Skoči na vsebino

NOVICA

Pridobljena vsa dovoljenja in soglasja za začetek del na vodarskih projektih VISFRIM in GREVISLIN

Ljubljana, 14. 9. 2018 - V mesecu juliju letos sta bila odobrena čezmejna strateška vodarska oz. protipoplavna projekta VISFRIM (Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih z Italijo) in GREVISLIN (Zelena infrastruktura na področju voda ter ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah z Italijo), in sicer vsak v višini okoli 3 mio EUR. V obeh projektih sta partnerja, skupaj z lokalnimi skupnostmi, regionalnimi razvojnimi agencijami in Inštitutom za vode RS (IzVRS),  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Agencija RS za okolje (ARSO). Za začetek izvajanja in dokončno odobritev obeh projektov pa je bilo treba do 7. septembra 2018 pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja in druge upravne akte, da se bodo lahko tudi konkretne protipoplavne in zelene investicije lahko tudi dejansko začele izvajati. In to je lokalnim skupnostim, ki so v aktivnem sodelovanju z MOP in IzVRS te protipoplavne in zelene gradbene projekte tudi pripravile, tudi uspelo.

Poleg negradbenih ukrepov je v okviru projekta VISFRIM na slovenski strani predvidena izvedba naslednjih gradbenih protipoplavnih ukrepov:
- nadvišanje protipoplavnega nasipa ob Vipavi pri Prvačini (investitor: Mestna občina Nova Gorica),
- protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk (investitor: Občina Šempeter-Vrtojba),
- protipoplavni zid v Grabcu pri Mirnu (investitor: Občina Miren-Kostanjevica) in
- ureditev vodotoka Belška voda v Belskem (investitor: Občina Postojna).

 

Poleg drugih aktivnosti razvoja zelene infrastrukture je v okviru projekta GREVISLIN na slovenski strani predvidena izvedba oz. ureditev naslednjih aktivnosti za vzpostavitev zelene infrastrukture:
- odstranitev obstoječega nasipa in vzpostavitev razlivnih površin na Vipavskem polju (investitor: Občina Vipava),
- ureditev vstopne točke pri Lijaku (investitor: Mestna občina Nova Gorica),
- ozelenitev brežin Vipave v Renčah (investitor: Občina Renče-Vogrsko),
- ureditev infoteke na gradu Rihemberk (investitor: Mestna občina Nova Gorica),
- protipoplavni nasip Kamnje in vzpostavitev razlivnih površin (investitor: Občina Ajdovščina)
- vzpostavitev razlivnih površin in ureditev pešpoti ob reki Pivki od Postojne do Postojnske jame (investitor: Občina Postojna).

 

 

*   *   *

 

Več informacij