Skoči na vsebino

NOVICA

Nadomestila za uporabo stavnih zemljišč (NUSZ) 2018

Ljubljana, 31. 5. 2018 – Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2017 začelo izvajati sistematični naknadni nadzor nad izvajanjem predpisov s področja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) in z njim nadaljuje tudi v letu 2018. Namen nadzora je predvsem slediti načelu izboljšanja predpisov občin iz naslova NUSZ in njihova uskladitev z veljavno zakonodajo. V letu 2018 bo ministrstvo izvedelo nadzor nad predpisom NUSZ za trinajst občin: Krško, Sveti Tomaž, Kranjska Gora, Železniki, Tolmin, Slovenska Bistrica, Sevnica, Piran, Pesnica, Ormož, Laško, Brežice in Mestna občina Novo mesto. Izbrane občine so v tem tednu prejele obvestilo o vključitvi v sistematični naknadni nadzor NUSZ, ki ga izvaja ministrstvo.

Izvajanje letnih akcij naknadnega nadzora nad zakonitostjo občinskih odlokov na področju NUSZ ministrstvo izvaja na podlagi 64. člena Zakona o državni upravi, oziroma 88.a člena Zakona o lokalni samoupravi. Člena določata, da ministrstva, vsako na svojem področju, pri opravljanju nadzora nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti nadzorujejo zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih lokalne skupnosti izdajajo v zadevah iz svoje pristojnosti.


Ministrstvo naknadni nadzor opravlja v več fazah. Na podlagi ugotovljenih neskladnosti najprej pozove občino, da pojasni in obrazloži posamezna določila odloka, ki po mnenju ministrstva niso v skladu s predpisi. V naslednji fazi ministrstvo pozove občino, da odpravi ugotovljene morebitne neusklajenosti določil posameznega akta s predpisi in občini določi rok za odpravo neusklajenosti. V primeru, da občina ugotovljenih neusklajenosti v določenem roku ne odpravi, ministrstvo poda predlog vladi za vložitev zahteve za odpravo neusklajenosti določil posameznega akta s predpisi na ustavno sodišče.


V dosedanji praksi izvajanja nadzora NUSZ se je v skoraj vseh primerih izkazalo, da se je postopek zaključil s pozivom občini, da odpravi ugotovljene nepravilnosti in z določitvijo roka občini za odpravo le-teh. Občine so v postavljenih rokih nepravilnosti večinoma odpravile in s tem zagotovile ustreznost pravnih podlag za odmero NUSZ. Ministrstvo z občinami, ki zaprosijo za sodelovanje pri odpravi nepravilnosti oziroma pri pripravi novega odloka o NUSZ, tudi vseskozi sodeluje.


V letu 2017 je bilo v akcijo naknadnega nadzora vključenih dvanajst občin, in sicer: Ankaran, Brezovica, Litija, Markovci, Miren-Kostanjevica, Mirna, Odranci, Postojna, Radlje ob Dravi, Radovljica in Šoštanj. V vseh primerih je ministrstvo ugotovilo nepravilnosti in neskladnost z veljavno zakonodajo ter pozvalo občine, da le-te odpravijo. Pozivu ministrstva je s sprejemom novega odloka v postavljenem roku sledilo devet občin. Dvema občinama je bil, na podlagi utemeljenih razlogov in ob dokazilu aktivnega pristopa k odpravi neusklajenosti, rok podaljšan v leto 2018. V primeru ene občine pa je ministrstvo podalo predlog vladi, ki je zahtevo za razveljavitev nekaterih delov neusklajenega predpisa vložila pri ustavnem sodišču konec maja 2018.

 

*   *   *