Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

6. redna seja Odbora Vlade RS za gospodarstvo

Ljubljana, 6. 11. 2018 - Odbor Vlade RS za gospodarstvo je na 6. redni seji obravnaval dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Seznanitev z ugotovitvami glede učinkovitosti porabe sredstev plačila koncesijske dajatve v občinah Postojna in Pivka

 

Vlada RS se je seznanila z ugotovitvami glede učinkovitosti, namenskosti in zakonitosti porabe sredstev plačila koncesijske dajatve, na podlagi Poročila o načinu porabe sredstev vlaganj občine Postojna v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2017 in Poročila o načinu porabe sredstev vlaganj občine Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2017.


Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi predloženih poročil obeh občin ugotavlja, da so bila plačila iz koncesijske dajatve porabljena namensko in zakonito. Pravna podlaga za delitev koncesijske dajatve na osnovi uredbe je Zakon o varstvu okolja, ki med drugim določa, da se v koncesijskem aktu določi, da je občina upravičena tudi do dela plačila koncesije, ki pripada državi, če sredstva vloži v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občini sta na podlagi tega porabili sredstva plačila koncesijske dajatve v gradnjo te infrastrukture. Prav tako so sredstva porabljena v skladu z načrtom vlaganj in operativnimi programi. Plačila iz koncesijske dajatve so bila porabljena tudi učinkovito, saj so vlaganja v gradnjo te infrastrukture pomembno prispevala k izboljšanju stanja sicer močno onesnažene reke Pivke, ki ponika v Postojnsko jamo.


Na podlagi sklepa znaša delež koncesijske dajatve za obdobje za leto 2017, ki pripada občini Postojna skoraj 230 tisoč evrov. Občina je v letu 2017 izvedla projekt »Izgradnja kanalizacije Grobišče – Metanja vas«, ki se bo zaključila v letu 2018.


Na podlagi sklepa delež koncesijske dajatve za leto 2017, ki pripada občini Pivka, znaša dobrih 567 tisoč evrov. Občina je v letu 2017 načrtovala izvedbo posameznih faz v okviru petih projektov: »Obnova in dogradnja vodovodnega sistema za Postojno in Pivko« ter štirih projektov v zvezi z izgradnjo kanalizacije v aglomeracijah Selce, Pivka, Klenik in Kal. Od slednjih sta se v letu 2017 dejansko izvajala projekta izgradnja kanalizacije v aglomeracijah Klenik in Kal, medtem ko projekta v aglomeracijah Selce in Pivka nista bila realizirana. 

 

Sklep o zagotovitvi sredstev za izvedbo nujnih interventnih ukrepov zaradi neurja s poplavo

 

Vlada RS je sprejela sklep o zagotovitvi sredstev za izvedbo nujnih interventnih ukrepov za zavarovanje in preprečitev neposredne škode in zagotovitve osnovnih pogojev za življenje ter vzpostavitve prevoznosti ceste, kot posledica plazenja tal in erozijskih procesov zaradi neurja s poplavo z dne 30. 10. 2018, ki je prizadelo širše območje Slovenije.


Za izvedbo ukrepov se uporabijo sredstva proračunske postavke Ministrstva za okolje in prostor v višini 275.000 EUR in se kot transfer dodelijo: Občini Kranjska Gora, v višini 75.000 EUR in Občini Tržič, v višini 200.000 EUR.


Vlada je sklenila tudi, da se sredstva v višini 300.000 EUR Direkciji RS za vode zagotovijo s prerazporeditvijo iz Ministrstva za okolje in prostor.


Občini bosta izvedli interventne zaščitne ukrepe, skladno s predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Direkcija RS za vode pa bo izvedla ukrepe skladno s predpisi s področja urejanja voda.


Občini morata o izvedbi podati končno poročilo, ki je osnova za nakazilo sredstev.


Zaradi prekinjenih povezav in nedostopnosti vseh predelov še ni bil opravljen pregled celotne mreže vodotokov, prav tako bo vse poškodbe mogoče oceniti šele, ko se bodo gladine znižale. Preliminarna ocena škode na objektih vodne infrastrukture presega 20 mio evrov.


Direkcija mora izvajati nujna interventna dela za zagotavljanje ustrezne pretočnosti vodotokov, ki jim poleg izjemnih erozijskih procesov in hudourniških nanosov, zaradi vetroloma grozijo tudi podrta drevesa, ki lahko ponekod zajezijo struge in posledično povzročijo nenadno poplavo ob naslednjem deževju.

 

*   *   *