Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

7. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 8. 11. 2018 - Vlada RS je na svoji 7. redni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor

Sklep o določitvi deležev za izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci EE opreme za leto 2018 zagotoviti zbiranje in obdelavo OEEO

 

Vlada RS je sprejela Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme (EE opreme) za leto 2018 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Skupni deleži nastale in zbrane OEEO, za katero morajo nosilci skupnih načrtov ravnanja z OEEO za leto 2018 izpolniti obveznost zagotovitve zbiranje in obdelave so naslednji: Interseroh 12,89 %, Recikel 6,45 %, Slopak 8,43 %, Trigana 11,08 % in Zeos 61,15 %.

 

V skladu z Uredbo o OEEO mora proizvajalec EE opreme na svoje stroške zagotavljati zbiranje in obdelavo vse zbrane OEEO. Proizvajalec lahko to obveznost izpolnjuje samostojno ali skupaj z drugimi proizvajalci, in sicer tako da pristopi k izvajanju skupnega načrta ravnanja z OEEO, s katerim nosilec skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja obveznosti proizvajalcev. Deleži se določijo v odstotkih ob upoštevanju razredov in podrazredov EE opreme, ki jo proizvajalci dajejo na trg, ob upoštevanju vseh načrtov in skupnih načrtov, vpisanih v evidenco načrtov ravnanja z OEEO, ki jo v okviru registra varstva okolja vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

 

Odprava posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017

 

Vlada RS je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017.

Vlada se je 10. 5. 2018 seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017 ter ugotovila, da končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2017 (2.653.792,02 evra) in je tako dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017, in sicer v skupni višini 35.000.000,00 evrov. Sredstva za leto 2018  v skupni višini 7.000.000,00 evrov se zagotavljajo za izvedbo prioritetnih obnov v okviru proračunske rezerve.  

 

Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se ukrepi ne bi izvajali.

 

 

Odzivno poročilo  v zvezi z implementacijo 70.a člena Ustave RS

 

Vlada RS je sprejela Odzivno poročilo glede kritike in predloga Varuha človekovih pravic v zvezi z implementacijo 70.a člena Ustave RS v slovenski zakonodajni okvir.

 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je aktivno pristopilo k pripravi sprememb zakonodaje v zvezi z implementacijo 70.a člena Ustave RS. Spremembe zakonodaje v pristojnosti MOP bodo v skladu s predvidenim terminskim načrtom pripravljene predvidoma do konca prve polovice leta 2019.

 

Za potrebe nadaljevanja dela medresorske delovne skupine in zaradi nekaterih kadrovskih sprememb bo vlada na predlog MOP do konca meseca novembra 2018 ustanovila novo Medresorsko delovno skupino za uskladitev veljavne zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS.

 

Imenovanje in razrešitev direktorja Eko sklada

 

Vlada RS je mag. Mojco Vendramin z dnem 9. 11. 2018  imenovala za vršilko dolžnosti direktorice Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, in sicer, do imenovanja direktorja Eko sklada, vendar največ za šest mesecev. Z današnjim dnem je vlada s položaja  direktorja Eko sklada razrešila mag. Hinka Šolinca. Mag. Hinko Šolinc je 19. 10. 2018 podal odstopno izjavo, s katero se je Nadzorni svet Eko sklada seznanil na svoji dopisni seji 22. 10. 2018 in sprejel sklep s katerim  je vladi predlagal razrešitev mag. Hinka Šolinca z mesta direktorja Eko sklada. Z namenom zagotavljanja nemotenega vodenja in poslovanja javnega sklada je zato Nadzorni svet sprejel sklep, da predlaga ustanovitelju, da mag. Mojco Vendramin imenuje za vršilko dolžnosti direktorice.  

 

Mag. Mojca Vendramin je že zaposlena v javnem skladu, pozna pooblastila, delo in naloge direktorja Eko slada. Za zasedbo delovnega mesta direktorja izpolnjuje vse pogoje, kot to določata 20. člen Zakona o javnih skladih in 24. člen Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.