Skoči na vsebino

NOVICA

262. dopisna seja Vlade RS

Ljubljana, 1. 8. 2018 - Vlada RS je na 262. dopisni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor

Sprememba Uredbe o Krajinskem parku Kolpa

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Kolpa.


S predlogom uredbe se spreminja meja Krajinskega parka Kolpa tako, da poteka meja krajinskega parka po državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, kot je določena v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado RS in Vlado RH. Površina krajinskega parka se posledično poveča za 0,003 %.

 

Odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizvršitve sodbe Sodišča EU v zvezi s sanacijo nezakonitega odlagališča odpadkov v Bukovžlaku

 

Vlada RS je sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz prvega odstavka 260. člena Pogodbe o delovanju EU zaradi neizvršitve sodbe Sodišča EU v zvezi s sanacijo nezakonitega odlagališča odpadkov v Bukovžlaku.


EK v uradnem opominu med drugim zavzema stališče, da Slovenija skoraj tri leta od sodbe Sodišča EU ni izkazala konkretnega napredka pri izvrševanju sodbe glede enega od dveh odlagališč odpadkov, odlagališča v Bukovžlaku in po mnenju EK položaj ostaja negotov in nejasen tako s tehničnega kot pravnega vidika.
Vlada med drugim pojasnjuje, da je med aprilom in decembrom 2017 zaradi izrednih okoliščin, na katere Slovenija ni imela vpliva, res prišlo do zamude v postopku same oddaje javnega naročila, vendar je po uspešno končanem postopku oddaje javnega naročila, usmerila ves svoj napor in prizadevanja v to, da se sanacija nadaljuje po začrtani časovnici.


Izbrani izvajalec projektne naloge »Idejni projekt za remediacijo zemljin in sanacijo parcele s programom terenskih in laboratorijskih raziskav geo in hidrosfere za potrebe izdelave IDP in PGD projektov remediacije zemljin in sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje« je pričel z delom takoj po podpisu pogodbe, to je januarja 2018.


Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v mesecu januarju 2018 vse lastnike zemljišč in upravljavce vseh infrastrukturnih vodov zaprosilo za soglasja za izvedbo vseh načrtovanih preiskav terena. MOP je vsa soglasja lastnikov zemljišč in upravljavcev infrastrukturnih vodov prejel v začetku meseca februarja 2018, kar je bil tudi pogoj za pričetek preiskav na terenu. Terenske preiskave so se pričele izvajati v mesecu februarju 2018, kar je bilo objavljeno tudi na spletnih straneh MOP.


Iz povzetka glavnih tehničnih dejstev, ugotovljenih z raziskavami v letu 2018 (upoštevaje veljavne evropske standarde s področja geotehnike, hidrogeologije in projektiranja okoljskih sanacij ter gradbenih objektov), je vidno, da so bili po izreku sodbe julija 2015, v resnici doseženi veliki napredki pri izvrševanju ukrepov, vezanih na sodbo Sodišča EU, z namenom vzdržne okoljske sanacije, upoštevaje tudi pietetnost lokacije. Pridobljeni podatki kažejo, da se tehnično in okoljsko stanje, zlasti pa tveganje, ki ga parcela 115/1, k.o. Teharje predstavlja za okolje, še posebej za vodonosnik v Savinjski dolini, močno razlikuje od tistega, predstavljenega javnosti v času izreka sodbe. Vse raziskave so bile vodene skladno s programom raziskav in potrebami projekta. V luči sodobnih pristopov k vzdržnim (sustainable remediation) sanacijam degradiranih tal, kar parcela 115/1 k.o. Teharje nedvomno je, je bil načrtovani potek strokovno - tehničnih del pravilen in skladen z uveljavljeno prakso in standardi na področju projektiranja okoljskih in geotehničnih sanacij.


Kot navedeno, MOP se zaveda, da je v postopku oddaje javnega naročila prišlo do neljube zamude in to tudi priznava, so pa vsi napori vloženi v to, da se drži začrtane časovnice in da bo sodba izvršena do julija 2021, tako kot je bilo napovedano in odobreno s strani EK. Da časovnici sledimo, je v največji meri razvidno prav iz trenutnega pregleda izpeljanega napredka, saj je bil s tehničnega vidika napredek na sami lokaciji od januarja 2018 dalje izjemen.
Slovenija bo o napredku projekta EK obveščala vsake tri mesece.


Odločba o pritožbi Društva za preučevanje rib Slovenije

 

Vlada RS je izdala zavrnilno odločbo o pritožbi Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS)zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) z dne 29. 1. 2018.
S to odločbo je MOP odločil, da so vplivi izvedbe programa na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 (ANOVE; Ministrstvo za infrastrukturo, posodobitev, dec. 2017), ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje, sprejemljivi, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so navedeni programu.


Pritožnik je uveljavljal kršitev pravil postopka, napačno uporabo materialnega prava in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje ter je vladi predlagal, da naj pritožbi ugodi, odpravi izpodbijano odločbo in vrne zadevo, skupaj z ustreznimi navodili prvostopenjskemu organu v ponovno obravnavo. Navaja predvsem, da so bile kršene pravice sodelovanja v postopku,  da je potrditev ANOVE nesprejemljiva, ker vključuje dve hidroelektrarni, za kateri se je v okviru presoje vplivov na okolje na državni prostorski načrt ugotovilo, da bi imeli bistven vpliv na okolje. Pritožnik predvsem zahteva, da se reka Mura izvzame iz vseh energetskih dokumentov.


Vlada je sprejela zavrnilno odločbo na pritožbo DPRS, saj je pritožba vsebinsko neutemeljena. DPRS je bil v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o ohranjanju narave vključen v postopek celovite presoje vplivov na okolje za ANOVE 2010- 2020. Pritožniku je podeljen status stranskega udeleženca s sklepom z dne 13. 1. 2017, ki ga je DPRS prejel 20. 1. 2017. Sodeloval je tudi na javni obravnavi ANOVE in je prav tako podal pripombe, ki so bile s strani izdelovalca programa (MzI) obravnavane in utemeljene pripombe tudi upoštevane.


Odgovor na tožbo zaradi Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018

 

Vlada RS je določila odgovor na predlog za izdajo začasne odredbe v tožbi tožeče stranke Slopak d. o. o., ki jo zastopa odvetnica Eva Lavtar, zoper Republiko Slovenijo, zoper Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018 (Uradni list RS, št. 44/18) in ga pošlje Upravnemu sodišču RS.
Vlada v odgovoru navaja, da zakonski pogoji za začasno odredbo niso podani zaradi: neobstoja izvršljivega upravnega akta; ni izkazana težko popravljiva škoda; nesorazmernost posega v javno korist.

 

*   *   *