Skoči na vsebino

NOVICA

8. dopisna seja Vlade RS

7. 11. 2018 - Vlada RS je na 8. dopisni seji obravnavala eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor

Mnenje vlade o ponovnem odločanju o Zakonu o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1)

 

Vlada RS je sprejela Mnenje k zahtevi Državnega sveta RS, da mora Državni zbor RS ponovno odločati o Zakonu o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1), na katerega je bil marca 2018 izglasovan veto Državnega sveta RS.  Vlada predlaga Državnemu zboru RS, da ZNPosr-1 sprejme.

 

Razlogi za sprejem novega zakona so še v nezadostni stopnji varovanja interesa potrošnikov in pomanjkljiva oziroma nezadostna pravna varnost tako potrošnikov kot tudi nepremičninskih družb. Zaradi varovanja potrošnikov je v predlogu zakona določena omejitev plačila za posredovanje v višini 4 % od vrednosti nepremičnine, ki je predmet posredovanja in ostaja v isti višini kot je določena v veljavnem Zakonu nepremičninskem posredovanju. Prav tako je določeno najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje pri najemnih razmerjih, ki znaša eno mesečno najemnino.

 

Omejitev plačila za posredovanja pri sklepanju gospodarskih pogodb je odpravljena zaradi sprostitve posredovanja na trgu nepremičnin in zaradi svobodne gospodarske pobude medtem ko zaradi varstva potrošnikov še vedno regulira plačilo za posredovanje pri nakupu in prodaji nepremičnin fizičnih oseb.

 

Precej težav pri izvajanju veljavnega zakona je pri ugotavljanju in seznanjanju naročnika s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine. Nepremičninska družba bo morala tako pred sklenitvijo pogodbe o nepremičnini preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine in naročnika in tretjo osebo tudi pisno opozoriti na morebitne pravne oziroma druge stvarne napake nepremičnine. Nepremičninska družba naročniku in tretjim osebam odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi pravnih oziroma stvarnih napak, ki so posledica opustitve dolžnosti preverjanja stanja nepremičnine in opozarjanja na napake, če je za napake vedela oziroma bi zanje morala vedeti.

 

Vlada med drugim poudarja, da je bilo obvezno dodatno izobraževanje ukinjeno, saj se je podlaga za pridobitev licence nepremičninskega posrednika spremenila z uveljavitvijo sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) v letu 2008. NPK je delovna, poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica na določeni ravni zahtevnosti del. Certifikat o pridobljeni poklicni kvalifikaciji je trajen in v tem smislu je dopolnilno usposabljanje, v nasprotju z namenom, ki ga ima pridobitev poklicne kvalifikacije za posameznika. Evropska komisija že nekaj let opozarja na pretirano regulacijo področja nepremičninskega posredovanja v Sloveniji in med drugim apelira tudi na ukinitev dopolnilnega usposabljanja.

 

*   *   *