Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska komisija proti Sloveniji zaprla 3 uradne opomine in izdala enega

Ljubljana, 12. 6. 2018 - Evropska komisija (EK) je na področju okolja zaprla tri postopke (uradni opomin – kršitev) proti Sloveniji, in sicer glede prenosa Direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje v pravni red Slovenije (2011/92/EU), prenosa Direktive o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak v pravni red Slovenije in glede neizpolnitve obveznosti iz nekaterih členov Direktive o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (2002/49/ES). Izdala pa je uradni opomin zaradi nezakonitega odlagališča odpadkov v Bukovžlaku. Rok za podajo odgovora EK je 8. 8. 2018.

 

Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje


Rok za prenos direktive je potekel 16. 5. 2017. Zahteve Direktive so bile deloma prenesene z uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Za popoln prenos je bilo treba sprejeti in notificirati tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave, kar je Slovenija naredila, s tem je bil prenos končan in obveznost Slovenije izpolnjena.

 

Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak


Rok za prenos direktive je potekel 19. 12. 2017. Za dokončen prenos je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, ki jo je bila 14. 3. 2018 potrdila Vlada RS. Po opravljeni notifikaciji vseh predpisov je Slovenija izpolnila svoje obveznosti.

 

Ocenjevanje in upravljanje okoljskega hrupa


EK je 30. 9. 2016 Sloveniji izdala uradni opomin zaradi neizpolnitve obveznosti iz nekaterih členov Direktive 2002/49/ES o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa. V skladu z direktivo morajo države članice EU sprejeti karte hrupa, ki bodo kazale izpostavljenost hrupu znotraj večjih strnjenih naselij, ob glavnih železnicah, glavnih cestah in glavnih letališčih. Oktobra 2017 se je EK odločila, da bo stopnjevala ukrepanje in je Sloveniji izdala obrazloženo mnenje. EK je namreč menila, da Slovenija od septembra 2016 ni dosegla zadostnega napredka (ni pripravila akcijskih načrtov za dve strnjeni naselji ter za večino glavnih cest in glavnih železnic, poleg tega ni popravila zastarelega akcijskega načrta za glavne ceste in glavne železnice izven strnjenega naselja Ljubljana). 1. 3. 2018 je vlada  sprejela Operativni program varstva pred hrupom (OPH), ki je objavljen na spletni strani MOP, prav tako pa so bili pripravljeni povzetki OPH ter naloženi v poročevalski sistem Reportnet. S tem je Slovenija izpolnila svoje obveznosti.

 

Opomin zaradi nezakonitega odlagališča odpadkov v Bukovžlaku


Komisija z uradnim opominom poziva Slovenijo, naj v celoti spoštuje sodbo Sodišča EU z dne 16. julija 2015 (zadeva C-140/14) in sanira nezakonito odlagališče odpadkov v Bukovžlaku pri Celju. MOP poudarja, da Slovenija izvaja vse potrebne aktivnosti, da kršitev čim prej odpravi. MOP izvaja vse aktivnosti po časovnici, ki je bila poslana EK. Rok za podajo odgovora, v katerem bo Slovenija navedla vse aktivnosti, ki so se izvedle (EK potrdila program sanacije; dodatne preiskave na parceli Teharje) in se še bodo, je 8. 8. 2018.


*   *   *