Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

252. dopisna seja Vlade RS

Ljubljana, 27. 6. 2018 - Vlada RS je na 252. dopisni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018

 

Vlada RS je sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe (IJS) za leto 2018. Družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) mora prevzeti odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, od IJS brezplačno, ne glede na morebitne stroške, ki nastanejo pri nadaljnji predelavi ali odstranjevanju prevzete odpadne embalaže. Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več DROE, mora DROE od vsakega IJS zagotoviti prevzem odpadne embalaže v teh deležih. Uredba tudi določa, da mora IJS omogočiti DROE, da redno prevzema odpadno embalažo v zbirnem centru in centru za ravnanje s komunalnimi odpadki. Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več DROE, mora IJS zagotoviti vsaki od njih prevzem odpadne embalaže v teh deležih.
Deleži prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018 so naslednji:
papir (Dinos, d. d. - 24,46 %, Embakom, d. o. o. - 5,23 %, Gorenje Surovina, d. o. o. - 20,73 %, Interseroh, d. o. o. - 13,47 %, Recikel, d. o. o. - 29,16 % in Slopak, d. o. o. - 6,95 %);
- steklo (Dinos, d. d. - 26,51 %, Embakom, d. o. o. - 4,07 %, Gorenje Surovina, d. o. o. - 8,80 %, Interseroh, d. o. o. - 5,49 %, Recikel, d. o. o. - 44,51 % in Slopak, d. o. o. - 10,62 %);
plastika in kovine - mešana embalaža (Dinos, d. d. - 24,02 %, Embakom, d. o. o. - 4,04 %, Gorenje Surovina, d. o. o. - 19,81 %, Interseroh, d. o. o. - 10,77 %, Recikel, d. o. o. - 25,08 %, Slopak, d. o. o. - 16,28 %);
les  (Dinos, d. d. - 30,34 %, Embakom, d. o. o. - 5,82 %, Gorenje Surovina, d. o. o. - 29,77 %, Interseroh, d. o. o. - 11,06 %, Recikel, d. o. o. - 13,45 % in Slopak, d. o. o. - 9,56 %).

 

Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v  Sloveniji za leto 2017

 

Vlada RS je sprejela Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2017, ki se objavi na spletni strani Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV).  Leta 2017 ni bilo večjih težav pri izvajalcih sevalnih dejavnosti, prav tako pa je bilo malo intervencij zaradi najdb virov ionizirajočega sevanja na terenu.

 

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je obratovala brez večjih težav. V NEK so podpisali pogodbe o gradnji suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva in za izvedbo zaključnih faz večletnega projekta nadgradnje varnosti. Ob elektrarni je nastalo jezero nove hidroelektrarne Brežice, zaradi katerega so prilagodili sisteme za zajem in izpuste vode.

 

NEK je po desetih letih že četrtič gostila mednarodno pregledovalno misijo za pregled in oceno obratovalne varnosti NEK (OSART). Skupina tujih strokovnjakov je kritično pregledala vse vidike njenega upravljanja in pripravila poročilo s priporočili kako še izboljšati obratovalno varnost. Podobna  pregledovalna misija za področje pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče (EPREV) je obiskala vse slovenske institucije, ki so vpletene v ukrepanje med morebitno jedrsko nesrečo. Tudi njihova priporočila so koristne usmeritve za izboljšave na tem področju.

 

Državni zbor RS je konec leta sprejel prenovljeni Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1). S tem je bil opravljen temeljni korak obsežne spremembe zakonodaje na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, in sicer predvsem z vidika  novih evropskih direktiv.

 

Ugotovitev prenehanja koncesije za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Zverovje Z-2/03

 

Vlada RS je izdala odločbo, v kateri je ugotovljeno, da je koncesija za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Zverovje Z-2/03 za proizvodnjo pijač, podeljena  družbi Unior Kovaška industrija d.d., z  dne 28. 7. 2005, v celoti prenehala.

 

V 144. členu Zakona o vodah (ZV-1) je določeno, da koncesijska pogodba preneha s sporazumom pogodbenih strank, z razdrtjem ali po preteku časa, za katerega je bila sklenjena. Zaradi prenehanja veljavnosti Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Zverovje Z-2/03 za proizvodnjo pijač je bil 11. 5. 2018 med vlado kot koncendentom in družbo UNIOR d.d. kot koncesionarjem sklenjen Sporazum o prenehanju koncesijske pogodbe, zaradi česar je vlada izdala ugotovitveno odločbo o prenehanju koncesije. 

 


*   *   *