 in 19. 9. 2018,  zaradi katerih je iz odloka izvzet odvzem volka. 

 

Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000

 

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) v obdobju od 2015 do 2017. Evropsko ekološko omrežje Natura 2000 v Sloveniji upravljamo preko veljavne sektorske zakonodaje in z Operativnim programom – Programom upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020. Ta v prilogi določa podrobne varstvene cilje za vsako posamično območje Natura 2000 in sektorske varstvene ukrepe oziroma usmeritve za njihovo doseganje ter izvajalce teh ukrepov oziroma usmeritev. Program je sprejela Vlada RS s sklepom leta 2015, s katerim je tudi naložila ministrstvom in drugim državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil, ki so v tem Programu določeni kot izvajalci ukrepov, da do izteka programskega obdobja te ukrepe izvedejo. Na podlagi priporočil Računskega sodišča RS je nato vlada 1. 3. 2018 naložila ministrstvom in drugim državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil, da o izvedbi ukrepov iz tega Programa podrobno poročajo Ministrstvu za okolje in prostor (MOP). MOP je na podlagi takšnega podrobnejšega poročanja pripravil skupno poročilo za leta 2015, 2016 in 2017, s katerim se je vlada seznanila.

Splošni preliminarni zaključek je, da bo do konca leta 2020 okvirno tri četrtine vseh ukrepov oziroma usmeritev tega programa v določenih fazah izvajanja, kar pomeni v primerjavi z izvajanjem preteklega programa izboljšanje. Na več kot polovici področij je za pričakovati izvajanje skoraj vseh zastavljenih ukrepov. Za doseganje dovolj obsežnega izvajanja ukrepov na področjih monitoringa in kmetijstva pa so potrebne izboljšave, ki bodo omogočile boljše izvajanje.

 

Soglasje Občini Piran za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju DLN za  hitro cesto na odseku Jagodje-Lucija

 

Vlada RS je izdala Občini Piran soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega lokacijskega načrta (DLN) za  hitro cesto na odseku Jagodje-Lucija in priključno cesto za Piran, na zemljiščih oziroma delih zemljišč v k.o. Portorož (2631). Pobuda občine se nanaša na pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za pokopališče Vinjole nad dolino Lucije. Dostopna cesta do območja pokopališča je z OPPN predvidena preko deviacije lokalne ceste 1-19, ki je načrtovana z DPN za državni lokacijski načrt za hitro cesto na odseku Jagodje - Lucija in priključno cesto za Piran. Občina lahko načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena na območjih DPN, uredbe o najustreznejši varianti in uredbe o varovanem območju, če s tem soglaša vlada in če nista onemogočeni izvedba in uporaba  prostorskih ureditev, načrtovanih v DPN ali uredbi o najustreznejši varianti, ali dovoljeni s celovitim dovoljenjem, na podlagi določbe 82. člena Zakona o urejanju prostora.

 

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z mednarodnim sodelovanjem na področju zagotavljanja biotske raznovrstnosti


Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z mednarodnim sodelovanjem na področju zagotavljanja biotske raznovrstnosti. Vlada na poslančevo prvo vprašanje med drugim odgovarja, da je varstvo rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih življenjskih okolij je pomembno na različnih ravneh – od lokalne, nacionalne, čezmejne, transnacionalne do globalne ravni. Nato navaja mednarodno sodelovanje na vsaki od teh ravni in po delovnih področjih, s poudarkom na sodelovanju s sosednjimi državami na področjih upravljanj, in sicer evropskega ekološkega omrežja območij Natura 2000, zavarovanih območij, velikih zveri, čezmejnih programov sodelovanja (Interreg). Vlada nadalje pojasnjuje, da Slovenija v mednarodnih sporazumih na področju biotske raznovrstnosti enakopravno sodeluje preko svojih predstavnikov pri oblikovanju strateških usmeritev in politik globalno in na regionalni ravni, kar se posledično odraža v razvejanem čezmejnem sodelovanju.

 

V odgovoru na drugo vprašanje Vlada poslancu odgovarja, da si bo prizadevala krepiti sodelovanje za ohranjanje biotske raznovrstnosti na bilateralni in multilateralni ravni v okviru programov EU za čezmejno sodelovanje in za evropsko teritorialno sodelovanje. Tvorno sodelovanje z vsemi sosednjimi državami se bo nadaljevalo pri dogovarjanju o izvajanju politik EU na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in izvajanju njene skupne zakonodaje.

 

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94. Uredba je spremenjena zato, ker je prišlo do odstopanja pri novi razmeri koordinat vrtine, saj ima koncesionar zaradi napačne koordinate vrtine težave pri letnem poročanju o monitoringu. V sprejeti uredbi se tako višinska koordinata ustja sklada z dejanskim stanjem.

 


Sklenitev dveh aneksov  h koncesijski pogodbi za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe OCEAN ORCHIDS trgovina in storitve

 

Vlada RS je sklenila dva aneksa h koncesijski pogodb z dne 29. 1. 2016, za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Ocean Orchids trgovina in storitve d. o. o. iz vrtine Do-3g/05. Za podpis aneksov je vlada pooblastila ministra za okolje in prostor Jureta Lebna.


V aneksih se koncesionarju v skladu s 199.b in 199.k členom Zakona o vodah določi obveznost plačila nadomestila za rabo vode za obdobje od začetka rabe vode, in sicer od leta 2006 do leta 2013 ter za leti 2014 in 2015. Višina nadomestila za rabo vode se je izračunala na podlagi enačb iz 199.d in 199.n člena Zakona o vodah. Sklenjena aneksa  bosta  podlaga Direkciji RS za vode za izstavitev računov za plačilo nadomestila za rabo vode za obdobje 2006-2013 in za leti 2014 in 2015.

 

*   *   *