Skoči na vsebino

NOVICA

275. dopisna seja Vlade RS

Ljubljana, 12. 9. 2018 - Vlada RS je na 275. dopisni seji obravnavala eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Soglasje Občini Pesnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena

 

Vlada RS je izdala Občini Pesnica soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območjih treh državnih prostorskih načrtov (DPN): za magistralno cesto – avtomobilsko cesto Šentilj - Pesnica, za odsek avtoceste Slivnica - Pesnica in za odsek avtoceste Maribor - Lenart. Pobuda občine se nanaša na pripravo občinskega prostorskega načrta (OPN), s katerim bi občina načrtovala prostorske ureditve iz svoje pristojnosti tudi na delih veljavnih treh DPN za avtocestne odseke na svojem območju, ki so že bili zgrajeni in dani v uporabo (DPN zanje so bili sprejeti v letih 1991–2002). Občina bo na teh zemljiščih opredelila namensko rabo prostora, ki bo enaka dejanski ter na njih določila prostorske izvedbene pogoje, ki omogočajo gospodarjenje glede na namensko rabo.

 

Občina lahko načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena na območjih DPN, uredbe o najustreznejši varianti in uredbe o varovanem območju, če s tem soglaša vlada in če nista onemogočeni izvedba in uporaba  prostorskih ureditev, načrtovanih v DPN ali uredbi o najustreznejši varianti, ali dovoljeni s celovitim dovoljenjem, na podlagi določbe 82. člena Zakona o urejanju prostora.

 

 


*   *   *